Kritiky.cz > TV Recenze > The Simpsons – S28E03: The Town - 75 %

The Simpsons – S28E03: The Town - 75 %

vlcsnap 2016 10 13 07h31m41s751

Třetí díl se koneč­ně odsu­nul od ved­lej­ších postav a věnu­je se pou­ze rodi­ně Simpsonů. Tentokrát  rodi­na jede do ved­lej­ší­ho měs­ta, spí­še do vel­ko­měs­ta Bostonu.  Je to záměr tvůr­ců, aby se epi­zo­dy nevě­no­va­li Simpsonovým ve Sprigfieldu, tak nové měs­to zase tro­cha roz­ptý­li­lo nud­nost rod­né­ho měs­ta.

Bohužel ten­to díl pat­ří mezi ty, kte­ré nejsou v top epi­zo­dách, spí­še lehce pod­prů­mě­rem, jako kdy­by kou­sek po kous­ku dochá­ze­li tvůr­cům nápa­dy, kte­ré si potom musí nahra­zo­vat pře­mís­tě­ním důle­ži­tých postav do nové­ho měs­ta. A v něm porov­ná­vat vše, co je na Sprigfieldu a Bostonu roz­díl­né.

Boston je pros­tě měs­to pro Lizu, hlav­ně pro Barta, kte­rý má svo­je nápa­dy,  co nové­ho v novém mís­tě usku­teč­nit. Liza se je zase tak šťast­ná, že může mezi mlá­de­ží dělat, co ji baví a její kul­tur­ní pova­ha je napl­ně­ná.

Homer je Sprigfielďan,  fan­dí své­mu fot­ba­lo­vé­mu týmu a na kon­ci dílu se dozví­me, je svůj tým oprav­du nezmě­ní, a tak se zno­vu vra­cí­me na dal­ší díl do nor­mál­ní měst­ské Sprigfieldské šedi.

Ještě nás čeká mno­ho dílu, ale tře­tí díl je bohu­žel v hod­no­ce­ním tak v prů­mě­ru epi­zod před­cho­zích, a tak pro­za­tím málo zábav­ná nuda.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: