Kritiky.cz > Recenze her > The Walking Dead Season 1 (epizoda 1 - epizoda 5)

The Walking Dead Season 1 (epizoda 1 - epizoda 5)

ssss

Hodnocení: 75%

Žánr: akč­ní adven­tu­ra

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: off-line

Výrobce: Telltale Games

Datum vydá­ní: 27. 4. 2012 – 20. 11. 2012

Tuto hru jsme si moh­li stáh­nout v rám­ci zla­té­ho člen­ství zdar­ma. Hra vyšla před více, jak tře­mi lety od tvůr­ců z Telltale Games. Jednotlivé epi­zo­dy The Walking Dead vydá­va­li postup­ně během půl roku. The Walking Dead je akč­ní dob­ro­druž­ná fil­mo­vá hra ladě­ná ve sty­lu komik­su s ote­vře­ným kon­cem, již nyní je už v pro­de­ji dal­ší sezó­na The Walking Dead Season 2, tak­že uvi­dí­me, jak to všech­no nako­nec dopad­ne.

Bez názvu 2

Kdo by si nechtěl vyzkou­šet a poznat na vlast­ní kůži, jaké by bylo, kdy­by ostat­ní po smr­ti zase oží­va­li a na Světě by zůsta­la jen hrst pře­ži­vších, tak přes­ně v tom­to duchu bude­te hrát. Zahrajete si v roli hlav­ní­ho hrdi­ny zpr­vu zlo­čin­ce jmé­nem Lee Everett, ten Vás bude pro­vá­zet celou hrou spo­leč­ně s malou hol­čič­kou jmé­nem Clementine, kte­ré tak­též nic nezů­sta­lo a na všech­no před­tím, by nej­rad­ši oba zapo­mně­li. Ochraňujete Clementine a mezi tím řeší­te růz­né úko­ly např. hle­da­ní věcí a shá­ně­ní jíd­la, pří­pad­ně záchra­nu dal­ších přá­tel Vašich postup­ných přá­tel před mrt­vý­mi zom­bí­ky.

3 4

Co se týká hra­tel­nos­ti, není moc těž­ká, ale je nut­né si zvyk­nout na jiné ovlá­dá­ní, než jsme zvyklí z jiných her, což mě občas čini­lo pro­blémy. Graficky je hra vel­mi pěk­ně vymaz­le­ná, komik­so­vé posta­vy oko­lí půso­bí oprav­du dob­ře, ani­ma­ce jsou stří­há­ny jako z fil­mu. Dabing jed­not­li­vých postav je úžas­ný, pros­tě jako bys­te sle­do­va­li film.

6

Fakt je, že pokud bychom si hru v té době zakou­pi­li a muse­li poté doku­po­vat ješ­tě dal­ší epi­zo­dy, neby­lo moc o co stát. Ale co čekat více od titu­lu, kte­rý je myš­le­ný spí­še jako ARCADE hra. Jednotlivé epi­zo­dy dohra­je­te vždy cca po 6-7 hodi­nách hra­ní, tedy spí­še kou­ká­ní a sem tam stisk­ne­te něja­ký ten čud­lík na ovla­da­či, když potře­bu­je­te zabít něja­ké­ho toho otrav­né­ho zom­bí­ka, pří­pad­ně se tro­chu pro­jde­te po oko­lí. Na hru více kou­ká­te, než hra­je­te, kou­ká­ní je pří­jem­né, to ano, ale hru jsme si pře­váž­ně chtě­li zahrát. No, a jeli­kož ne kaž­dý ovlá­dá supro­vě ang­lič­ti­nu, tak ale­spoň jed­no plus pro vyda­va­te­le je, že z videa pocho­pí­te, co se vlast­ně děje. Hra je zalo­že­ná hod­ně na kon­ver­za­ci s dal­ší­mi posta­va­mi, ale nemu­sí­te se bát, že bys­te nějak ovliv­ni­li pří­běh hry špat­nou odpo­vě­dí, jeli­kož jed­not­li­vé udá­los­ti s tím sice sou­vi­sí, ale jsou pros­tě dané a jed­not­li­vé pasá­že, vždy bez pro­blé­mu dohra­je­te, a dosta­ne­te se do dal­ších. Navíc Vás hra i sama v levém hor­ním rohu navá­dí na pří­pad­nou správ­nou odpo­věď, vět­ši­nou roz­ho­du­jí­cí otáz­ky jsou ty, kte­ré jsou časo­vě ome­ze­né. Pokud bude­te mít chuť, hru si může­te zahrát zno­vu a zku­sit si odpo­vě­dět na otáz­ky jinak a uvi­dí­te, jaký spád poté hra dosta­ne.

