Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Tax Collector - Že by se Shia LaBeouf vrátil na výslunní?

The Tax Collector - Že by se Shia LaBeouf vrátil na výslunní?

Collector
Collector
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

David (Bobby Soto) a Creeper (Shia LaBeouf) spo­leč­ně jez­dí uli­ce­mi Los Angeles a vybí­ra­jí daně od dro­go­vých dea­le­rů, pasá­ků či pro­dej­ců zbra­ní pro kri­mi­nál­ní­ho lor­da Wizarda (Jimmy Smits). V LA se ale náh­le obje­ví Wizardův sta­rý rival Conejo (Jose „Conejo“ Martin), kte­rý nabíd­ne dvo­ji­ci dvě možnosti- buď pře­jdou k němu nebo bude vel­mi zle. David tak najed­nou bude muset uchrá­nit to co je pro něj nejdůležitější- jeho rodi­na.

David Ayer svou kari­é­ru odstar­to­val jako sce­náris­ta fil­mů Training Day, prv­ní­ho Rychle a zbě­si­le nebo S.W.A.T.- Jednotky pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní a uká­za­lo, že má oči­vid­ně talent na to napsat funkč­ní pří­běh z pro­stře­dí drs­ných ulic, kte­ré jsou záro­veň oprav­du cel­kem drs­né a záro­veň funkč­ně zábav­né. V roce 2005 poté došlo na jeho režij­ní debut Drsný časy a od té doby Ayer jako reži­sér a sce­náris­ta stál za fil­my jako Železná srd­ce nebo Sebevražedný oddíl. 3 roky poté nazpá­tek pro Netflix nato­čil zábav­nou detek­tiv­ku zasa­ze­nou do alter­na­tiv­ní­ho fan­ta­sy svě­ta Bright a od té doby si dal pau­zu až doteď kdy před­tím než by měl nato­čit rema­ke Tuctu špi­nav­ců nato­čil svou novou gan­gs­ter­ku The Tax Collector se kte­rou se více­mé­ně vrá­til ke svým koře­nům. A i když tře­ba tako­vé­mu Guyovi Ritchiemu návrat k jeho koře­nům s Gentlemany vyšel tak zde se jed­ná o opač­ný pří­pad. A to vel­mi výraz­ný!

Samotný začá­tek vzbu­dí nadě­ji, že Ayer pře­ce jen pořád doká­že u gan­gs­te­rek naser­ví­ro­vat tu pra­vou atmo­sfé­ru a ať už spo­lu dva hlav­ní hrdi­no­vé mlu­ví o živo­tě nebo něko­ho ohro­žu­jí zapnu­tou vrtač­kou tak to sto­jí za to. Bobby Soto sice jako hlav­ní hrdi­na od začát­ku vel­mi selhá­vá, vel­mi výraz­ně to ale vyna­hra­zu­je výkon Shii LaBeoufa, kte­rý je jako totál­ní šíle­nec nejen vel­mi věro­hod­ný ale také je výraz­ně napřed před vše­mi ostat­ní­mi účast­ní­ky fil­mu. Zároveň pořád pla­tí, že v úvp­du Ayer krom atmo­sfé­ry doká­že také dodat vel­mi faj­no­vý vizu­ál. Jenomže pak se sta­ne to, že se Ayerovi vše více­mé­ně roz­pad­ne pod ruka­ma a ve finá­le sku­teč­ně nato­čil svůj nej­hor­ší film.

The Tax Collector je plný nesym­pa­tic­kých cha­rak­te­rů, kte­ré jsou navíc krom LaBeoufa zahra­ní vel­mi boles­ti­vě. Ayer vlast­ně ani nevy­tvá­ří kdo­ví­jak zají­ma­vé gan­gs­ter­ské poza­dí a celé to půso­bí jako dílo nác­ti­le­té­ho chlap­ce, kte­rý si řekl, že je straš­ný fan­da gan­gs­te­rek jako Zjizvená tvář, Carlitova ces­ta nebo prá­vě Ayerovek Drsný časy, Street Kings nebo Patrola a nato­čil vel­mi vzdá­le­nou trist­ní poctu. I přes­to, že film stál ofi­ci­ál­ně 30 mili­o­nů dola­rů jinak vět­ši­nu času půso­bí jako vel­mi lev­ná tele­viz­ní šta­ce, kte­ré bys­te nevě­ři­li, že jí točil prá­vě někdo jako Ayer, kte­rý už před­tím s něko­li­ka fil­my s men­ší­mi roz­počty doká­zal sehrát vět­ší kous­ky. Ve srov­ná­ní jinak lépe půso­bí i Ayerův dosud nej­hor­ší film Sabotáž.

Občas se tam jako­by vyloup­ne ten sta­rý lep­ší Ayer, vět­ši­nu to času to ale sku­teč­ně půso­bí jako film, kte­rý chce být tak straš­ně cool, tak straš­ně drs­ný a tak straš­ně bru­tál­ní až je vlast­ně k smí­chu. Jestli v téhle okur­ko­vé sezó­ně hle­dat něja­kou fil­mo­vou spá­su, tak zrov­na tady se oprav­du nena­jde. Krom (mož­ná až moc) totál­ně šíle­né­ho Shii a pře­ce jen pár svět­lých momen­tů, kte­ré by se jako­by vra­ce­li k zla­těj­ší éře Ayerovy tvor­by tu oprav­du není o co moc stát a jed­ná se o jeden z nej­zby­teč­něj­ších fil­mů toho­to roku. Má Ayer tedy vlast­ně ješ­tě šan­ci? Nerad bych ho odsu­zo­val a budu důvě­řo­vat, že pře­ce jen ješ­tě něco vel­mi fajn od něj dora­zí, kdy­by mi ale dal někdo pis­to­li k hla­vě a chtěl ode mně tu nej­u­přím­něj­ší odpo­věď tak bych váhal asi hod­ně dlou­ho.... a po The Tax Collectorovi by odpo­věď byla vel­mi prav­dě­po­dob­ně spí­še nega­tiv­ní!

Trailer:

Verdikt: 2 z 5


Photo © RLJE Films


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,87492 s | počet dotazů: 265 | paměť: 60063 KB. | 19.08.2022 - 16:00:21