Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Thriller Tiché doteky v hlavní roli s Eliškou Křenkovou vstupuje do českých kin

Thriller Tiché doteky v hlavní roli s Eliškou Křenkovou vstupuje do českých kin

word image 9

Čtrnáct dní jsem pak nevy­lez­la z bytu, říká o inten­zi­tě natá­če­ní Tichých dote­ků Eliška Křenková

Eliška Křenková ve fil­mu Tiché dote­ky

Tajemně atmo­sfé­ric­ký thriller Tiché dote­ky reži­sé­ra Michala HogenaueraEliškou Křenkovou v její prv­ní hlav­ní fil­mo­vé roli vstou­pí do čes­kých kin 3. říj­na. Snímek s vizu­ál­ně vytří­be­ným sty­lem pojed­ná­vá o čes­ké dív­ce Mie, kte­rá začne pra­co­vat v cizí zemi jako au-pair pro rodi­nu z vyš­ší vrst­vy, ale postup­ně se uka­zu­je, že rodi­na vyzná­vá řadu strikt­ních a radi­kál­ních výchov­ných pra­vi­del a že je zřej­mě sou­čás­tí jakési fana­tic­ké komu­ni­ty. Porušení nasto­le­né­ho pořád­ku by pro Miu zna­me­na­lo potup­nou ces­tu zpět domů. Ta nechce zkla­mat důvě­ru rodi­ny, při­jít o nově navá­za­ný vztah s chlap­cem, o kte­ré­ho se sta­rá, ani se před­čas­ně vra­cet. Skrze sys­te­ma­tic­kou mani­pu­la­ci však začne popí­rat své dří­věj­ší hod­no­ty. Film do čes­kých kin uve­de spo­leč­nost Aerofilms.

Hlavní hrdin­ka Mia se musí ve film sta­rat nejen o honos­ný dům ve vilo­vé čtvr­ti, ale pře­de­vším o dese­ti­le­té­ho Sebastiana. Již prv­ní setká­ní však nazna­čí, že od ní bude oče­ká­vá­no mno­hem více. Nová rodi­na totiž dodr­žu­je spous­tu strikt­ních a zvlášt­ních pra­vi­del týka­jí­cích se pro­vo­zu domác­nos­ti i výcho­vy chlap­ce, se kte­rý­mi se Mia sice vnitř­ně nezto­tož­ňu­je, ale postup­ně jim pod­lé­há. Sama Eliška Křenková při­zná­vá, že i ona má s mani­pu­la­cí urči­té zku­še­nos­ti a prá­vě díky tomu­to fak­tu se byla do posta­vy Mii schop­na lépe vcí­tit. „Mia je mi blíz­ká tím, jak se lehce necha­la zma­ni­pu­lo­vat. Osobně si mys­lím, že téma mani­pu­la­ce je čas­té a vel­ké - i já jsem se s ní ve svém živo­tě setka­la a také jsem dřív byla lehce zma­ni­pu­lo­va­tel­ná, tak­že mám podob­né zku­še­nos­ti,“ říká Eliška Křenková. „Intenzita natá­če­ní byla navíc oprav­du vel­ká, pře­kva­pi­lo mě, že když jsme film doto­či­li, tak jsem sko­ro čtr­náct dnů nevy­lez­la z bytu, pro­to­že jsem nemě­la ener­gii vůbec na nic a na niko­ho. Bylo to oprav­du takhle sil­né,“ vzpo­mí­ná na natá­če­ní své prv­ní hlav­ní fil­mo­vé role Křenková. 

