The Walking Dead Season 1 (epizoda 1 – epizoda 5)

 

Tuto hru jsme si moh­li stáh­nout v rám­ci zla­té­ho člen­ství zdar­ma. Hra vyšla před více, jak tře­mi lety od tvůr­ců z Telltale Games. Jednotlivé epi­zo­dy The Walking Dead vydá­va­li postup­ně během půl roku. The Walking Dead je akč­ní dob­ro­druž­ná fil­mo­vá hra ladě­ná ve sty­lu komik­su s ote­vře­ným kon­cem, již nyní je už v pro­de­ji dal­ší sezó­na The Walking Dead Season 2, tak­že uvi­dí­me, jak to všech­no nako­nec dopad­ne.

Bez názvu 2

Kdo by si nechtěl vyzkou­šet a poznat na vlast­ní kůži, jaké by bylo, kdy­by ostat­ní po smr­ti zase oží­va­li a na Světě by zůsta­la jen hrst pře­ži­vších, tak přes­ně v tom­to duchu bude­te hrát. Zahrajete si v roli hlav­ní­ho hrdi­ny zpr­vu zlo­čin­ce jmé­nem Lee Everett, ten Vás bude pro­vá­zet celou hrou spo­leč­ně s malou hol­čič­kou jmé­nem Clementine, kte­ré tak­též nic nezů­sta­lo a na všech­no před­tím, by nej­rad­ši oba zapo­mně­li. Ochraňujete Clementine a mezi tím řeší­te růz­né úko­ly např. hle­da­ní věcí a shá­ně­ní jíd­la, pří­pad­ně záchra­nu dal­ších přá­tel Vašich postup­ných přá­tel před mrt­vý­mi zom­bí­ky.

3 4

Co se týká hra­tel­nos­ti, není moc těž­ká, ale je nut­né si zvyk­nout na jiné ovlá­dá­ní, než jsme zvyklí z jiných her, což mě občas čini­lo pro­blémy. Graficky je hra vel­mi pěk­ně vymaz­le­ná, komik­so­vé posta­vy oko­lí půso­bí oprav­du dob­ře, ani­ma­ce jsou stří­há­ny jako z fil­mu. Dabing jed­not­li­vých postav je úžas­ný, pros­tě jako bys­te sle­do­va­li film.

6

Fakt je, že pokud bychom si hru v té době zakou­pi­li a muse­li poté doku­po­vat ješ­tě dal­ší epi­zo­dy, neby­lo moc o co stát. Ale co čekat více od titu­lu, kte­rý je myš­le­ný spí­še jako ARCADE hra. Jednotlivé epi­zo­dy dohra­je­te vždy cca po 6-7 hodi­nách hra­ní, tedy spí­še kou­ká­ní a sem tam stisk­ne­te něja­ký ten čud­lík na ovla­da­či, když potře­bu­je­te zabít něja­ké­ho toho otrav­né­ho zom­bí­ka, pří­pad­ně se tro­chu pro­jde­te po oko­lí. Na hru více kou­ká­te, než hra­je­te, kou­ká­ní je pří­jem­né, to ano, ale hru jsme si pře­váž­ně chtě­li zahrát. No, a jeli­kož ne kaž­dý ovlá­dá supro­vě ang­lič­ti­nu, tak ale­spoň jed­no plus pro vyda­va­te­le je, že z videa pocho­pí­te, co se vlast­ně děje. Hra je zalo­že­ná hod­ně na kon­ver­za­ci s dal­ší­mi posta­va­mi, ale nemu­sí­te se bát, že bys­te nějak ovliv­ni­li pří­běh hry špat­nou odpo­vě­dí, jeli­kož jed­not­li­vé udá­los­ti s tím sice sou­vi­sí, ale jsou pros­tě dané a jed­not­li­vé pasá­že, vždy bez pro­blé­mu dohra­je­te, a dosta­ne­te se do dal­ších. Navíc Vás hra i sama v levém hor­ním rohu navá­dí na pří­pad­nou správ­nou odpo­věď, vět­ši­nou roz­ho­du­jí­cí otáz­ky jsou ty, kte­ré jsou časo­vě ome­ze­né. Pokud bude­te mít chuť, hru si může­te zahrát zno­vu a zku­sit si odpo­vě­dět na otáz­ky jinak a uvi­dí­te, jaký spád poté hra dosta­ne.

