Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora

odin a thor

Režisérskou žid­li po Kennethu Branaghovi pře­vzal reži­sér, kte­rý reží­ro­val něko­lik epi­zod z mno­ha oce­ňo­va­né­ho seri­á­lu HBO Hra o trů­ny, Alan Taylor. Vzal si něko­lik pří­kla­dů z před­chá­ze­jí­cí­ho fil­mu a něko­lik věcí vymys­lel nově, a tak koneč­ně Asgard nejsou jenom inte­ri­é­ry, ale zaži­je­me i mno­ho exte­ri­é­rů, kte­ré nám umož­ní si bož­skou pla­ne­tu pro­hlíd­nout z více pohle­dů.

Scénáristé dru­hé­ho dílu pou­ži­li zápor­nou posta­vu Malekitha, tem­né­ho elfa, kte­rý hod­lá pomo­cí tem­né lát­ky zni­čit veš­ke­rý vesmír. Tato posta­va se obje­vi­la v komik­sech už v roce 1984 a obý­vá jeden z deví­ti svě­tů Svartalfheim. Nevím, jest­li se zrov­na pro­du­cen­tům poda­ři­lo vybrat pro posta­vu hlav­ní­ho zápo­rá­ka správ­né­ho her­ce, ale já osob­ně si mys­lím, že ne. Christopher Eccleston je znám jako jed­na z 11 rein­kar­na­cí Doktora v seri­á­lu Pán času. Jedná se o rein­kar­na­ci devá­tou, kte­rou zača­la nová éra nej­slav­něj­ší­ho brit­ské­ho seri­á­lu. Tento herec bohu­žel cha­risma nemá, a tak je hod­ně zastí­něn dal­ší­mi posta­va­mi.

Malekith ničitel.

Možná, že jsem u recen­ze u Avengers vychvá­lil moc Toma Hiddlestona v tom, že umí hrát zápor­né posta­vy, a že jsem se oprav­du bál o hlav­ní posta­vy. Bohužel je film v porov­ná­ní s prv­ním dílem více humor­ný a méně tem­ný. Loki už není zlá posta­va, pou­ze humor­ná. Více jsem se bavil u Stellana Skarsgårda, kte­rý své­ho dok­to­ra Selviga doká­zal zahrát reál­ně­ji než Tom Hiddleston. Natalie Portman je pou­ze pro krá­su a postup­ně se z ní stá­vá více křeh­ká věd­ky­ně, kte­rá potře­bu­je ochra­nu od boha. Myslím, že je občas vidět, kdy Joss Whedon doto­čil něko­lik scén, kte­ré do fil­mu zapad­nou, ale záro­veň i vyční­vá­ní svým poje­tím. Nezapomenutelné jsou dvě camea, jak obvyk­lé cameo Stana Lee, ale i Chris Evans dopl­nil svůj díl o nej­zá­bav­něj­ší část fil­mu.

Více na Kritiky.cz
Evoluce světelného meče část 2 | GTA San Andreas | KRITIKA KONTENTU!! ...
Lady Macbeth - 70 % Sňatek mladé Katherine je součástí kupní smlouvy stejně jako kus půdy, kterou si starý Bori...
#1937: Persepolis 2 - 90 % Persepolis 2 (Persepolis 2)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2007. Původně vyš...
Psycho (1960) - Mohl tu tento film chybět? Asi každému je odpověď jasná. Ne, „Psycho“ prostě v nejlepších hororových žebříčcích chybět nemůže, protože se jedná o jeden z vrcholů filmové tvorby vůbec.          Hitchcock byl génius a dokázal to svým černobílým snímkem v době, kdy se b...
Kick-Ass 2 - kdo že je ten Jeff Wadlow, co nahradil Matthewa Vaughna? Mladá, šestnáctiletá Mindy, nastupuje na střední školu a není nijak nadšená. Mezi spoluž...

Je také dob­ře, že Alan Taylor natá­čí více v reá­lech. Ilandská pus­ti­na byla veli­ce vhod­ně zvo­le­na pro Svartalfheim, kde je vše šedi­vé v pra­chu. Britský Londýn je též dob­ře zvo­len, i když nechá­pu scé­náris­tic­ké nápa­dy, pro­to­že hlav­ní finál­ní boj se ode­hrá­vá v Greenwichi, kde je sice nul­tý poled­ník, ale veš­ke­ré země­pis­né roz­dě­le­ní a šíř­ku a dél­ku (Zeměpisné sou­řad­ni­ce – WGS 84) je vytvo­ře­no v moder­ní době, a tak je vůbec nemoh­li znát před 5000 lety. Spíše bych rad­ši, kdy­by se finá­le ode­hrá­va­lo tře­ba v Egyptě (budo­vy sta­ré mno­ho tisí­ce let), nebo ze seve­ru Evropy (odkud pochá­zí námět na komiks).

