Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Mist

The Mist

n200808031231 0
n200808031231 0

n200808031231_0Natáčet fil­my pod­le zná­mých knih je pocta i těž­ká dři­na. Režisér, kte­rý byl vybrán pro ztvár­ně­ní kul­tov­ní­ho díla na fil­mo­vém plát­ně, nesmí zkla­mat ani důvě­ru auto­ra, ani jeho obdi­vo­va­te­lů. Tentokrát se vyvo­le­ným stal Frank Darabont, jenž má za sebou tako­vé úspě­chy, jaký­mi beze­spo­ru byly Zelená míle či Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank. A jak se mu poved­lo zpra­co­vat lát­ku jed­né z nej­po­pu­lár­něj­ších knih mis­tra horo­ru S. Kinga The Mist?

Příběh o zlé mlze, kte­rá jed­no­ho dne sestou­pí z hor a ovlád­ne měs­teč­ko v Nové Anglii, není oče­ká­va­ným horo­rem, ale (jak už to tak u F. Darabonta cho­dí) dra­ma­tem. Neznamená to, že bychom se nedo­hle­da­li krve, mon­ster, masa­krů a leka­ček. Avšak zastán­ci tvr­dé linie by se měli poo­hléd­nout jin­de a zane­chat natě­še­né klaus­tro­fo­bi­ky v mlhou obklí­če­ném super­mar­ke­tu spo­lu s hrdi­ny fil­mů.

n200808031232_5Na roz­díl od kni­hy, kte­rá hlav­ně zpo­čát­ku ply­ne vel­mi pozvol­na, při­chá­zí nástup hlav­ní čás­ti děje už během chvil­ky. Hustá mlha zaha­lu­je oko­lí a než se vůbec sta­čí­me zamys­let se nad tím, co se sta­lo, do obcho­du vtrh­ne muž varu­jí­cí před nad­chá­ze­jí­cím nebez­pe­čím. Můžeme sle­do­vat nezná­mé lidi, jejichž mysl je postup­ně nahlo­dá­vá­na nedů­vě­rou a stra­chem. Právě na psy­cho­lo­gii je kla­den nej­vět­ší důraz. Již po něko­li­ka desít­kách minut se jed­not­li­vé posta­vy mají dozvě­dět, co se skrý­vá ven­ku.

Pochvalu si zaslu­hu­je kaž­dý herec, neboť všich­ni pocho­pi­li, kam vítr vane. Každý z nich hra­je tak, jako by svou rolí žil, bez ohle­du na sku­teč­nost, že posta­vě zbý­vá posled­ních pět minut, po jejichž uply­nu­tí nebu­de mezi živý­mi. Zvlášť se osvěd­ču­je Marcia Gay Harden. Role nábo­žen­ské fana­tič­ky, jež z nená­pad­né puť­ky pro­dě­lá­vá vývoj k nejdě­si­věj­ší oso­bě celé­ho fil­mu a kte­rá je hereč­kou výbor­ně zahra­ná, vyvo­lá asi nej­ví­ce divác­kých emo­cí.

Nakonec, kdož zná pře­de­šlá díla Darabontova, snad­no odha­lí v davu zná­mé tvá­ře jeho oblí­ben­ců. Jedním z mála „Jiných“ je Thomas Jane, před­sta­vi­tel hlav­ní role. Avšak i ten se blýsk­nul v jed­né fil­mo­vé podo­bě Kingova díla – Pavučina snů.

n200808031232_3Zkrátka ten­to film má vše, co ho oprav­ňu­je nazý­vat se pove­de­ným. Kvalitní pří­běh, dob­ré her­ce, tak ako­rát spe­ci­ál­ních efek­tů. Rovněž nesmí­me zapo­me­nout na pře­kva­pi­vý a zají­ma­vý konec.

 

 

Mist, The

Horor / Sci-Fi / Thriller / Fantasy

USA, 2007, 127 min

Režie: Frank Darabont

Hrají: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Andre Braugher, Alexa Davalos, Chris Owen, Laurie Holden, William Sadler, Toby Jones, Jeffrey DeMunn, Frances Sternhagen, Julio Cesar Cedillo

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,34022 s | počet dotazů: 222 | paměť: 56193 KB. | 29.05.2022 - 03:43:25