Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Klubové filmy > The Piano (1993)

The Piano (1993)

piano poster
piano poster

Němá Ada odjíž­dí ze Skotska do rod­né země své­ho nastá­va­jí­cí­ho, Nového Zélandu. S sebou si také bere jedi­nou věc, bez níž nemů­že exis­to­vat - své pia­no.

Pokud se pře­ne­se­te přes nut­ný úvod a sezná­me­ní s posta­va­mi, uvi­dí­te sní­mek, kte­rý vás vez­me za srd­ce. Tragická roman­ce, ode­hrá­va­jí­cí se v ponu­ré zemi, kde pořád prší, všu­de je bahno a pra­les. A ústřed­ní tro­ji­ce postav roze­hrá­vá pří­běh vynu­ce­né­ho svaz­ku ženy s mužem a její násled­né vzpla­nu­tí lás­kou k jiné­mu muži. Příběh nevy­ni­ka­jí­cí něja­ký­mi neče­ka­ný­mi zvra­ty, ale spíš sil­ný­mi situ­a­ce­mi a dlou­ho a pev­ně budo­va­nou atmo­sfé­rou. Nevím, jest­li to má na svě­do­mí to pro­stře­dí věč­ně ponu­ré kra­ji­ny nebo pře­svěd­či­vé herec­ké výko­ny... asi vše dohro­ma­dy, ale krás­ně se na to kou­ká a ješ­tě lépe pro­ží­vá.

Rád bych také vyzdvi­hl věc, kte­rá se ve vět­ši­ně fil­mů říká jen tak na okraj a při­nej­lep­ším se ako­rát poký­vá hla­vou, jako že to tam sedí. A tou věcí je hud­ba... fan­tas­tic­ká hud­ba Michaela Nymana. On to není vůbec špat­ný skla­da­tel, ale to co před­ve­dl v Pianu nemá obdo­by. Možná se na ní bude­te tvá­řit vše­li­jak, ale mne pros­tě oka­mži­tě uchvá­ti­la. To kla­vír­ní sólo, kte­ré je ústřed­ním moti­vem fil­mu, se pros­tě musí sly­šet a nechat se jím uná­šet, kam­ko­li se vám zachce.

Ať se tedy na film podí­vá ten, komu nejsou cizí fil­my, poma­lu budu­jí­cí svo­ji krás­nou, o to sil­něj­ší atmo­sfé­ru a dra­ma­tic­ké situ­a­ce. Milovníci divo­kých pře­stře­lek, krva­vých stře­tů __(no, i když... )__ a vel­kých akcí mají pro­ten­to­krát smůlu.

Info

* Režie: Jane Campion

* Rok uve­de­ní: 1993

* Originální název: The Piano

* Země: Austrálie / Nový Zéland / Francie

* Délka fil­mu: 121 min

Obsazení

Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin, Ian Mune, Pete Smith, Cliff Curtis

Ocenění

Film zís­kal Oscara za nej­lep­ší scé­nář, hereč­ku v hlav­ní a ved­lej­ší roli.

Byl také nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší režii a kame­ru.

Odkazy

„info o fil­mu (kfilmu.net)“:[http://kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=piano]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,08031 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55490 KB. | 18.05.2022 - 11:14:53