Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > The Silent Age

The Silent Age

S počí­ta­čo­vý­mi hra­mi je to s postu­pu­jí­cím věkem obtíž­né. Člověk má na podob­né libůst­ky stá­le méně a méně času a stá­le více a více jej zají­má ta pro­pra­co­va­něj­ší tvor­ba, pro jejíž plno­hod­not­ný záži­tek je tře­ba se do hry pořád­ně pono­řit, nasát atmo­sfé­ru a dané­mu svě­tu pro­pad­nou. To ale roz­hod­ně nelze dělat v nepra­vi­del­ných inter­va­lech asi hodi­nu týd­ně, že.
Naštěstí exis­tu­je nezá­vis­lá (tzv. „indie“) tvor­ba, kte­rá občas na trh hodí vel­mi dobrou hru, kte­rá je nápa­di­tá, do jis­té míry ori­gi­nál­ní a záro­veň se nemu­sí jed­nat o časo­vě nedo­zír­ně roz­sáh­lý pro­jekt. Krásným pří­kla­dem je tře­ba The Silent Age od dán­ské­ho stu­dia House on Fire (zakou­pe­na v akci na Steamu za á 30 korun).
Pro zdár­né dokon­če­ní hry je potře­ba najít si zhru­ba 3 hodi­ny času (i když na inter­ne­tu kdo­si psal, že ji doká­zal dokon­čit i pod hodi­nu, nicmé­ně z toho by asi dob­rý záži­tek měl jen málo­kdo). Tento čas může být plno­hod­not­ně strá­ve­ný, hra totiž nabí­zí zají­ma­vou gra­fi­ku, byť něko­mu zvyk­lé­mu na AAA titu­ly může při­pa­dat poně­kud hnus­ná a vel­mi dob­rý pří­běh se skvě­lou atmo­sfé­rou. Děj se totiž z vel­ké čás­ti ode­hrá­vá v sedm­de­sá­tých letech, kdy vete­rán z Vietnamu Joe zís­ká­vá prá­ci jako uklí­zeč u jed­né tajem­né fir­my. Joe není zrov­na arche­ty­pem akč­ní­ho hrdi­ny a jeho inte­lek­to­vé schop­nos­ti se jeví spí­še jako prů­měr­né. To z něj ale para­dox­ně činí vel­mi zají­ma­vý a sym­pa­tic­ký her­ní cha­rak­ter.
Asi nebu­du zrov­na pro­zra­zo­vat pod­stat­ná tajem­ství hry, když napíšu, že klí­čoým téma­tem tu jsou ces­ty časem. Nezůstanete tedy jen v letech sedm­de­sá­tých, ale posu­ne­te se i do neda­le­ké budouc­nos­ti, kdy matič­ka Země je ... poně­kud zpus­to­še­ná a bez živo­ta. Na pře­třes tak při­jdou logic­ké otáz­ky, „co se sta­lo?“ a „jak to sou­vi­sí s naším hrdi­nou?“.
Velké kouz­lo hry tkví v tom, že jed­not­li­vé loka­ce může­te navští­vit v různá časo­vá obdo­bí, tak­že zatím­co jed­nou to je napří­klad ruš­ná uli­ce ve měs­tě, tak podru­hé jste na prázd­ném mís­tě s roz­pad­lý­mi domy a kostra­mi lidí, kte­ré jste ješ­tě před něko­li­ka chví­le­mi vidě­li živě poska­ko­vat kolem. Tento prin­cip samo­zřej­mě hra vyu­ží­vá k růz­ným adven­tur­ním hrát­kám, kdy si z jed­né doby vez­me­te před­mět, kte­rý se náram­ně hodí do kom­bi­na­ce v době jiné. Nikdy to ale nepře­sáh­ne šílen­ství z adven­tur z dob nedáv­no minu­lých, kdy hráč byl de fac­to nucen kom­bi­no­vat vše se vším (vzpo­mí­nám si, že v jed­né hře jsem musel vlo­žit mag­net do koč­ky...). Zpravidla tu totiž máte jen ome­ze­né množ­ství před­mě­tů, tak­že vel­ké blou­dě­ní a váž­né záse­ky se vám sku­teč­ně asi nepo­ve­dou. Ve výsled­ku to tak vede k rela­tiv­ně poho­do­vé­mu hra­ní, což jde hez­ky ruku v ruce se zají­ma­vých pří­bě­hem, kte­rý dopro­vá­zí skvě­lé zvu­ko­vé efek­ty.
Věřte mi, že se sku­teč­ně vypla­tí poslech­nout radu tvůr­ců a hrát se slu­chát­ky na uších.
Se Silent Age jsem byl vel­mi spo­ko­jen, byť na prv­ní dojem jsem si říkal, že nevím, zda mě hra úpl­ně chy­tí. Stačilo však pro­jít prv­ní kapi­to­lu a bylo jas­no.Smějící se

  • Posel smrti23. října 2019 Posel smrti Posel smrtiPřiznám se, že mám rád adventury, teď ale nemám na mysli takové ty typicky české (Polda, Horké léto, atd..), které stavěly jen na humoru (často pokleslém), ale o věcech jako je […] Posted in Retro games
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […] Posted in Retro games
  • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […] Posted in Retro games
  • Mafia II (Classic) - nejslavnější česká hra roku 201019. května 2020 Mafia II (Classic) - nejslavnější česká hra roku 2010 Hra už od prvních screenshotů, trailerů a slibů vývojářů vypadala naprosto famózně (4 různá zakončení, větvení příběhu, možnost se rozhodovat, možnost použít kus nábytku ke zmlácení […] Posted in Retro games
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […] Posted in Retro games
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […] Posted in Retro games
  • Golden Axe28. října 2019 Golden Axe Golden Axe, jméno, jehož vyslovení mnohým rozbuší srdce na míru místy až nezdravou.Ano, tak se hlásí pravá legenda.Na počátku byla jednička a nula. Z jejich vzájemných nekonečných […] Posted in Retro games
  • Tomb Raider (2013)4. října 2019 Tomb Raider (2013) Laru Croft zná asi každý, dokonce i ten, kdo nikdy na interaktivní počítačovou zábavu moc nebyl a otřel se o ni se stejnou frekvencí jako ortodoxní muslim o talmud.Jistě, Lara je ikona, po […] Posted in Retro games
  • Bioshock Infinite (2013)24. září 2019 Bioshock Infinite (2013) Bioshock je na poli virtuální zábavy už notně zavedenou značkou (byť s předchozími díly zkušenosti nemám). V neoficiální "třetí části" se tvůrci (Ken Levine a spol. z Irrational Games) […] Posted in Retro games
  • SWAT 428. srpna 2019 SWAT 4 Vyšetřil jsem si trochu času a podíval se na to, co se válí na disku mého notebooku. Hra SWAT 4 vyšla již před drahnou dobou, ale musím říci, že za ten čas (cca 4 roky) neztratila nic ze […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...