Bohužel na výběr, kam své­ho símí­ka poslat je ome­ze­né. Schází mi hod­ně něko­lik budov, sta­di­ón, ško­la, kde se dali dou­čo­vat někte­ré vlast­nos­ti a vědo­mos­ti. Schází mi i bazén a něko­lik dal­ších budov, kte­ré pros­tě zmi­ze­ly.

Když jsem si v před­chá­ze­jí­cích Sims hrách chtěl udě­lat man­že­le, po ukon­če­ní vytvá­ře­ní simí­ku nebyl pro­blém vytvo­řit jejich vzá­jem­né vzta­hy. To mi v Sims 4 chy­bí. Vytvořil jsem si sice svo­ji malou dvou­člen­nou rodi­nu, ale až v rám­ci hra­ní jsem jejich sva­zek spo­jil.

Když se hra vez­me, to co hrá­čům sli­bo­va­li, lep­ší poci­ty simí­ků, tak to se poda­ři­lo lépe, než před­cho­zí zápo­ry. Je oprav­du dob­ře vidět, jak se simík cítí, co všech­no pro­ží­vá s ohle­dem na napl­ně­nost jeho uka­za­te­lů a spl­ně­ných tužeb. Je to zábav­né sle­do­vat, jakou má hra­cí posta­vič­ka nála­du, jest­li depre­si, jest­li je šťast­ná.

Velmi si cením i toho, že pro­gra­má­to­ři hry veli­ce opti­ma­li­zo­va­li veš­ke­ré načí­ta­ní obra­zo­vek. Veškerá doba k načte­ní jed­not­li­vých hra­cích pro­sto­rů je vel­mi rych­lá, v porov­ná­ní s načí­tá­ním Sims 3 je to oprav­du mžik.

Možná, že jsem asi moc vel­ký kri­tik, ale bohu­žel kolik jsem dal za tu hru, sko­ro tisí­cov­ku, tak to mé pení­ze lehce ošku­ba­lo. Poslední hra simu­la­ce živo­ta bohu­žel trpí tím, že je stej­né oře­za­ná jako nej­no­věj­ší SimCity. Hodně sli­bů a zkla­má­ní a výsle­dek ute­kl. Možná počkám na něko­lik dal­ších balíč­ků, jest­li se hra dopl­ní o ostat­ní věci, kte­ré mi pros­tě chy­bí. Od bazé­nu po hřbi­tov. Skoro litu­ji, že jsem si nekou­pil kra­bi­co­vou ver­zi, kte­rou bych mohl pro­dat. Bohužel vlast­ním digi­tál­ní ver­zi, kte­rou pro­dat nemůžu.