Kritiky.cz > Recenze knih > Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?

Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?

IMG 20180807 152008

Před čte­ná­řem se roz­pro­stí­rá doko­na­le pro­myš­le­ný svět, ve kte­rém je jas­né fun­go­vá­ní svě­ta z pohle­du vyš­ších bytos­tí a s nad­hle­dem, kte­rý chví­li trvá, než pojme­te. Ale sto­jí to za to, pro­to­že pono­ře­ním se do jejích slov zís­ká­vá­te úle­vu na duši, mno­ho námě­tů na pře­mýš­le­ní a mož­ná, dle své život­ní situ­a­ce, i neob­vyk­lé úhly pohle­du na – napros­to coko­liv.

Jak ide­ál­ní by byl svět tako­vý, jaký ho popi­su­je a jak – bohu­žel mám ten pocit – jedi­ný dává smys­lu­pl­ný smy­sl.

Neměli bychom zabí­jet, uzur­po­vat, poni­žo­vat se ani povy­šo­vat. Jak prav­di­vé, ale nejsem si jis­tá, jest­li tohle v někte­rých čte­ná­řích nebu­de budit pocit ner­vo­zi­ty a nespo­ko­je­nos­ti.

Proč, věč­ná proč

Co je pořád troš­ku mimo moje chá­pá­ní je neu­stá­lý roz­por, jež se v kni­hách opa­ku­je. Proč jsme tak straš­ně zabed­ně­ní, uzem­ně­ní, když naše sku­teč­né schop­nos­ti jakož­to lid­ských bytos­tí, jsou tak úžas­né? Vážně čeká­me na to osví­ce­ní, pozved­nu­tí, osvo­bo­ze­ní, aby se nám žilo v sou­la­du s tím, po čem neu­stá­le tak zou­fa­le naše duše tou­ží?

Je to sku­teč­ně všech­no tak, jak má být a ty pří­zem­ní lid­ské sta­ros­ti a podiv­ný svět kolem nás je dob­ro­vol­ně zvo­len pro­to, že jsme si jako duše chtě­li zku­sit jaké to je žít při­du­še­ný v baži­ně nesmy­sl­nos­ti?

Tak to jsou otáz­ky, na kte­ré ani v této kni­ze nena­chá­zím odpo­věď, kte­rá by mne uspo­ko­ji­la. Ono, i kdy­bych si to váž­ně tahle vybra­la, tak… nic moc roz­hod­nu­tí, povím vám. Na stra­ně dru­hé ale nelze pomi­nout, že lid­ské bytí s sebou nese úžas­né zážit­ky a jest­li s něčím oprav­du sou­hla­sím, tak je to při­rov­ná­ní k tomu, že tu jsme na jakousi „pra­cov­ní dobu“ a stáž – a asi jedi­ným naším úko­lem je tady něco vyko­nat, udě­lat, pro něco se nadchnout a něco vydřít.

Část o vzta­zích, vždy je to jen o vás

A i s těmi vzta­hy to není vůbec jed­no­du­ché, sta­čí se začíst do kapi­to­ly Mystérium zkla­má­ní z mezi­lid­ských vzta­hů. No, nic pře­vrat­né­ho se tu nedo­čte­te, měj­te rádi pře­de­vším sami sebe, važ­te si sebe samých a měj­te něja­ké hod­no­ty, ze kte­rých neu­stou­pí­te.  A pak buď bude part­ner, kte­rý to bude mít stej­ně a sed­ne­te si, nebo ne. Nic mezi. Odpuštění, opuš­tě­ní, šká­la všech těch bola­vých emo­cí mezi dvě­ma lid­mi je pak na něko­li­ka strán­kách roze­brá­na do posled­ní­ho pun­tí­ku, tak­že si kaž­dý najde to svo­je…

Ale…

Staňte se doko­na­lý­mi a vědo­mý­mi tvůr­ci také ve sfé­ře vzta­hů s ostat­ní­mi lid­mi, poznej­te a uvě­dom­te si, jak vzni­ka­jí ve vašem živo­tě sebeklam, ilu­ze a zkla­má­ní. Poznejte mecha­nismy ukry­té v poza­dí, i to, jak jejich pro­jek­ce vytvá­ře­jí vaši rea­li­tu. Zbavte se veš­ke­ré zášti, vzte­ku a hně­vu z minu­los­ti; roz­pusť­te je v sobě.“

Autorka ape­lu­je na oprav­do­vost, což je asi oprav­du tím, co nás udr­ží ve spo­ko­je­nos­ti a výkon­nos­ti pro sebe i pro dru­hé. Dlouhodobé potla­čo­vá­ní čeho­ko­liv pro nás při­ro­ze­né­ho nikdy nic dob­ré­ho nepři­ne­se. A i kdy­by jen úna­vu a vyčer­pá­ní, tak to roz­hod­ně není nic, z čeho by pro­fi­to­val svět jako tako­vý.

