Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Mist

The Mist

n200808031231 0

n200808031231_0Natáčet fil­my pod­le zná­mých knih je pocta i těž­ká dři­na. Režisér, kte­rý byl vybrán pro ztvár­ně­ní kul­tov­ní­ho díla na fil­mo­vém plát­ně, nesmí zkla­mat ani důvě­ru auto­ra, ani jeho obdi­vo­va­te­lů. Tentokrát se vyvo­le­ným stal Frank Darabont, jenž má za sebou tako­vé úspě­chy, jaký­mi beze­spo­ru byly Zelená míle či Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank. A jak se mu poved­lo zpra­co­vat lát­ku jed­né z nej­po­pu­lár­něj­ších knih mis­tra horo­ru S. Kinga The Mist?

Příběh o zlé mlze, kte­rá jed­no­ho dne sestou­pí z hor a ovlád­ne měs­teč­ko v Nové Anglii, není oče­ká­va­ným horo­rem, ale (jak už to tak u F. Darabonta cho­dí) dra­ma­tem. Neznamená to, že bychom se nedo­hle­da­li krve, mon­ster, masa­krů a leka­ček. Avšak zastán­ci tvr­dé linie by se měli poo­hléd­nout jin­de a zane­chat natě­še­né klaus­tro­fo­bi­ky v mlhou obklí­če­ném super­mar­ke­tu spo­lu s hrdi­ny fil­mů.

n200808031232_5Na roz­díl od kni­hy, kte­rá hlav­ně zpo­čát­ku ply­ne vel­mi pozvol­na, při­chá­zí nástup hlav­ní čás­ti děje už během chvil­ky. Hustá mlha zaha­lu­je oko­lí a než se vůbec sta­čí­me zamys­let se nad tím, co se sta­lo, do obcho­du vtrh­ne muž varu­jí­cí před nad­chá­ze­jí­cím nebez­pe­čím. Můžeme sle­do­vat nezná­mé lidi, jejichž mysl je postup­ně nahlo­dá­vá­na nedů­vě­rou a stra­chem. Právě na psy­cho­lo­gii je kla­den nej­vět­ší důraz. Již po něko­li­ka desít­kách minut se jed­not­li­vé posta­vy mají dozvě­dět, co se skrý­vá ven­ku.

Pochvalu si zaslu­hu­je kaž­dý herec, neboť všich­ni pocho­pi­li, kam vítr vane. Každý z nich hra­je tak, jako by svou rolí žil, bez ohle­du na sku­teč­nost, že posta­vě zbý­vá posled­ních pět minut, po jejichž uply­nu­tí nebu­de mezi živý­mi. Zvlášť se osvěd­ču­je Marcia Gay Harden. Role nábo­žen­ské fana­tič­ky, jež z nená­pad­né puť­ky pro­dě­lá­vá vývoj k nejdě­si­věj­ší oso­bě celé­ho fil­mu a kte­rá je hereč­kou výbor­ně zahra­ná, vyvo­lá asi nej­ví­ce divác­kých emo­cí.

Nakonec, kdož zná pře­de­šlá díla Darabontova, snad­no odha­lí v davu zná­mé tvá­ře jeho oblí­ben­ců. Jedním z mála „Jiných“ je Thomas Jane, před­sta­vi­tel hlav­ní role. Avšak i ten se blýsk­nul v jed­né fil­mo­vé podo­bě Kingova díla – Pavučina snů.

n200808031232_3Zkrátka ten­to film má vše, co ho oprav­ňu­je nazý­vat se pove­de­ným. Kvalitní pří­běh, dob­ré her­ce, tak ako­rát spe­ci­ál­ních efek­tů. Rovněž nesmí­me zapo­me­nout na pře­kva­pi­vý a zají­ma­vý konec.

 

 

Mist, The

Horor / Sci-Fi / Thriller / Fantasy

USA, 2007, 127 min

Režie: Frank Darabont

Hrají: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Andre Braugher, Alexa Davalos, Chris Owen, Laurie Holden, William Sadler, Toby Jones, Jeffrey DeMunn, Frances Sternhagen, Julio Cesar Cedillo

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69560 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53365 KB. | 28.09.2021 - 08:56:24