Eliška Křenková Michala Hogenauera zau­ja­la už při svém absol­vent­ském před­sta­ve­ní na DAMU, nicmé­ně nej­pr­ve chtěl sám pro roli Mii najít a obje­vit neo­kou­ka­nou mla­dou hereč­ku, či spí­še nehe­reč­ku. Postupně si však uvě­do­mil, že vzhle­dem k nároč­ným pod­mín­kám natá­če­ní bude pře­ce jen potře­bo­vat pro­fe­si­o­nál­ku. Potřeboval jsem něko­ho, na koho se budu moci spo­leh­nout, něko­ho, kdo umí být jed­no­du­še při­ro­ze­ný, kdo zná své řemes­lo a je scho­pen fil­mo­vé­ho, mini­ma­lis­tic­ké­ho herec­tví. A Eliška byla náh­le tou jas­nou a jedi­nou vol­bou,“ upřes­ňu­je důvod své­ho výbě­ru Michal Hogenauer, kte­rý se při tvor­bě fil­mu vol­ně inspi­ro­val uče­ním sek­ty Twelve Tribes (Dvanáct kme­nů).Je plno pro­myš­le­ných způ­sobů, kdy vás někdo veli­ce efek­tiv­ním nená­pad­ným způ­so­bem začne trans­for­mo­vat, aniž bys­te si toho byli vědo­mi – napří­klad bra­inwa­shin­gem nebo love­bom­bin­gem. A samo­zřej­mě od mani­pu­la­ce jsem se dostal k sek­tám a kul­tům, kte­ré jsou na těch­to prak­ti­kách v mno­ha smě­rech zalo­že­ny,“ při­bli­žu­je vznik fil­mu reži­sér. „Zajímalo mě, co může vést člo­vě­ka k tomu, že se pod nátla­kem mani­pu­la­ce vzdá sám sebe a začne se podí­let na věcech, kte­ré mu dří­ve při­šly nemo­rál­ní,“ říká reži­sér Michal Hogenauer. Zaujaly mě pří­pa­dy, kdy se člo­věk během něko­li­ka dní doká­zal pře­mě­nit k nepo­zná­ní a cho­vat se tak, že by dřív nevě­řil, že toho bude scho­pen. Nikoli vro­ze­né pova­ho­vé rysy, ale síla situ­a­ce byla totiž čas­to důvo­dem, že tako­vý jedi­nec ztra­til sám sebe a stal se někým jiným,“ dodá­vá reži­sér.

Debut Michala Hogenauera byl nato­čen v zahra­ni­čí v česko-holandsko-lotyšské kopro­duk­ci a s mezi­ná­rod­ním herec­kým obsa­ze­ním. Kromě Elišky Křenkové se ve stě­žej­ních rolích před­sta­ví před­ní holand­ští her­ci Monic Hendrickxová nebo Roeland Fernhout, roli Sebastiana reži­sér svě­řil dese­ti­le­té­mu Jacobovi Juttemu. Snímek vyni­ká výji­meč­ným este­tic­kým zpra­co­vá­ním a tís­ni­vou atmo­sfé­rou při­po­mí­na­jí­cí skan­di­náv­skou kine­ma­to­gra­fii, pres­tiž­ní The Hollywood Reporter jej ozna­čil za „skvě­le vysta­vě­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller“ a horo­ro­vou atmo­sfé­ru sním­ku při­rov­nal k seri­á­lu Příběh slu­žeb­ni­ce nebo Rosemary má děťát­ko. Hlavními pro­du­cen­ty jsou Pavel Strnad a Petr Oukropec z Negativu, kopro­du­cen­ty Circe Films z Nizozemí a Tasse Film z Lotyšska. Distributorem je spo­leč­nost Aerofilms. Více na www.aerofilms.cz/tiche-doteky/

  • Tiché doteky21. října 2019 Tiché doteky SYNOPSE Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší vrstvy. Musí se starat nejen o honosný dům ve vilové čtvrti, ale především o desetiletého Sebastiana. Již první […] Posted in Speciály
  • O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude13. září 2018 O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která každoročně stojí za udílením cen Český lev, doporučila film Všechno bude na nominaci na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční cizojazyčný […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude22. ledna 2019 Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyhlásila nominace pro 26. ročník výročních cen Český lev. Akademici vybírali z celkem 69 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 201731. července 2017 Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 2017 Ve čtvrtek 27. července se konala v kině Atlas novinářská projekce filmu Křižáček, který na filmovém festivalu v Karlových Varech získal Křišťálový glóbus za nejlepší film. Po projekci pak […] Posted in Filmové premiéry
  • Křižáček - 65 %31. července 2017 Křižáček - 65 % Je krásné slunečné ráno a malý chlapec se právě probudil. Ví, že jeho den bude jiný než ostatní. Podle oblečení poznáme, že se bude oblékat do brnění, ale to není vše. Ještě se rozloučí […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […] Posted in Speciály
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […] Posted in Filmové recenze
  • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […] Posted in TV Recenze
  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...