Je mož­ná zby­teč­né, že se uvá­dí film i ve 3D, bohu­žel jsem se svý­mi brý­le­mi nevi­děl žád­ný 3D efekt, a tak to pova­žu­ji za vel­mi vyho­ze­né pení­ze. Bohužel díky 3D tech­no­lo­gii je i mno­ho scén tma­vých, ale naštěs­tí ne jako u čtvr­tých Pirátů z Karibiku až tak tma­vých, aby neby­lo vidět sko­ro nic.

Hodně mrzí, že i Marvel jako pro­du­cent nese­hnal lep­ší skla­da­te­le, kte­ří by doká­za­li fil­mu dát něko­lik snad­no zapa­ma­to­va­tel­ných témat, kte­ré by si člo­věk brou­kal po fil­mu. Veškerá hud­ba je oprav­du tak těž­ko zapa­ma­to­va­tel­ná, sko­ro rutin­ní, a tak dou­fám, že pro nej­lep­ší fil­my, kte­ré pro­du­cen­ti sli­bu­jí, najdou vhod­něj­ší skla­da­te­le. Když si tak vzpo­me­nu, koho bych já osob­ně chtěl za skla­da­te­le, tak bych asi nechal Marca Beltramiho nebo Dannyho Elfmana. Hans Zimmer by se urči­tě neho­dil, pro­to­že je dvor­ní skla­da­tel u kon­ku­renč­ní­ho DC Comics, a můj sen John Williams si peč­li­vě vybí­rá pro­jek­ty a posled­ní dobou sklá­dá pou­ze pro své dvor­ní reži­sé­ry (J.J. Abrams bude výjim­kou).

Více na Kritiky.cz
#1974: Stínka - 75 % Stínka (Schattenspringer)Vydalo nakladatelství Portál v brožované vazbě v roce 2019. Původně...
Takové krásné šaty (In Fabric) – Recenze – 30% Hororový snímek svébytného britského režiséra a scenáristy Petera Stricklanda (Pestrobarvec ...
Mars Tisková konference 16.10.2018....
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert G...
The Irishman (Irčan) - Recenze - 70% Do našich obývacích pokojů vtrhl na konci listopadu nový snímek uznávaného režiséra Martin...

Odin a Thor.

Ohledně dabin­gu, až na výjim­ky se mi dabing líbil. Na začát­ku bohu­žel zvu­kař zapo­mněl asi na něko­lik drob­nos­tí, a tak jeden hlas z fil­mu vyční­vá. Převážná vět­ši­na čes­kých dabin­go­vých her­ců splý­vá se svý­mi ame­ric­ký­mi pro­tějš­ky. Až na nově zvo­le­né­ho Petra Pelzera pro Anthonyho Hopkinse. Oproti Jiřímu Plachému, kte­rý mlu­vil Odina v prv­ním díle, je ten­to hlas více „nemoc­ný“ a méně démo­nic­ký, je tedy více zvý­raz­ně­no, že Odin už je na kon­ci svých sil a že je nut­né, aby pře­dal svo­ji vlá­du svým potom­kům.


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi13. října 2018 Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi Thor, syn vládce říše Asgard Odina, je poněkud vznětlivý mladý muž. V den jeho korunovace jako nástupce na trůnu však do království proniknou nepozorovaně nepřátelské jednotky, které […]
  • Thor: Ragnarok - 65 %24. října 2017 Thor: Ragnarok - 65 % Tak je Thor trilogie, příběh se nám uzavřel a poslední část dokončila příběh samotného Thora, Lokiho a samotého Odina. Filmová trilogie z Asgardu nemá bohužel, na rozdíl od Ironmana a […]
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | Rodina25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | Rodina https://www.youtube.com/watch?v=WJH68nl_gcU
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | UK event25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | UK event https://www.youtube.com/watch?v=luVxvrlEXZc
  • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […]
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let https://www.youtube.com/watch?v=vjiQ0cBXr8U
  • Avengers: Infinity War8. února 2019 Avengers: Infinity War Vše co se nevešlo do "nejlepšího" filmu roku 2018. https://youtu.be/tZjvC3Owy3k
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […]