The Social Network [90%]


Ať už se jed­ná o pří­běh pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, adap­to­va­ný z lite­rár­ní před­lo­hy či vypra­co­va­ný pri­már­ně jako fil­mo­vý scé­nář, reži­sér David Fincher vždyc­ky doká­zal jaké­ko­liv lát­ce vdech­nout svou neza­mě­ni­tel­nou komor­ní a znač­ně suges­tiv­ní atmo­sfé­ru. A jinak tomu není ani v jeho letoš­ním dra­ma­tu The Social Network... se scé­ná­řem pod­le kni­hy na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu.

Blog auto­ra: http://www.jumbotron.cz

V rám­ci nové­ho Fincherova fil­mu jakož­to „fil­mu o vzni­ku Facebooku“ to auto­ra jeho recen­ze svá­dí k tomu začít svůj člá­nek jakým­si shr­nu­tím toho­to inter­ne­to­vé­ho feno­mé­nu a pří­pad­ně při­po­jit i vlast­ní názor na něj. V kon­tex­tu The Social Network by však tako­vá úva­ha byla asi stej­ně rele­vant­ní, jako kdy­bych roz­ví­jel svůj názor na rekre­ač­ní plav­by výlet­ní­mi par­ní­ky v recen­zi na Cameronův Titanic.

Celý námět The Social Network je hned na prv­ní pohled tak tro­chu bizar­ní, pro­to­že ony „sku­teč­né udá­los­ti“, pod­le kte­rých je film nato­čen, se ode­hrá­ly tepr­ve před sed­mi lety. Onen důraz na „his­to­ric­kou“ auten­tič­nost zde totiž zasti­ňu­je pře­de­vším samot­ná mož­nost zpra­co­vat lát­ku tak per­fekt­ní­ho soci­ál­ní­ho dra­ma­tu (a „soci­ál­ní­ho“ v tom nein­ter­ne­to­vém slo­va smys­lu), jakou kon­krét­ně ten­to pří­běh nabí­zí. The Social Network není film o reál­ném pří­bě­hu, ale o reál­ných posta­vách, kte­ré si neroz­dě­lu­jí role prvo­plá­no­vých hrdi­nů a padou­chů. Je to pros­tě film o klu­ko­vi, kte­rý dostal dob­rý nápad, kte­rý ale vychá­zí z jiné­ho nápa­du, jehož původ­ní auto­ry to prá­vem moh­lo doce­la naštvat, a z čehož se násled­ně odví­jí dal­ších deset věcí.

Prakticky žád­ná z postav ve fil­mu není čer­no­bí­lá, kaž­dý tu má něja­kou světlou i stin­nou stán­ku – ne jako fil­mo­vé posta­vy, ale jako sku­teč­ní lidé. Jedinou výjim­kou by snad mohl být zpust­lý vývo­jář Napsteru v podá­ní Justina Timberlakea, kte­rý tu dostal roli hlav­ní­ho par­chan­ta co postup­ně roz­vra­cí ústřed­ní kama­rád­ské duo, a kte­ré­ho se Fincher sna­ží nějak „polid­štit“ až k závě­ru fil­mu, kdy už je na to tro­chu poz­dě.

Tahle malá výjim­ka ale na dru­hou stra­nu vůbec nezna­me­ná, že by Timberlake svou posta­vu hrál špat­ně. I když de fac­to žád­né­mu z hlav­ních pro­ta­go­nis­tů ješ­tě neby­lo ani tři­cet, všich­ni tu podá­va­jí tak výbor­né výko­ny, až bych se poma­lu nebál pou­žít ono­ho otřes­né­ho slov­ní­ho spo­je­ní „herec­ký kon­cert“ (Eisenberg bra­vur­ně zachy­cu­je vše­stran­nost své posta­vy a Garfield je jako herec tak neu­vě­ři­tel­ný sym­paťák, až je ho na toho Spider-mana poma­lu ško­da).

Jak to tak ale bývá, výbor­né ztvár­ně­ní postav je záslu­hou nejen jejich před­sta­vi­te­lů, ale nemé­ně i samot­né­ho scé­ná­ře, kte­rý je v pří­pa­dě The Social Network (z pera Aarona Sorkina) napros­to výbor­ný, a to zda­le­ka nejen z hle­dis­ka for­mo­vá­ní jed­not­li­vých cha­rak­te­rů, ale i cel­ko­vé ply­nu­los­ti a pře­hled­nos­ti celé­ho pří­bě­hu, a to i když se téma počí­ta­čo­vé­ho pro­gra­mo­vá­ní a soud­ních taha­nic zdá být poměr­ně slo­ži­té, navíc když tu Fincher napros­to bez varo­vá­ní (a tak tro­chu po nola­nov­sku) sou­stav­ně ská­če mezi něko­li­ka časo­vý­mi rovi­na­mi.

Ono klí­čo­vé oko­lo The Social Network je ale to, co jsem zmi­ňo­val už na začát­ku. A sice, že vyprá­ví dra­ma­tic­ký pří­běh, ale nesna­ží se zau­jí­mat sta­no­vis­ko ke sku­teč­ným udá­los­tem, ze kte­rých vychá­zí. Ještě v epi­lo­gu fil­mu nás Fincher pro­střed­nic­tvím jed­né z ved­lej­ších postav upo­zor­ňu­je na to, že „polo­vi­na podob­ných výpo­vě­dí bývá pře­hna­ná a dru­há polo­vi­na jsou úpl­né lži“. Stejně tak něko­li­krát vra­cí na pře­třes i někte­ré dří­věj­ší otáz­ky (kdo na koho zavo­lal ochrán­ce zvířat/policii?), aby nás opět uvr­hl do nejis­to­ty a při­po­mněl nám, že to, co jsme tu celé ty dvě hodi­ny napja­tě sle­do­va­li, moh­lo být ve sku­teč­nos­ti pře­ce úpl­ně jinak.

(Aby toho neby­lo málo, výbor­ný je i soun­d­track k fil­mu od Trenta Reznora z Nine Inch Nails a jeho dlou­ho­le­té­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka Attica Rosse.)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […]
  • Gone Girl (Zmizelá) 20148. března 2015 Gone Girl (Zmizelá) 2014 Gone Girl (GG) je filmem, na který mě upzorňoval mnohý člověk z mého okolí, filmem, který (asi po zásluze) získával slušnou pozornost médií i filmových kritiku. Shrnuto a podtrženo - […]
  • Hra na hraně | Runner Runner [50%]3. ledna 2014 Hra na hraně | Runner Runner [50%] Hazard není zas tak častým tématem kriminálních filmů. Několik kousků ale vždy za rok do kin přeci jen přijde. Většinou však tyto snímky končí jen jako solidní avšak lehce průměrné […]
  • Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 %24. března 2016 Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 % Svět je malý pro dva hrdiny. Batman a Superman měli už mnoho filmů, seriálů a samozřejmě i komiksů. Ve filmovém světě se setkali až teď v roce 2016. Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti […]
  • Temné stíny - 65%7. května 2012 Temné stíny - 65% Temné stíny vstupují do života rodiny Collinsů na tajemné usedlosti na kraji města Collinsport. Režisér Tim Burton si tentokrát pro svou upírskou pohádku pro dospělé vybral historii lásky […]
  • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
  • Vedlejší účinky - 60 %9. dubna 2013 Vedlejší účinky - 60 % Když se kamera zaměří na jedno z oken vysokého činžáku, čeká na diváka v poklidném bytě kaluž krve a krvavé stopy.  V manhattanském bytě se hraje hra o život. Ale než dojde ke zločinu, […]
  • Operace kolibřík o velkém plánu na zbohatnutí se do českých biografů nedostala. Tento kanadský film se Salmou Hayek ale stojí za pozornost11. září 2019 Operace kolibřík o velkém plánu na zbohatnutí se do českých biografů nedostala. Tento kanadský film se Salmou Hayek ale stojí za pozornost DVD nosiče zřejmě v současnosti kupuje už jen pár vyvolených. Rozhodl jsem se proto, že nebude na škodu, když je čas od času nezištně krapet zpropaguju nějakým tím zajímavým počinem […]
  • Grinch - Film má rodinný charakter a pobaví každého, kdo se nechá vtáhnout do bláznivého světa animovaného filmu plného nápadů.12. listopadu 2018 Grinch - Film má rodinný charakter a pobaví každého, kdo se nechá vtáhnout do bláznivého světa animovaného filmu plného nápadů. Kdo nemá rád předvánoční nákupy, přezdobené obchody a tu neutuchající radostnou náladu, která předchází Štědrému dnu, ten jistě pochopí nabručenou náladu a nápady pana Grinche.  Ten žije […]
  • Osamělý jezdec - 60%6. července 2013 Osamělý jezdec - 60% Osamělý jezdec a jeho indiánský přítel Tonto vtrhli na filmové plátno a dráždí milovníky amerických westernů.  Slavný ochránce práv Osamělý jezdec se stane z  mladého  právníka Johna Reida […]