Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi

Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi

Thor

Thor, syn vlád­ce říše Asgard Odina, je poně­kud vznět­li­vý mla­dý muž. V den jeho koru­no­va­ce jako nástup­ce na trů­nu však do krá­lov­ství pro­nik­nou nepo­zo­ro­va­ně nepřá­tel­ské jed­not­ky, kte­ré chtě­jí zci­zit vzác­ný arte­fakt,  a on se roz­hod­ne, za zády své­ho otce, jim návště­vu opla­tit. Díky jeho činům ale vysta­ví v nebez­pe­čí své přá­te­le i celý Asgard, a tak jej jeho otec vyká­že do vyhnan­ství, kde bude žít do doby, než bude hoden se navrá­tit. A zatím­co se prvo­ro­ze­ný Thor učí poko­ře u nás na zemi, jeho bra­tr Loki postup­ně plní plán na ovlád­nu­tí trů­nu.

http://1.bp.blogspot.com/-5bUnj3bAlhw/Tl0lKeyeyLI/AAAAAAAABCc/SyyznwLq00o/s320/1302731941.jpg

Nejdůležitější je ze začát­ku před­zna­me­nat, že na tvůr­čí reži­sér­ské ses­li u toho­to pro­jek­tu use­dl Kenneth Branagh. Tento reži­sér je totiž dvor­ní adap­tá­tor díla slav­né­ho Williama Shakespeara pro fil­mo­vá plát­na. Tento u jiných reži­sé­ru v cel­ku pře­hléd­nu­tel­ný fakt však u toho­to fil­mu hra­je cel­kem zásad­ní roli. Celý pří­běh je totiž pří­mo ide­ál­ní na kla­sic­ké dra­ma z pera toho­to slav­né­ho auto­ra. Svojí hlav­ní pří­bě­ho­vou stra­nou, tedy vál­ka se sou­sed­ní­mi krá­lov­ství­mi, zra­da syna, boj o pří­zeň otce a všu­dypří­tom­ná tragé­die, jako­by pří­mo vykrá­da­la ze sou­hr­nu jeho děl důle­ži­té moti­vy. Tedy v poně­kud fan­task­ním a futu­ris­tic­kém hávu.

http://1.bp.blogspot.com/-RukNU7VyKOY/Tl0lOwHL8cI/AAAAAAAABCg/x4rNO6jEnm8/s320/1302447636.jpg

Hlavní však je, že se Branagh roz­ho­dl jít jinou ces­tou, než to zkou­še­jí podob­né lát­ky a celé to pojal spí­še jako pohád­ko­vou atmo­sfé­rou ladě­né dra­ma o nápra­vě mar­no­trat­né­ho syna, ode­hrá­va­jí­cí se na poza­dí zra­dy a odlou­če­ní na cizí pla­ne­tě. To vše ve vizu­ál­ní strán­ce kte­rá svou nezvyk­los­tí bere dech. Osobně jsem byl k Thorovi po trai­le­rech poně­kud skep­tic­ký, neboť to celé vypa­da­lo tak nějak umě­le a nepří­stup­ně. Ve sku­teč­nos­ti je však opak prav­dou. V cel­ko­vém hle­dis­ku totiž Thor vypa­dá vskut­ku půso­bi­vě a tak ten­to ruši­vý ele­ment pře­bí­rá mož­ná až tro­chu nevý­raz­né pasá­že ze Země, kde malá ves­nič­ka v Novém Mexiku v kon­tras­tu s roz­mách­lým síd­lem na Asgardu půso­bí div­ně. Jistě, je v tom jis­tá sym­bo­li­ka vyhnan­ství ale pře­ci jen.

http://2.bp.blogspot.com/-8PdkzETHf_I/Tl0lTi7OJNI/AAAAAAAABCk/HE-T-JpdNvA/s320/1302447704.jpg

