Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi

Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi

Thor
Thor

Thor, syn vlád­ce říše Asgard Odina, je poně­kud vznět­li­vý mla­dý muž. V den jeho koru­no­va­ce jako nástup­ce na trů­nu však do krá­lov­ství pro­nik­nou nepo­zo­ro­va­ně nepřá­tel­ské jed­not­ky, kte­ré chtě­jí zci­zit vzác­ný arte­fakt,  a on se roz­hod­ne, za zády své­ho otce, jim návště­vu opla­tit. Díky jeho činům ale vysta­ví v nebez­pe­čí své přá­te­le i celý Asgard, a tak jej jeho otec vyká­že do vyhnan­ství, kde bude žít do doby, než bude hoden se navrá­tit. A zatím­co se prvo­ro­ze­ný Thor učí poko­ře u nás na zemi, jeho bra­tr Loki postup­ně plní plán na ovlád­nu­tí trů­nu.

http://1.bp.blogspot.com/-5bUnj3bAlhw/Tl0lKeyeyLI/AAAAAAAABCc/SyyznwLq00o/s320/1302731941.jpg

Nejdůležitější je ze začát­ku před­zna­me­nat, že na tvůr­čí reži­sér­ské ses­li u toho­to pro­jek­tu use­dl Kenneth Branagh. Tento reži­sér je totiž dvor­ní adap­tá­tor díla slav­né­ho Williama Shakespeara pro fil­mo­vá plát­na. Tento u jiných reži­sé­ru v cel­ku pře­hléd­nu­tel­ný fakt však u toho­to fil­mu hra­je cel­kem zásad­ní roli. Celý pří­běh je totiž pří­mo ide­ál­ní na kla­sic­ké dra­ma z pera toho­to slav­né­ho auto­ra. Svojí hlav­ní pří­bě­ho­vou stra­nou, tedy vál­ka se sou­sed­ní­mi krá­lov­ství­mi, zra­da syna, boj o pří­zeň otce a všu­dypří­tom­ná tragé­die, jako­by pří­mo vykrá­da­la ze sou­hr­nu jeho děl důle­ži­té moti­vy. Tedy v poně­kud fan­task­ním a futu­ris­tic­kém hávu.

http://1.bp.blogspot.com/-RukNU7VyKOY/Tl0lOwHL8cI/AAAAAAAABCg/x4rNO6jEnm8/s320/1302447636.jpg

Hlavní však je, že se Branagh roz­ho­dl jít jinou ces­tou, než to zkou­še­jí podob­né lát­ky a celé to pojal spí­še jako pohád­ko­vou atmo­sfé­rou ladě­né dra­ma o nápra­vě mar­no­trat­né­ho syna, ode­hrá­va­jí­cí se na poza­dí zra­dy a odlou­če­ní na cizí pla­ne­tě. To vše ve vizu­ál­ní strán­ce kte­rá svou nezvyk­los­tí bere dech. Osobně jsem byl k Thorovi po trai­le­rech poně­kud skep­tic­ký, neboť to celé vypa­da­lo tak nějak umě­le a nepří­stup­ně. Ve sku­teč­nos­ti je však opak prav­dou. V cel­ko­vém hle­dis­ku totiž Thor vypa­dá vskut­ku půso­bi­vě a tak ten­to ruši­vý ele­ment pře­bí­rá mož­ná až tro­chu nevý­raz­né pasá­že ze Země, kde malá ves­nič­ka v Novém Mexiku v kon­tras­tu s roz­mách­lým síd­lem na Asgardu půso­bí div­ně. Jistě, je v tom jis­tá sym­bo­li­ka vyhnan­ství ale pře­ci jen.

http://2.bp.blogspot.com/-8PdkzETHf_I/Tl0lTi7OJNI/AAAAAAAABCk/HE-T-JpdNvA/s320/1302447704.jpg

Musím ale uznat, že přes veš­ke­ré pochyb­nos­ti kte­ré ten­to pro­jekt od začát­ku vzbu­zo­val, tak dopa­dl dale­ko lépe než tře­ba dru­hý Iron Man. Sice poně­kud nevhod­né při­rov­ná­ní, zde ale přes­ně sedí. Thor totiž od začát­ku do kon­ce jede na plno, ví kam smě­řu­je a ani na moment nevy­bo­ču­je ze zaběh­nu­té linie. Nesnaží se zalí­bit za kaž­dou cenu a takří­ka­jíc si jede pořád to svo­je. Herci i přes 13neokoukanost (Hemsworth se sice mihl v posled­ním Star Treku nicmé­ně žád­ná hvězda to není), nebo mož­ná prá­vě díky ní sedí do rolí per­fekt­ně a jejich moti­vač­ní vývoj je pro dív­ka uvě­ři­tel­ný. Tom Hiddleston navíc dává pří­slib, že jeho hlav­ní zápor­ná role v zmí­ně­ných Avengers bude nad­mí­ru zají­ma­vá. K tomu navíc při­počtě­te vcel­ku atmos­fe­ric­ký soun­d­track Patricka Doyla.

http://1.bp.blogspot.com/-WLnvLDL0R1c/Tl0lb6Y-_jI/AAAAAAAABCo/EUoazCjxJ3c/s320/1302106519.jpg

A tak se z Thora, jed­no­ho ze zatím nej­těž­ších komik­so­vých hrdi­nů pře­ve­de­ných na plát­no, sta­ví do pozi­ce čer­né­ho koně. V kon­tras­tu s podob­ně ladě­ným sním­kem Green Lantern kte­rý se po komerč­ním pro­pa­du v zahra­ni­čí dostal tenhle měsíc i k nám totiž půso­bí pří­jem­ně ori­gi­nál­ně. Kenneth Branagh tak i přes počá­teč­ní skep­si stvo­řil jed­nu z nej­lep­ších komik­so­vek posled­ních let. Dokázal, že cito­vat Shakespeara jde sty­lo­vě a s chu­tí, i když se jed­ná o lát­ku, kde bys­te dílo kla­si­ka hle­da­li jen čirou náho­dou.

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57351 s | počet dotazů: 249 | paměť: 57499 KB. | 02.07.2022 - 00:52:08