Kniha je dob­rým čte­ním pro kaž­dé­ho, kdo Thovt kni­hy už od autor­ky zná, je to tako­vé shr­nu­tí a finá­le vše­ho, co kdy napsa­la.

A kdo nezná, je tato kni­ha ency­klo­pe­dií toho, co napsa­la před­tím. Naučíme se poznat sami sebe, své potře­by a snad i tro­chu duchov­ně najít pro sebe mís­to na Zemi.

O autor­ce:

Kerstin Simoné žije i se svou rodi­nou neda­le­ko Berlína. Již jako dítě pro­je­vi­la jas­no­zři­vé schop­nos­ti. Kromě psa­ní knih se aktiv­ně zabý­vá ochra­nou zví­řat a pořá­dá prak­tic­ké semi­ná­ře. Pětadvacet let stu­du­je růz­né for­my chan­ne­lin­gu a poté vyvi­nu­la vlast­ní tech­ni­ku tlu­mo­če­ní. Thovt je jejím blíz­kým pří­te­lem, uči­te­lem a stá­lým prů­vod­cem od roku 2003, kdy pro­ži­la jis­tou tra­gic­kou udá­lost. Ve svých kni­hách tlu­mo­čí jeho prak­tic­ká a uni­ver­zál­ní posel­ství, jež byla v minu­los­ti vyhra­ze­na pou­ze úzké­mu okru­hu adep­tů taj­ných nauk.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, www.anch-books.eu, 2018


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kerstin Simoné: Thovt, projekt lidstvo. Tak trochu jiná historie lidstva?22. ledna 2018 Kerstin Simoné: Thovt, projekt lidstvo. Tak trochu jiná historie lidstva? Je čas naším nepřítelem? Jakou hodnotu a sílu mají naše myšlenky? Jak jíme a co jíme? Jak na nás jídlo působí a jaké prožívání a duši mají zvířata? Jsem si naprosto jista, že tato kniha […]
  • Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci!18. února 2019 Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci! Existuje Bůh? Představte si, že za vámi přijde a bude po vás chtít pomoc. A kdyby jen jednou, ale on už přijde potřetí. A to se jednou, dalo se tak říct, schovával za tvář ďábla. Tak to už […]
  • Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami19. října 2016 Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami Je to jako kombinace pohádkového světa, který vám ožije před očima. Stejně tak si můžete nad touto knihou i miniaturními kartičkami snít, jako si s nimi zcela vážně pohrávat a hledat […]
  • Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den!21. prosince 2017 Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den! Když Bůh praví, že si musíte promluvit, věřte mi, že se jen tak nevzdá. A bude vás pronásledovat kdekoliv. Neodlepí se. A nakonec s ním projdete chtě nechtě celou jeho pozemskou […]
  • Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás5. listopadu 2018 Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás Proč jsme tady? Na světě, ve kterém je někdy složité se vyznat? Četla jsem tuto knihu krátce po shlédnutí dokumentu o tom, že andělé jsou od pradávna vlastně tvorové, kteří v podobě bohů […]
  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]
  • Cestující6. srpna 2019 Cestující Na knihu "Cestující" jsem byla moc zvědavá, neboť zahrnuje autentické zážitky třiadvacetiletého autora Ulricha Alexandra Beschwitze, jež v době, kdy vznikal tento typoskript románu, byl […]
  • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
  • Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu8. července 2017 Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu Co se vám nebude hodit do hlavy, hoďte do fiktivní schránky. Už jen to je z této knihy úžasný nápad. A platí to úplně ve všem. Ano, tohle je opravdu hodně svérázná kniha, která rozjitří […]
  • Skleněný les od Cynthie Swanson10. května 2019 Skleněný les od Cynthie Swanson Milujete-li skvělé thrillery s rozplétáním tajemné minulosti hlavních hrdinů, jež mají dopad na jejich další život, je právě “Skleněný les” to pravé čtení. A na co se v knize můžete […]