Musím ale uznat, že přes veš­ke­ré pochyb­nos­ti kte­ré ten­to pro­jekt od začát­ku vzbu­zo­val, tak dopa­dl dale­ko lépe než tře­ba dru­hý Iron Man. Sice poně­kud nevhod­né při­rov­ná­ní, zde ale přes­ně sedí. Thor totiž od začát­ku do kon­ce jede na plno, ví kam smě­řu­je a ani na moment nevy­bo­ču­je ze zaběh­nu­té linie. Nesnaží se zalí­bit za kaž­dou cenu a takří­ka­jíc si jede pořád to svo­je. Herci i přes 13neokoukanost (Hemsworth se sice mihl v posled­ním Star Treku nicmé­ně žád­ná hvězda to není), nebo mož­ná prá­vě díky ní sedí do rolí per­fekt­ně a jejich moti­vač­ní vývoj je pro dív­ka uvě­ři­tel­ný. Tom Hiddleston navíc dává pří­slib, že jeho hlav­ní zápor­ná role v zmí­ně­ných Avengers bude nad­mí­ru zají­ma­vá. K tomu navíc při­počtě­te vcel­ku atmos­fe­ric­ký soun­d­track Patricka Doyla.

http://1.bp.blogspot.com/-WLnvLDL0R1c/Tl0lb6Y-_jI/AAAAAAAABCo/EUoazCjxJ3c/s320/1302106519.jpg

A tak se z Thora, jed­no­ho ze zatím nej­těž­ších komik­so­vých hrdi­nů pře­ve­de­ných na plát­no, sta­ví do pozi­ce čer­né­ho koně. V kon­tras­tu s podob­ně ladě­ným sním­kem Green Lantern kte­rý se po komerč­ním pro­pa­du v zahra­ni­čí dostal tenhle měsíc i k nám totiž půso­bí pří­jem­ně ori­gi­nál­ně. Kenneth Branagh tak i přes počá­teč­ní skep­si stvo­řil jed­nu z nej­lep­ších komik­so­vek posled­ních let. Dokázal, že cito­vat Shakespeara jde sty­lo­vě a s chu­tí, i když se jed­ná o lát­ku, kde bys­te dílo kla­si­ka hle­da­li jen čirou náho­dou.

Hodnocení: 80 %


  • Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora20. října 2018 Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora Režisérskou židli po Kennethu Branaghovi převzal režisér, který režíroval několik epizod z mnoha oceňovaného seriálu HBO Hra o trůny, Alan Taylor. Vzal si několik příkladů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […] Posted in Filmové recenze
  • Thor: Ragnarok - 65 %24. října 2017 Thor: Ragnarok - 65 % Tak je Thor trilogie, příběh se nám uzavřel a poslední část dokončila příběh samotného Thora, Lokiho a samotého Odina. Filmová trilogie z Asgardu nemá bohužel, na rozdíl od Ironmana a […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Age of Ultron - Trailer 35. března 2015 Avengers: Age of Ultron - Trailer 3 Screeny z 3. traileru. Trailer na Avengers: Age of Ultron Posted in Články
  • Avengers - POPIS POSTAV28. března 2012 Avengers - POPIS POSTAV CAPTAIN AMERICA / Steve Rogers Poté, co byl v rámci přísně tajného vojenského programu slaboch Steve Rogers (Chris Evans) proměněn v mocného a hrdinného supervojáka, z něj jeho […] Posted in Články
  • REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL 17. února 2012 REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL První, čeho si při vstupu do ateliéru v Albuquerque v Novém Mexiku, kde se natáčí film Avengers společnosti Marvel všimnete, je úžasná atmosféra. Všichni se zdají být uvolnění, šťastní a […] Posted in Články
  • Avengers: Infinity War8. února 2019 Avengers: Infinity War Vše co se nevešlo do "nejlepšího" filmu roku 2018. https://youtu.be/tZjvC3Owy3k Posted in Vaření
  • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […] Posted in Spoilery
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […] Posted in Speciály

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,54682 s | počet dotazů: 207 | paměť: 54345 KB. | 14.04.2021 - 18:50:29
X