Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Walking Dead (tv seriál 2010)

The Walking Dead (tv seriál 2010)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zombie fil­my tvo­ří už něja­ký ten pátek své­byt­ný sub žánr horo­ro­vých fil­mů. Velké šílen­ství odstar­to­val George Romero svo­jí - dnes již legen­dár­ní - Nocí oživlých mrt­vol. V roce 1968 se pro fil­mo­vé divá­ky zro­di­la nová potvůr­ka - zom­bie. Směle se zařa­di­la mezi jiná popu­lár­ní stvo­ře­ní typu netvo­ra z bažin, Draculy, apod. Romero se cel­kem věr­ně držel své­ho sty­lu a čer­no­bí­lé­mu jedi­náč­ko­vi brzy poří­dil i barev­ná pokra­čo­vá­ní, kte­rá však - mož­ná prá­vě díky bar­vě? - neby­la pod­le mě už tak půso­bi­vá. Svět fil­mu si tedy zom­bie pod­ma­ni­ly už dáv­no, nicmé­ně na seri­á­lo­vé rovi­ně na svůj úspěch ješ­tě čeka­jí, respek­ti­ve čeka­ly do doby, než se obje­vil seri­ál „The Walking Dead“.
Obecně vza­to, horo­ro­vý žánr není mezi seri­á­ly zrov­na nej­roz­ší­ře­něj­ší. V zápla­vě roz­lič­ných sit­co­mů a kri­mi pří­bě­hů aby člo­věk něco podob­né­ho hle­dal brý­le­mi Stephana Hawkinga. Jistý náznak tajem­na a stra­ši­del­na bylo mož­no najít v Lost, Persons Unknown, ote­vře­ně­ji pak v True Blood, nicmé­ně vše toto je spí­še než horo­rem tako­vým neo-noir, což duši fanouš­ka lač­ní­cí­ho po gore efek­tech a správ­ném mra­ze­ní v zádech uspo­ko­jí asi jen těž­ko.
Naplnil seri­ál Walking Dead (čes­ký pře­klad neznám, ale prý je to „Živí mrt­ví“) tyto odváž­né aspi­ra­ce. Odpovím jed­no­du­še, nicmé­ně v poza­dí jed­no­du­ché odpo­vě­di se skrý­va­jí poměr­ně kom­pli­ko­va­né moti­vy. Ano.
Hlavní posta­vou je šerif Rick (Andrew Lincoln), kte­rý byl během pře­střel­ky s neka­lý­mi živly pora­něn, pro­bou­zí se v nemoc­ni­ci, kte­rá je však poně­kud neu­kli­ze­ná, tichá a .... (ne)mrtvá. Pokud Vám to při­po­mí­ná úvod zná­mé­ho sním­ku „28 days later“, tak se nediv­te. Tvůrci seri­á­lu (mezi nimi je i osla­vo­va­ný Frank Darabont, autor tako­vých fil­mo­vých perel jako tře­ba Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank, Zelená míle, či Majestic) se oči­vid­ně horo­ro­vým klišé nevy­hý­ba­jí. Pochopitelně, zom­bie jsou nemys­lí­cí bytos­ti lač­ní­cí po vašem mase, poma­lu (mís­ty i rych­le­ji) se za vámi šou­ra­jí a dají se zasta­vit jen umís­tě­nou ranou do hla­vy. Jejich kous­nu­tí je nakaž­li­vé, po veli­ké horeč­ce se sami stá­vá­te zom­bie..... Ano, je to už sto­krát obe­hra­né téma, přes­to se však jed­ná o téma divác­ky vel­mi úspěš­né a - co si bude­me poví­dat - také žáda­né. V seri­á­lu se dostá­vá­me do děje v oka­mži­ku, kdy byl zom­bie take­o­ver (krás­ný ang­lic­ký výraz, čes­ky si to buď pře­lo­ží­te sami nebo vez­me­te zavděk slo­víč­kem „pře­vze­tí“) úspěš­ně dokon­čen a z lid­stva zby­ly jen směš­né, osa­mo­ce­né hrst­ky. Neexistuje žád­ná vlá­da, poli­cie, ... nadě­je, nic. Pocit mar­nos­ti lid­ské exis­ten­ce je sice všu­dypří­tom­ný, ale pod­le mého názo­ru seri­ál jej dosta­teč­ně roz­hod­ně nevy­u­ží­vá. Ve své plné síle na mne dolehl jen jed­nou, a to v závě­ru při pří­jez­du do měs­ta Atlanta.
Celý seri­ál je pak inspi­ro­ván (v pod­sta­tě se jed­ná o vol­něj­ší adap­ta­ci) komik­sem Roberta Kirkmana a Tonyho Moora se stej­ným názvem. Tuším, že ten­to komiks si u nás zakou­pit nemů­že­te, nicmé­ně pokud dosta­teč­ně pozlo­bí­te goo­gle, tak lze stáh­nout jeho slo­ven­skou for­mu pře­kla­du.
Ze zná­měj­ších her­ců lze v seri­á­lu vidět např. Laurie Holden (hrá­la ve fil­mu Mlha) a Sarah Wayne Callies (Prison Break).
První série (6. dílů) při­nes­la na svět­lo tele­viz­ních seri­á­lů zají­ma­vý námět, kte­rý sice nebyl sto­pro­cent­ně vyu­žit (osob­ně si mys­lím, že od dru­hé­ho dílu seri­ál tro­chu uví­zl ve zby­teč­ném množ­ství rádo­by emo­ci­o­nál­ních dia­lo­gů), přes­to se na jeho dru­hou (už potvr­ze­nou) sérii doce­la těším.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38924 s | počet dotazů: 253 | paměť: 61521 KB. | 28.11.2022 - 05:04:20