Kritiky.cz > Speciály > Tiché místo - DOMOV

Tiché místo - DOMOV

TicheMisto

Důvody, díky kte­rým byli Abbottovi schop­ni pře­žít nebez­pe­čí, kte­ré rych­le zde­vas­to­va­lo vět­ši­nu země­kou­le, jsou cel­kem rych­le zřej­mé: jejich lás­ka jed­no­ho k dru­hé­mu, jejich schop­nost zůstat si na blíz­ku i v tichu, a to nej­dů­le­ži­těj­ší, jejich kom­plex­ní vyna­lé­za­vost. Abbottovi vyu­ži­li veš­ke­ré své far­mář­ské know-how a záro­veň zůsta­li vždy o krok napřed před záha­dou, kte­rá je pro­ná­sle­du­je.

Lokalita far­my byla pro sce­náris­ty Woodse & Becka také vel­mi důle­ži­tá. Oba pochá­zí z ven­kov­ské­ho pro­stře­dí Iowy ze srd­ce Ameriky. „Během psa­ní jsme mys­le­li na všech­ny pro­sto­ry, kte­ré lze vytvo­řit ze sto­dol a kuku­řič­ných sil a na všech­na dal­ší mís­ta, kde bys­te nor­mál­ně na far­mě kaž­dý den nadě­la­li spous­tu hlu­ku,“ říká Beck.

Aby far­mu Abbottových vytvo­ři­li s maxi­mem vizu­ál­ních a zvu­ko­vých detai­lů, při­zva­li si na pomoc tým vede­ný jed­ním z nej­vy­na­lé­za­věj­ších výtvar­ní­ků v obo­ru – Beecrofta – a kine­ma­to­gra­f­ku Charlotte Bruus Christensen (Velká hra, Ploty, Dívka ve vla­ku) a na Cenu Akademie nomi­no­va­né­ho stři­ha­če Christophera Tellefsena (Moneyball), kte­rý jim pomohl vytvo­řit adre­na­li­no­vý nádech scén.

Beecroft byl pře­kva­pen Krasinskiho sil­nou vizí a jeho 100% odhod­lá­ním. „John je neob­lom­ný. Myslím tím, že se neza­sta­ví a nebe­re ne jako odpo­věď,“ říká výtvar­ník. „Předtím jsem úspěš­ně pra­co­val s Kevinem Costnerem na Tanci s vlky, což je dal­ší herec, ze kte­ré­ho se stal reži­sér. A tohle pro mě mělo stej­ný nádech. Nadchnul mě nápad dělat film, kte­rý je víc o té vizu­ál­ní strán­ce než o dia­lo­gu.“

Krasinski Beecroftovi pře­dal spous­tu inspi­ra­ce. „S Jeffem jsme hod­ně mlu­vi­li o tom, jak k fil­mu vizu­ál­ně při­stou­pit jako k wes­ter­nu,“ vysvět­lu­je Krasinski. „Myslel jsem, že by to moh­lo mít ten vel­ký, obsáh­lý a pro­ni­ka­vý nádech a Jeff mi byl hroz­ně nápo­moc­ný, když jsme tenhle pocit vytvá­ře­li.“

Beecrofta ovliv­ni­la spous­ta věcí, ať už kla­sic­ká wes­ter­no­vá tvor­ba Johna Forda, foto­gra­fie WPA z doby Velké hos­po­dář­ské kri­ze ve ven­kov­ských oblas­tech Ameriky nebo tvor­ba foto­gra­fa Roberta Franka z 50. let. Dorothea Lange, kte­rá poří­di­la uni­kát­ní sním­ky vysíd­le­ných far­má­řů během Velké hos­po­dář­ské kri­ze, měla na vzhled fil­mu také vliv. „Líbil se mi nápad dát do toho pohled na ven­kov­ský svět oči­ma ženy z té doby. Nějaké foto­gra­fie jsem done­sl Emily,“ vysvět­lu­je Beecroft. „Hlavně jsme chtě­li, aby film půso­bil nad­ča­so­vě. Mohlo se to ode­hrát v jaké­ko­li době.“

„Lee a Evelyn muse­li být oba vel­mi vyna­lé­za­ví, aby se jim poda­ři­lo zasta­vit i ten nej­jem­něj­ší nebo neče­ka­ný zvuk, ať už se jed­ná o vrzá­ní pod­la­hy nebo ote­ví­rá­ní dve­ří, coko­li, co by moh­lo ta stvo­ře­ní při­lá­kat,“ pozna­me­ná­vá Beecroft. „To je důvod, proč žijí ve sto­do­le, kte­rá má vlast­ní zdroj vody a solár­ní pane­ly. Lee pou­ží­vá sklep domu jako svou pra­cov­nu, kde je zdroj elektři­ny a kde se sna­ží vymys­let, jak chrá­nit svou rodi­nu.“

Ve sto­do­le se také nachá­zí vele­dů­le­ži­tá míst­nost, kte­rou Lee při­pra­vil pro Evelyn, aby tam moh­la v bez­pe­čí poro­dit. „Ten pokoj jsme si před­sta­vi­li vypol­stro­va­ný v něko­li­ka vrst­vách, něčím jako papier-mâché,“ popi­su­je Beecroft.

