Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > The Walking Dead Season 1 (epizoda 1 – epizoda 5)

The Walking Dead Season 1 (epizoda 1 – epizoda 5)

 

Tuto hru jsme si moh­li stáh­nout v rám­ci zla­té­ho člen­ství zdar­ma. Hra vyšla před více, jak tře­mi lety od tvůr­ců z Telltale Games. Jednotlivé epi­zo­dy The Walking Dead vydá­va­li postup­ně během půl roku. The Walking Dead je akč­ní dob­ro­druž­ná fil­mo­vá hra ladě­ná ve sty­lu komik­su s ote­vře­ným kon­cem, již nyní je už v pro­de­ji dal­ší sezó­na The Walking Dead Season 2, tak­že uvi­dí­me, jak to všech­no nako­nec dopad­ne.

Bez názvu 2

Kdo by si nechtěl vyzkou­šet a poznat na vlast­ní kůži, jaké by bylo, kdy­by ostat­ní po smr­ti zase oží­va­li a na Světě by zůsta­la jen hrst pře­ži­vších, tak přes­ně v tom­to duchu bude­te hrát. Zahrajete si v roli hlav­ní­ho hrdi­ny zpr­vu zlo­čin­ce jmé­nem Lee Everett, ten Vás bude pro­vá­zet celou hrou spo­leč­ně s malou hol­čič­kou jmé­nem Clementine, kte­ré tak­též nic nezů­sta­lo a na všech­no před­tím, by nej­rad­ši oba zapo­mně­li. Ochraňujete Clementine a mezi tím řeší­te růz­né úko­ly např. hle­da­ní věcí a shá­ně­ní jíd­la, pří­pad­ně záchra­nu dal­ších přá­tel Vašich postup­ných přá­tel před mrt­vý­mi zom­bí­ky.

3 4

Co se týká hra­tel­nos­ti, není moc těž­ká, ale je nut­né si zvyk­nout na jiné ovlá­dá­ní, než jsme zvyklí z jiných her, což mě občas čini­lo pro­blémy. Graficky je hra vel­mi pěk­ně vymaz­le­ná, komik­so­vé posta­vy oko­lí půso­bí oprav­du dob­ře, ani­ma­ce jsou stří­há­ny jako z fil­mu. Dabing jed­not­li­vých postav je úžas­ný, pros­tě jako bys­te sle­do­va­li film.

6

Fakt je, že pokud bychom si hru v té době zakou­pi­li a muse­li poté doku­po­vat ješ­tě dal­ší epi­zo­dy, neby­lo moc o co stát. Ale co čekat více od titu­lu, kte­rý je myš­le­ný spí­še jako ARCADE hra. Jednotlivé epi­zo­dy dohra­je­te vždy cca po 6-7 hodi­nách hra­ní, tedy spí­še kou­ká­ní a sem tam stisk­ne­te něja­ký ten čud­lík na ovla­da­či, když potře­bu­je­te zabít něja­ké­ho toho otrav­né­ho zom­bí­ka, pří­pad­ně se tro­chu pro­jde­te po oko­lí. Na hru více kou­ká­te, než hra­je­te, kou­ká­ní je pří­jem­né, to ano, ale hru jsme si pře­váž­ně chtě­li zahrát. No, a jeli­kož ne kaž­dý ovlá­dá supro­vě ang­lič­ti­nu, tak ale­spoň jed­no plus pro vyda­va­te­le je, že z videa pocho­pí­te, co se vlast­ně děje. Hra je zalo­že­ná hod­ně na kon­ver­za­ci s dal­ší­mi posta­va­mi, ale nemu­sí­te se bát, že bys­te nějak ovliv­ni­li pří­běh hry špat­nou odpo­vě­dí, jeli­kož jed­not­li­vé udá­los­ti s tím sice sou­vi­sí, ale jsou pros­tě dané a jed­not­li­vé pasá­že, vždy bez pro­blé­mu dohra­je­te, a dosta­ne­te se do dal­ších. Navíc Vás hra i sama v levém hor­ním rohu navá­dí na pří­pad­nou správ­nou odpo­věď, vět­ši­nou roz­ho­du­jí­cí otáz­ky jsou ty, kte­ré jsou časo­vě ome­ze­né. Pokud bude­te mít chuť, hru si může­te zahrát zno­vu a zku­sit si odpo­vě­dět na otáz­ky jinak a uvi­dí­te, jaký spád poté hra dosta­ne.

5 7

Hra nás svým zpra­co­vá­ní i po více jak třech letech neu­ra­zi­la, a tak ty malá škobrt­nu­tí se dají troš­ku odpus­tit, jako zasta­ra­lá gra­fi­ka nemož­nost se dále pohy­bo­vat a pře­sko­čit někte­ré dia­lo­gy. Jedná se roz­hod­ně o hru na jeden víkend, kte­rá svým pří­bě­hem sice zaba­ví, ale moc si neza­hra­je­te, jeli­kož hra je děla­ná pro úzký okruh začí­na­jí­cích hrá­čů, kte­ří více než poži­tek ze hry zají­má pou­hý hra­ný fil­mo­vý pří­běh o zom­bí­cích a sem tam něja­ký malý pohyb ovla­da­čem. Další okruh hrá­čů se zmen­šu­je z důvo­du mno­ho ang­lic­kých dia­lo­gů, a tak si hru nevy­chut­ná­te, tak jak bys­te chtě­li.

Názvy vyda­ných jed­not­li­vých epi­zod:

Episode 1: A New Day

Episode 2: Starved for Help

Episode 3: Long Road Ahead

Episode 4: Around Every Corner

Episode 5: No Time Left

400 Days DLC Walkthrough


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Hodnocení: 75%

Žánr: akč­ní adven­tu­ra

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: off-line

Výrobce: Telltale Games

Datum vydá­ní: 27. 4. 2012 – 20. 11. 2012

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,92831 s | počet dotazů: 225 | paměť: 50092 KB. | 11.04.2021 - 21:12:59