Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ti druzí (The Others)

Ti druzí (The Others)

n200804191006 Matka
n200804191006 Matka

MatkaRežisér špa­něl­ské­ho půvo­du Alejandro Amenábar se do šir­ší­ho pově­do­mí divá­ků zapsal fil­mem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalí­bil Tomu Cruisovi, jenž nevá­hal a kou­pil prá­va na ame­ric­ký rema­ke (Vanilla Sky, 2001, prá­vě s Tomem Cruisem v hlav­ní roli). Když má reži­sér tak vliv­né­ho obdi­vo­va­te­le, není pře­kva­pe­ním, čí adre­su napí­še na balí­ček se scé­ná­řem k nové­mu fil­mu.

Projekt her­ce nadchnul, a tak se sta­lo, že Alejandro dostal zele­nou, půl krá­lov­ství (počí­tej­te v mil. dola­rů) a prin­cez­nu (dnes už býva­lou Cruisovu man­žel­ku Nicole Kidmanovou) k tomu. Tímto pro nás začí­ná pří­běh o jed­nom starém domě na osa­mo­ce­ném pan­ství, kde na kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky žije mat­ka a dvě děti. V tomhle domě se neu­stá­le zamy­ka­jí všech­ny dve­ře a zata­hu­jí tlus­té závěsy na oknech, aby co nejmé­ně slu­neč­ních paprs­ků pozna­lo, jak dům vypa­dá uvnitř. Na vině je vzác­ná nemoc, jíž trpí obě děti maji­tel­ky. Velmi špat­ně totiž sná­še­jí slu­neč­ní svět­lo.

Je tomu týden, co zby­lé slu­žeb­nic­tvo náh­le poda­lo výpo­věď a zane­cha­lo rodi­nu napo­spas tíži­vé samo­tě. Poté se na pra­hu neče­ka­ně obje­vu­je tro­ji­ce slu­hů. Nechávají se paní domu najmout a s ver­vou pro zaměst­nan­ce dosti nety­pic­kou se pouš­tě­jí do vyko­ná­vá­ní pra­cov­ních povin­nos­tí. Krátce po nich začí­na­jí při­chá­zet „ti dru­zí“.

n200804191012_MV5BMjExOTYyNTE1OF5BMl5BanBnXkFtZTYwNzQ0NzE3

Od prv­ních chvil se roz­hos­tí atmo­sfé­ra smut­ku, nepří­jem­né­ho oče­ká­vá­ní čeho­si, na co se nikdo netě­ší a v nepo­sled­ní řadě smr­ti, kte­rá se poma­lu plí­ží po zdech poko­jů jen sla­bě osvět­lo­va­ných miho­ta­vý­mi pla­mín­ky lamp. Zanedbaná zahra­da, žlu­té opa­da­né lis­tí, neu­stá­lá mlha a ner­vóz­ní tanec pla­me­ne svíč­ky, to jsou obra­zy, se kte­rý­mi se ve fil­mu pra­cu­je. Život v tako­vém pro­stře­dí musí na člo­vě­ka těž­ce dolé­hat.

Kvůli nemo­ci dětí je Grace věz­něm ve vlast­ním domě, jeli­kož tu není nikdo, kdo by se o ně sta­ral tak jako ona. Už něja­kou dobu balan­cu­je na pokra­ji svých psy­chic­kých sil. O to víc se těší na návrat man­že­la z vál­ky. Sní o tom, že jed­nou budou šťast­nou a spo­ko­je­nou rodi­nou, zatím­co šedá pří­tom­nost zůsta­ne pou­hou vzpo­mín­kou na minu­lost.

„Ti dru­zí“ se ale začí­na­jí pro­je­vo­vat pořád zře­tel­ně­ji. Na začát­ku pou­ze n200804191011_MV5BMTU1NDk1MDExMF5BMl5BanBnXkFtZTYwNjQ0NzE3star­ší ze dvou sou­ro­zen­ců Anna vní­má pří­tom­nost cizin­ců, a dokon­ce roz­mlou­vá s malým chlap­cem Viktorem, kte­rý se po nocích obje­vu­je v dět­ském poko­ji. Brzy jsou znám­ky „jejich“ pří­tom­nos­ti nepře­hléd­nu­tel­né také pro zby­tek domác­nos­ti. I přes nalé­ha­ní dětí si Grace nepři­pouš­tí exis­ten­ci nad­při­ro­ze­ných jevů, neza­jí­má ji, jakou výzvu malý návštěv­ník neu­stá­le opa­ku­je. V celém domě je tak jedi­nou oso­bou, kte­rá nevní­má, co se jí děje takřka před oči­ma. Je téměř jis­té, že význam­ně mlčí­cí noví slu­ho­vé vědí, o se jed­ná, ale jak se zdá, čeka­jí se svý­mi poznatky na vhod­nou dobu. Čekají, až Grace bude ochot­ná naslou­chat.

Hudba (rov­něž z reži­sé­ro­vy díl­ny) dob­ře zvý­raz­ňu­je cha­rak­ter fil­mu. Také cas­ting byl vel­mi úspěš­ný. Nicole Kidman pro­půj­ču­je posta­vě Grace Stewartové až neu­vě­ři­tel­nou míru život­nos­ti a pod­le mno­ha kri­ti­ků je role v The Others jed­nou z nej­lep­ších, kte­rou hereč­ka během dosa­vad­ní kari­é­ry ztvár­ni­la. Pochvalu si rov­něž zaslou­ží před­sta­vi­tel­ka její fil­mo­vé dce­ry, v době natá­če­ní bylo dív­ce 11 let. Způsob, jakým se do role vží­vá je beze­spo­ru hod­ný jenom chvá­ly. Ani her­ci ve ved­lej­ších rolích nema­jí důvod klo­pit oči za před­vá­dě­né výko­ny.