Vzhledem k tomu, že pří­běh se spí­še než za pou­ži­tí zvu­ků ode­hrá­vá změ­na­mi nálad a inten­zi­ty, byla pro Krasinskiho a Beecrofta důle­ži­tá barev­ná šká­la fil­mu. „Použil jsem hod­ně bílé, čer­né, čer­ve­né a šedé, abych tomu dal pocit téměř čer­no­bí­lé foto­gra­fie, ale v bar­vách,“ říká Beecroft.

Vytváření far­my Abbottových zahr­no­va­lo enorm­ní množ­ství pří­prav­ných pra­cí již dlou­hé měsí­ce před tím, než se vůbec zača­lo natá­čet. Beecroftův tým posta­vil sto­do­lu, zasa­dil 24 akrů kuku­ři­ce, vytvo­řil zele­ni­no­vý záhon, stvo­řil ces­ty a dokon­ce i vzty­čil 20metrové silo. „Všechno to muse­lo být při­pra­ve­né hned na prv­ní den natá­če­ní, pro­to­že John chtěl, aby far­ma vypa­da­la sku­teč­ně a zabyd­le­ně,“ pozna­me­ná­vá Beecroft.

Původní mís­to našli v Pawlingu, ve stá­tě New York, což je buko­lic­ké měs­teč­ko s 8000 oby­va­te­li v Duchess County. „John obje­vil tuto loka­ci hned zeza­čát­ku neda­le­ko od mís­ta, kde s Emily žijí, což bylo skvě­lé,“ říká Beecroft. „Z obráz­ků, kte­ré mi uká­zal, jsem byl nad­še­ný, ale záro­veň jsme vědě­li, že tam toho bude­me muset hod­ně posta­vit. Toho jsme byli schop­ni hlav­ně díky tomu, že nám byl míst­ní okres­ní správ­ce hod­ně nápo­mo­cen. S míst­ní­mi far­má­ři byla doslo­va radost pra­co­vat.“

Místní jez­dec­ké cen­t­rum v pří­pa­dě potře­by poslou­ži­lo jako nahrá­va­cí stu­dio. „Použili jsme ho při vytvá­ře­ní pod­vod­ních zábě­rů pro scé­ny se zápla­vou nebo pro vytvá­ře­ní inte­ri­é­rů v silu. Bylo to jenom deset minut jízdy, tak­že bylo mož­né tam rych­le odběh­nout a něco nato­čit,“ vysvět­lu­je Beecroft.

V jed­né z neje­pič­těj­ších scén toho­to fil­mu, kte­rá je plná napě­tí, se Abbottovy děti ocit­nou uvěz­ně­né v silu v něčem, co je vlast­ně silá­žo­va­ná kuku­ři­ce, kte­rá se cho­vá podob­ně jako teku­tý písek. Tato scé­na se do scé­ná­ře dosta­la vlast­ně náho­dou. Woods vzpo­mí­ná: „Jednoho dne jsme pra­co­va­li na scé­ná­ři a Scott najed­nou říká: ‚Víš, co je na Iowě váž­ně děsi­vé? Kukuřičná sila. Kdyby ses v něm někdy zasek­nul, byla by to noč­ní můra.‘ O co hůř, zača­li jsme si před­sta­vo­vat, co se bude dít, když se v těch zrnech ocit­ne­te uvěz­ně­ni, ale nemů­že­te ani kři­čet o pomoc, jinak bude­te napa­de­ni.“

Mark Hawker, šéf spe­ci­ál­ních efek­tů, musel při­jít na to, jak tuto scé­nu nato­čit prak­tic­ky a záro­veň bez­peč­ně, kvů­li dvě­ma mla­dým her­cům. „Tato scé­na vyža­do­va­la spous­tu kom­plex­ní­ho pře­mýš­le­ní a detail­ní­ho plá­no­vá­ní,“ říká Hawker. „Také bylo tře­ba vytvo­řit plo­ši­ny, díky kte­rým děti moh­ly kuku­ři­cí pro­pa­dá­vat dolů. Stály na ukry­tých plo­ši­nách a my jsme měli pod kon­t­ro­lou rych­lost kle­sá­ní.“