5 7

Hra nás svým zpra­co­vá­ní i po více jak třech letech neu­ra­zi­la, a tak ty malá škobrt­nu­tí se dají troš­ku odpus­tit, jako zasta­ra­lá gra­fi­ka nemož­nost se dále pohy­bo­vat a pře­sko­čit někte­ré dia­lo­gy. Jedná se roz­hod­ně o hru na jeden víkend, kte­rá svým pří­bě­hem sice zaba­ví, ale moc si neza­hra­je­te, jeli­kož hra je děla­ná pro úzký okruh začí­na­jí­cích hrá­čů, kte­ří více než poži­tek ze hry zají­má pou­hý hra­ný fil­mo­vý pří­běh o zom­bí­cích a sem tam něja­ký malý pohyb ovla­da­čem. Další okruh hrá­čů se zmen­šu­je z důvo­du mno­ho ang­lic­kých dia­lo­gů, a tak si hru nevy­chut­ná­te, tak jak bys­te chtě­li.

Názvy vyda­ných jed­not­li­vých epi­zod:

Episode 1: A New Day

Episode 2: Starved for Help

Episode 3: Long Road Ahead

Episode 4: Around Every Corner

Episode 5: No Time Left

400 Days DLC Walkthrough


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Hodnocení: 75%

Žánr: akč­ní adven­tu­ra

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: off-line

Výrobce: Telltale Games

Datum vydá­ní: 27. 4. 2012 – 20. 11. 2012

  • ...13. srpna 2020 ... První fotky z On the Rocks Posted in Krátké filmové aktuality
  • Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně11. srpna 2018 Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně „Dovolte, abych se představil: Jsem bígl a mé celé jméno zní Alberto z Rododendronu. Jméno začínající na A znamená, že pocházím z prvního vrhu naší mámy, a onen šlechticky znějící přídomek […] Posted in Recenze knih
  • Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k...2. července 2020 Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k... Novinka scenáristy a režiséra Charlieho Kaufmana (scénář k filmům Věčný svit neposkvrněné mysli nebo V kůži Johna Malkoviche, spolurežisér a scénárista animáku Anomalisa) ‘I’m Thinking of […] Posted in Krátké aktuality
  • Lady Gaga a Simpsonovi7. února 2017 Lady Gaga a Simpsonovi Po novém americkém prezidentovi, kterým jsem stal Donald Trump, Simpsonovi předpověděli i další událost. Porovnejte Lady Gaga na Super Bowlu […] Posted in Zajímavosti
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Oscar 2017 - nominace na nejlepší makeup16. ledna 2017 Oscar 2017 - nominace na nejlepší makeup Byť se nominace na nejdůležitější kategorie Academy Awards dozvíme až příští úterý, delší dobu známe filmy, které se budou ucházet o sošku za nejlepší makeup a účesy. Pojďme si je […] Posted in Kritický Klub
  • Nejčtenější články roku 201631. prosince 2016 Nejčtenější články roku 2016 Statistiky roku 2016. Radka Třeštíková: Bábovky - 2 961 zobr. Zkáza krásou - 2 652 zobr. Pustina 5. díl. - 2 083 zobr. Pustina 6. díl. - 2 073 zobr. Pustina 7. díl. - […] Posted in Články
  • Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo2. dubna 2019 Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo Tak co pro nás připravili tvůrci pro díl, který je ještě blíže k velkému finále letošní sezóny? Zase několik překvapení, ale tentokrát není tento díl o postavě, která se vrátila po dlouhé […] Posted in TV Recenze
  • The One And Only Ivan od Disneyho měl původně do kin dorazit...12. června 2020 The One And Only Ivan od Disneyho měl původně do kin dorazit... The One And Only Ivan od Disneyho měl původně do kin dorazit 14. 8. 2020, nakonec se ale kinům vyhne a vyjde na streamovací službě Disney+ 21. 8. 2020 Posted in Krátké aktuality
  • JAMIE FOXX8. ledna 2013 JAMIE FOXX JAMIE FOXX je oscarový herec, držitel hudební ceny Grammy a komik, řadící se mezi špičkové všestranné umělce Hollywoodu. Naposledy jsme Foxxe mohli spatřit v úspěšné komedii Šéfové na […] Posted in Profily osob


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,03431 s | počet dotazů: 208 | paměť: 42877 KB. | 28.11.2020 - 12:06:39