Nejde úpl­ně o horor, ani thriller, ale spíš o psy­cho­lo­gic­ké dra­ma s při­ro­ze­ný­mi dia­lo­gy a rea­lis­tic­ký­mi posta­va­mi. Na fil­mu se vůbec těž­ko hle­dá coko­li umě­lé­ho. Atmosféra a výko­ny her­ců nutí divá­ka odklá­dat neo­sob­ní pří­stup k dílu a věno­vat fil­mu zaslou­že­nou pozor­nost. Není divu, že konec mno­ho z vás dojme, pro­to­že je snad­né vcí­tit se do hrdi­nů a nazí­rat na okol­ní dění jejich oči­ma. Ačkoliv ten kri­tik ve vás během celé­ho fil­mu může upo­zor­ňo­vat na drob­nos­ti, kte­ré jed­nou pova­žu­je za zby­teč­nost, jin­dy za neprav­dě­po­dob­nost, umlč­te ho. Sledujte Ty dru­hé až do kon­ce a hltej­te plný­mi douš­ky. Proč bychom pro jed­nou nemoh­li pod­leh­nout, když nás k tomu dílo tak svá­dí?

n200804191011_MV5BMTYzOTMyMjMyNF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTA1NzAwMQ@@Snímek skli­dil vel­ký úspěch neje­nom v reži­sé­ro­vě domo­vi­ně (Španělsku), ale vel­mi pří­z­ni­vé ohla­sy zazna­me­nal rov­něž v USA, kde vydě­lal kolem sta mili­ó­nů dola­rů a po dobu osmi týd­nů byl v elit­ní desít­ce US Box Office. Rovněž zís­kal celou řadu pres­tiž­ních cen (např. z ASCAP Film and Television Awards, London Critics Circle Film Awards nebo Ondas Awards) a nomi­na­cí (např. na Zlatý glo­bus pro N. Kidmanovou).

Název fil­mu původ­ní: The Others (angl.), Los Otros (šp.)
Název čes­ký: Ti dru­zí
Režisér: Alejandro Amenábar
Rok: 2001 (v ČR od r. 2002)
Délka: 101 min.
Žánr: Horor / Drama
Země: Španělsko / Francie / USA
Hrají: Nicole Kidman (Grace Stewart), Fionnula Flanagan (paní Bertha Mills), Christopher Eccleston (Charles Stewart), Alakina Mann (Anne Stewart), James Bentley (Nicholas Stewart), Aldo Grilo (zahrad­ník), Alexander Vince (Victor Marlish), Michelle Fairley (paní Marlish), Keith Allen (p. Marlish)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Austrálie21. června 2022 Austrálie Baze Luhrmanna nemusíme asi douho představovat, stačí připomenout dva jeho nejvýznamnější a oba kontroverzní projekty Moulin Rouge! a Romeo + Juliet. Snaží se vyšlapovat na nová území a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Moulin Rouge21. června 2022 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • Seveřan: Vikingská variace na Hamleta je živý, násilný epos14. dubna 2022 Seveřan: Vikingská variace na Hamleta je živý, násilný epos Neúprosný bojovník se krvavě mstí těm, kteří mu ublížili - a všem, kteří se mu připletli do cesty - ve filmu Seveřan, který je intenzivním zpracováním Shakespearova Hamleta od Roberta […] Posted in Filmové recenze
  • Hodiny2. února 2022 Hodiny Hodiny jsou velmi zvláštní příběh, který nemusí oslovit zrovna každého diváka. Rozhodně nečekejte žádnou dějově nabitou podívanou. Valná většina toho, co se v Hodinách stane, se odehraje v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Návrat do Cold Mountain - Opravdu skvělý film!7. ledna 2022 Návrat do Cold Mountain - Opravdu skvělý film! Stručný nástin příběhu a první půlhodina filmu se přitom tváří stejně tuctově jako zmíněný reklamní plakát. Vracíme se na Západ do nelítostných dob, kdy zuří válka Severu proti Jihu, a po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Invaze17. srpna 2021 Invaze Lidstvo je zase jednou ohrožováno nějakým šmejdem z vesmíru. Tentokrát jde o jakýsi inteligentní virus, který se na naši planetu dostal na křídlech spadlého raketoplánu. Všichni nakažení […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tlumočnice - Melodrama je to slušné. Ale thriller?5. srpna 2021 Tlumočnice - Melodrama je to slušné. Ale thriller? Další thriller od uznávaného režiséra Sydneyho Pollacka (např. Tři dny Kondora, Bez zlého úmyslu, Firma). Jde ale skutečně o thriller? Po dlouhých nocích strávených u klávesnice, se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Peacemaker - je ukázkovou sbírkou všech možných myslitelných klišé.11. ledna 2021 Peacemaker - je ukázkovou sbírkou všech možných myslitelných klišé. Člověk by si myslel, že první film produkční společnosti DreamWorksTM SKG bude něco mimořádného. Ono to SKG totiž znamená Steven Spielberg/Jeffrey Katzenberg/David Geffen. Žel, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tlumočnice - poslední film Sydney Pollacka12. října 2020 Tlumočnice - poslední film Sydney Pollacka Silvia Broom (Nicole Kidman coby tlumočnice v OSN) měla jednu výhodu (nebo nevýhodu?): jako dítě žila v Africe, v jednom malém kmeni. Jen díky tomu mohla rozumět náhodně zaslechnutému […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76107 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56700 KB. | 28.06.2022 - 17:39:45