Hawker si tlak na svou vyna­lé­za­vost užil. „Už jsem před­tím vytvá­řel plo­ši­ny, kte­ré jsme pou­ží­va­li v teku­tém pís­ku, ale tohle bylo uni­kát­ní,“ pokra­ču­je Hawker. „John chtěl, aby se ty děti pohy­bo­va­ly kupře­du, a jak se dostá­va­jí dál, tak chtěl, aby zača­ly kle­sat, což byla oprav­do­vá výzva. Museli jsme vytvo­řit jakousi late­xo­vou mem­brá­nu, kte­rá brá­ni­la kuku­ři­ci ve spad­nu­tí, aby se děti moh­ly pohy­bo­vat. Bylo to jiné než prá­ce s teku­tým pís­kem, pro­to­že kuku­ři­ce je dale­ko těž­ší, což jsme muse­li vzít v úva­hu.“

Co se dětí týče, ty byly úpl­ně nad­še­né z toho, že se ocit­nou v oprav­do­vém nebez­pe­čí. „Opravdu si to uži­ly, pro­to­že to pro ně byla tako­vá vel­ká hra,“ říká Hawker. „Zároveň to zahrá­ly tak dob­ře, že jim fakt věří­te, že jsou v nesmír­ném nebez­pe­čí.“

Millicent Simmonds vzpo­mí­ná: „Celá tahle scé­na byla oprav­du super záži­tek. Fascinovalo mě, jak to měli pro­myš­le­né, celé silo i ty plo­ši­ny. Vypadalo to hroz­ně reál­ně.“

  • Tiché místo - ZVUK A STRACH4. května 2018 Tiché místo - ZVUK A STRACH Hororoví fanoušci již dlouho vědí, že zvuky vás mohou vystrašit daleko více než to, co vidíte. Tiché místo se spoléhá na všechny inovativní filmy, ze kterých mrazí a které chytře využívají […] Posted in Speciály
  • Tiché místo - STVOŘENÍ4. května 2018 Tiché místo - STVOŘENÍ Nebezpečí, kterému Abbottovi čelí, je zintenzivněno příkrým rozsahem hrozby. Ta stvoření, o kterých nic neví, jako by byla všude najednou, obklopují je a uzavírají je v nepřetržitém […] Posted in Speciály
  • Tiché místo - ABBOTOVI4. května 2018 Tiché místo - ABBOTOVI Hned na začátku Krasinski dal své ženě, Emily Blunt, velmi vyhledávané britské herečce, která se proslavila nezapomenutelnými rozličnými rolemi například ve filmu Ďábel nosí Pradu, Čarovný […] Posted in Speciály
  • Tiché místo - TICHO ZNAMENÁ PŘEŽÍT4. května 2018 Tiché místo - TICHO ZNAMENÁ PŘEŽÍT Když si John Krasinski poprvé přečetl původní návrh scénáře k Tichému místu od scénáristického dua Bryana Woodse & Scotta Becka (Nightlight), uvědomil si, jak hrozivou trefou do […] Posted in Speciály
  • Tiché místo4. května 2018 Tiché místo V moderním hororovém thrilleru Tiché místo se čtyřčlenná rodina snaží v tichosti prožít svůj život poté, co je na životě ohrozí tajemná stvoření, která loví podle zvuku. Pokud vás uslyší, […] Posted in Speciály
  • Big Lebowski - klasika bratrů Coenových9. července 2020 Big Lebowski - klasika bratrů Coenových Big Lebowski je film, no prostě film o člověku jménem Jeff Lebowski. Tenhle Lebowski si ale raději říkal Dude. Takhle by si z míst, odkud já pocházim nikdo říkat nenechal, ale Dude dělal […] Posted in Retro filmové recenze
  • Opravdová kuráž – proč nemá Oscara, když jí vlastně nic nechybí30. září 2019 Opravdová kuráž – proč nemá Oscara, když jí vlastně nic nechybí Bratři Coenové přišli s remakem klasického westernu z roku 1969, který je u nás známý jako Maršál, za který si představitel maršála Cogburna John Wayne odnesl Oscara. Stejná tematika […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada?23. září 2019 Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada? Pak jste na tom podobně jako Andrea, hlavní hrdinka této komedie. Vy asi bez této znalosti vcelku lehce proplouváte životem, ale Andrea dostala místo asistentky šéfredaktorky předního […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sicario: Nájemný vrah - deprese se stoprocentní zárukou22. února 2019 Sicario: Nájemný vrah - deprese se stoprocentní zárukou Za hranice vlastní země, za meze vlastních ideálů, na pokraji smrti a morálky. Depresivní těžkopádný film, který skopne diváka do nejhlubší deprese.      Americko-mexická hranice, kde […] Posted in Retro filmové recenze
  • Looper - první velkofilm od režiséra Star Wars VIII12. října 2018 Looper - první velkofilm od režiséra Star Wars VIII I tvrdý a bezcitný looper může mít svou slabou chvilku. To se stane, když začne trochu přemýšlet a svou práci uvidí z jiného pohledu. Třeba z pohledu vlastního já z budoucnosti. Cestování […] Posted in Retro filmové recenze

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...