5 7

Hra nás svým zpra­co­vá­ní i po více jak třech letech neu­ra­zi­la, a tak ty malá škobrt­nu­tí se dají troš­ku odpus­tit, jako zasta­ra­lá gra­fi­ka nemož­nost se dále pohy­bo­vat a pře­sko­čit někte­ré dia­lo­gy. Jedná se roz­hod­ně o hru na jeden víkend, kte­rá svým pří­bě­hem sice zaba­ví, ale moc si neza­hra­je­te, jeli­kož hra je děla­ná pro úzký okruh začí­na­jí­cích hrá­čů, kte­ří více než poži­tek ze hry zají­má pou­hý hra­ný fil­mo­vý pří­běh o zom­bí­cích a sem tam něja­ký malý pohyb ovla­da­čem. Další okruh hrá­čů se zmen­šu­je z důvo­du mno­ho ang­lic­kých dia­lo­gů, a tak si hru nevy­chut­ná­te, tak jak bys­te chtě­li.

Názvy vyda­ných jed­not­li­vých epi­zod:

Episode 1: A New Day

Episode 2: Starved for Help

Episode 3: Long Road Ahead

Episode 4: Around Every Corner

Episode 5: No Time Left

400 Days DLC Walkthrough

Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • TIGER WOODS PGA TOUR 132. června 2015 TIGER WOODS PGA TOUR 13 Vlastní hodnocení: 95% Datum vydání: 26.03.2012 Výrobce: EA SPORTS Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-4, online Lokalizace: angličtina Konečně jsme se dočkali dlouho […]
  • BETA Star Wars Battlefront26. října 2015 BETA Star Wars Battlefront Hodnocení: 80% Žánr: akční střílečka Jazyk: anglicky Multiplayer: off-line, on-line Výrobce: DICE Datum vydání BETA Verze: 8. 10. 2015 Vychází: 19. 11. 2015 EA ACCESS […]
  • Rayman Origins12. června 2015 Rayman Origins Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 1.12.2011 Výrobce: Ubisoft Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-4 , režim co-op 2-4 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Již […]
  • 22. června 2015 Assassin’s Creed III Vlastní hodnocení: 95% Datum vydání: 30.10.2012 Výrobce: UbiSoft Žánr: akční Počet hráčů: konzole 1, Multiplayer až 8 hráčů Lokalizace: české titulky Doporučený věk: 18+ Třetí […]
  • Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 %18. ledna 2016 Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 % Tak vyšlo pokračování hry Guild Wars 2 – DLC. Co od toho můžeme očekávat, nové mapy, nové hrdiny a mnoho nového obsahu. To, že  hra vydána zdarma s podporou volitelných mikrotransakcí, tak […]
  • 13. července 2015 Sonic & All-Stars Racing Transformed Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 01.11.2012 Výrobce: Sega Žánr: závodní Počet hráčů: konzole 1-4, multiplayer 2-8 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Pokud byste si […]
  • n200907311145 046. srpna 2009 Mrtvé město - Mors omnia aequat Jedná se o krátkou freeware adventuru od týmu s názvem NihiliS.  Zaujala mě. Jestli stejně zapůsobí i na vás...  PříběhHlavní postavu propustili z blázince, ale důvodů k radosti moc nemá. […]
  • Full House Poker5. května 2015 Full House Poker Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 16.3.2011 Vydavatel: Microsoft Výrobce: Krome Studios Žánr: Karty, Party hra Počet hráčů: 1, online 2-10 Lokalizace: angličtina Výborná […]
  • American Truck Simulator18. února 2016 American Truck Simulator Tak zas česká firma udělala další simulátor. Po velmi úspěšném Euro Truck Simulatoru 2, který je plný nadšení a vyrábí se k němu neustále nové a nové přídavné balíčky, přišla verze […]
  • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […]