Kritiky.cz > Filmové recenze > The Mist

The Mist

n200808031231 0

n200808031231_0Natáčet fil­my pod­le zná­mých knih je pocta i těž­ká dři­na. Režisér, kte­rý byl vybrán pro ztvár­ně­ní kul­tov­ní­ho díla na fil­mo­vém plát­ně, nesmí zkla­mat ani důvě­ru auto­ra, ani jeho obdi­vo­va­te­lů. Tentokrát se vyvo­le­ným stal Frank Darabont, jenž má za sebou tako­vé úspě­chy, jaký­mi beze­spo­ru byly Zelená míle či Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank. A jak se mu poved­lo zpra­co­vat lát­ku jed­né z nej­po­pu­lár­něj­ších knih mis­tra horo­ru S. Kinga The Mist?

Příběh o zlé mlze, kte­rá jed­no­ho dne sestou­pí z hor a ovlád­ne měs­teč­ko v Nové Anglii, není oče­ká­va­ným horo­rem, ale (jak už to tak u F. Darabonta cho­dí) dra­ma­tem. Neznamená to, že bychom se nedo­hle­da­li krve, mon­ster, masa­krů a leka­ček. Avšak zastán­ci tvr­dé linie by se měli poo­hléd­nout jin­de a zane­chat natě­še­né klaus­tro­fo­bi­ky v mlhou obklí­če­ném super­mar­ke­tu spo­lu s hrdi­ny fil­mů.

n200808031232_5Na roz­díl od kni­hy, kte­rá hlav­ně zpo­čát­ku ply­ne vel­mi pozvol­na, při­chá­zí nástup hlav­ní čás­ti děje už během chvil­ky. Hustá mlha zaha­lu­je oko­lí a než se vůbec sta­čí­me zamys­let se nad tím, co se sta­lo, do obcho­du vtrh­ne muž varu­jí­cí před nad­chá­ze­jí­cím nebez­pe­čím. Můžeme sle­do­vat nezná­mé lidi, jejichž mysl je postup­ně nahlo­dá­vá­na nedů­vě­rou a stra­chem. Právě na psy­cho­lo­gii je kla­den nej­vět­ší důraz. Již po něko­li­ka desít­kách minut se jed­not­li­vé posta­vy mají dozvě­dět, co se skrý­vá ven­ku.

Pochvalu si zaslu­hu­je kaž­dý herec, neboť všich­ni pocho­pi­li, kam vítr vane. Každý z nich hra­je tak, jako by svou rolí žil, bez ohle­du na sku­teč­nost, že posta­vě zbý­vá posled­ních pět minut, po jejichž uply­nu­tí nebu­de mezi živý­mi. Zvlášť se osvěd­ču­je Marcia Gay Harden. Role nábo­žen­ské fana­tič­ky, jež z nená­pad­né puť­ky pro­dě­lá­vá vývoj k nejdě­si­věj­ší oso­bě celé­ho fil­mu a kte­rá je hereč­kou výbor­ně zahra­ná, vyvo­lá asi nej­ví­ce divác­kých emo­cí.

Nakonec, kdož zná pře­de­šlá díla Darabontova, snad­no odha­lí v davu zná­mé tvá­ře jeho oblí­ben­ců. Jedním z mála „Jiných“ je Thomas Jane, před­sta­vi­tel hlav­ní role. Avšak i ten se blýsk­nul v jed­né fil­mo­vé podo­bě Kingova díla – Pavučina snů.

n200808031232_3Zkrátka ten­to film má vše, co ho oprav­ňu­je nazý­vat se pove­de­ným. Kvalitní pří­běh, dob­ré her­ce, tak ako­rát spe­ci­ál­ních efek­tů. Rovněž nesmí­me zapo­me­nout na pře­kva­pi­vý a zají­ma­vý konec.

 

 

Mist, The

Horor / Sci-Fi / Thriller / Fantasy

USA, 2007, 127 min

Režie: Frank Darabont

Hrají: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Andre Braugher, Alexa Davalos, Chris Owen, Laurie Holden, William Sadler, Toby Jones, Jeffrey DeMunn, Frances Sternhagen, Julio Cesar Cedillo

 

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • A night to remember - 75%27. října 2012 A night to remember - 75% Filmů, věnujících se nejproslavenější námořní katastrofě všech dob - potopení zaoceánského parníku Titanic, bylo natočeno mraky. Snad všechny do jednoho - včetně velkorozpočtového […] Posted in Filmové recenze
  • Ouija - 50 %27. listopadu 2014 Ouija - 50 % Desková hra pro spiritistické seance je báječný prostředek k tomu, abychom se zbavili pár kamarádů a prožili pořádné vzrůšo. Přesně takovou touhou trpí Debbie a její kamarádka Elaine od […] Posted in Filmové recenze
  • Aeon Flux14. srpna 2006 Aeon Flux Jsou filmy, jejichž osud lze odhadnout už před samotným dnem jejich premiéry. Aeon Flux byl pro mě jeden z nich. Je inspirovaný bizarním kresleným seriálem vysílaným na MTV, který rozhodně […] Posted in Filmové recenze
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Zběsilý útěk - Running Scared19. února 2007 Zběsilý útěk - Running Scared Když v Hollywoodu hledají dokonalého představitele psychopatické Rusa (popřípadě nacisty), pak je první na seznamu Karel Roden. A stejná role mu připadla i v americkém thrilleru Zběsilý […] Posted in Filmové recenze
  • Let's Dance - Step Up22. srpna 2006 Let's Dance - Step Up Taneční filmy jsou specifickým žánrem. Buďto jde o minimalistická dramata, která se snaží nastínit životní příběhy vybraných jedinců, kteří se kromě bolavých kloubů potýkají s […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace154. ledna 2007 My dva a křen - RECENZE Komedie s Michaelem Douglasem? Říkáte si, že to musí mít zaručeně úspěch. Nemusí! Tedy co se týká názorů filmových kritiků. Ve světě, ale i u nás, udělovala některá média této komedii jen […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...