Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Mauritanian - Soudní drama s dvěma slavnými herci (Cumberbatch a Foster)

The Mauritanian - Soudní drama s dvěma slavnými herci (Cumberbatch a Foster)

Maurit

Mohamedou Ould Salahi (Tahar Rahim) byl po léta zadr­žo­ván a věz­něn v detenč­ním tábo­ře v Guantanamo Bay, aniž by pro­ti němu ame­ric­ká vlá­da vznes­la obvi­ně­ní. Pomoct se mu sna­ži­la práv­nič­ka Nancy Hollander (Jodie Foster), pro­tiv­ní­kem jí byl vojen­ský pro­ku­rá­tor Stuart Couch (Benedict Cumberbatch)...

Soudní dra­ma The Mauritanian pojed­ná­vá o muži jmé­nem Mohamedou Ould Salahi. Ten byl v letech 2002-2016 bez­plat­ně zadr­žo­ván v Gauntanamo Bay, při­čemž pro něj za celou dobu neby­la vzne­se­ná žád­né obvi­ně­ní a byl neprá­vem obvi­něn z toho, že byl sou­čás­tí Al-Káidy a podí­lel se na 11. září i přes­to, že nee­xis­to­va­li něčím pod­lo­že­né důka­zy kro­mě toho, že byl Salahi náho­dou v kon­tak­tu s mužem, kte­rý byl napo­je­ný na Bin Ládina. V Guatanama Bay s ním bylo kru­tě zachá­ze­no, něko­lik let nevi­děl svou rodi­nu a přes­to Salahi během 15 let neztra­til víru v to, že se časem dosta­ne na svo­bo­du. A tenhle fas­ci­nu­jí­cí pří­běh se prá­vem dočká­vá fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní.

Film sto­jí na sil­ných herec­kých výko­nech. Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley, Zachary Levi a pře­de­vším herec­ký objev jmé­nem Tahar Rahim. Ten do své­ho ztvár­ně­ní Salahiho dává věro­hod­né emo­ce a doka­zu­je, že ten­to film dává koneč­ně pří­le­ži­tost pro­za­tím urči­tě pře­hlí­že­né­mu herec­ké­mu talen­tu. Celkově se The Mauritanianovi daří pra­co­vat se svý­mi postavy- bra­vur­ně je vykres­lit, pro­dat veš­ke­ré kon­fron­ta­ce mezi nimi a jakmi­le se do sebe pus­tí Jodie Foster a Benedict Cumberbatch, čeká nás sou­boj dvou práv­nic­kých živlů.

Postava Jodie Foster jmé­nem Nancy Hollander ve fil­mu před­sta­vu­je , posta­va Benedicta Cumberbatche jmé­nem Stuart Couch zase zastu­pu­je práv­nic­ký sys­tém USA. Hollander je kri­to­zo­vá­na za obha­jo­vá­ní člo­vě­ka, kte­rý je obvi­něn z podí­le­ní se na 11. září, přes­to ovšem od pří­pa­du odmí­tá ustou­pit a bojo­vat za spra­ve­dl­nost. Couch nao­pak časem začí­ná pochy­bo­vat nad tím, zda vlast­ně sto­jí na té správ­né stra­ně, přes­to k tomu­to bodu ale něja­ký čas trvá. On i Hollander ale časem zjiš­ťu­jí čím dál tím více infor­ma­cí a nikdy to celé nepů­so­bí vylo­že­ně neza­jí­ma­vě. A mezi­tím také může­me vidět, že je Salahi bru­tál­ně mučen a psy­chic­ky týrán. A ty tyto mučí­cí scé­ny jsou vyob­ra­ze­né přes­ně tako­vým nepří­jem­ným způ­so­bem, kte­rým by správ­ně být vyob­ra­ze­né měli.

Tempově se to urči­tě vle­če, to je fakt. Není to vylo­že­ně film, kte­rý by sázel na divác­ké napě­tí, jde spí­še sku­teč­ně jen o práv­ní dra­ma s veli­ce zají­ma­vým pří­bě­hem, kte­rý je pře­ve­den do dost sluš­né fil­mo­vé adap­ta­ce. Macdonald spo­leč­ně s kame­ra­ma­nem Alwinem H. Kuchlerem výsle­chy Salahiho zob­ra­zu­je ve for­má­tu 4:3, při­čemž zde onen tvůr­čí záměr tkví nej­spí­še v tom, aby Salahi sku­teč­ně půso­bil v uza­vře­ném pro­sto­ru. A i jinak je to cel­ko­vě vel­mi sluš­ně nato­če­né dra­ma, kte­rý pře­de­vším krás­ně pra­cu­je s osvět­le­ním.

To tem­po mož­ná ale momen­ty sku­teč­ně drh­ne pří­liš. Film trvá přes 2 hodi­ny, vět­ši­nu pro­sto­ru mís­to Salahiho dostá­vá pře­de­vším samot­né poli­ti­ka­ře­ní a práv­ni­či­na a vět­ši­nu momen­tů se ani nedo­ká­že pro­dat tako­vým způ­so­bem, jakým by to bez­po­chy­by šlo. A není to ani chy­ba her­ců, ani scé­ná­ře. Naopak se při sle­do­vá­ní The Maurataniana cel­kem snad­no pro­be­re pocit, že to celé šlo pro­žit ješ­tě o pozná­ní sil­ně­ji. Je to sice film s inspi­ra­tiv­ním pří­bě­hem a pře­de­vším pal­či­vým téma­tem, celou dobu se mě ale nezba­vil pocit, že Macdonald za kame­rou mohl ješ­tě více při­tla­čit na pilu a dodat sku­teč­né emo­ci­o­nál­ní totál­ně sil­nou podí­va­nou. Ve výsled­ku je to poté celé dojem­né jenom pro­to, že je film pod­le sku­teč­ných udá­los­tí. A vlast­ně ani ne tak kvů­li tomu, že by ten film tak emo­ci­o­nál­ně půso­bil sám o sobě.

Především ani v souč­tu nemá samot­ný Salahi tolik pro­sto­ru, kolik ho mít mohl a sil­ný herec­ký výkon Jodie Foster neza­kry­je to, že ten film mohl být o pozná­ní zají­ma­věj­ší, kdy­by se více mís­to ní zamě­řil na samot­né­ho Salahiho. Jenomže finá­le u sou­du má prá­vě ten správ­ný emo­ci­o­nál­ní náboj a pak dojde k závě­ru, kde jsou vyu­ži­té pra­vé zábě­ry se sku­teč­ným Salahim. Hraje do toho pove­de­ná hud­ba Toma Hodge a vy si uvě­do­mí­te, že jste sku­teč­ně vidě­li dost dob­ré zpra­co­vá­ní jed­no­ho z nej­sil­něj­ších pří­bě­hů 21. sto­le­tí. A je to tak sil­né, že mu leckte­ré ty nedo­stat­ky vlast­ně snad­no odpus­tí­te. Ale úpl­ně je přes­to igno­ro­vat nebu­de­te.

The Mauritanian je vel­mi inspi­ra­tiv­ní film o síle ducha, nehá­ze­ní všech Arabů do jed­no­ho pyt­le a sku­teč­ně dost pove­de­ný soud­ní dra­ma. Nestane se z toho nová kla­si­ka, to samot­né roz­hod­nu­tí ohled­ně pře­pí­ná­ní z kla­sic­ké­ho for­má­tu na for­mát 4:3 je vlast­ně jedi­ný pořád­ně kre­a­tiv­ní nápad, jenomže ty sil­ný herec­ký výko­ny, půso­bi­vý pře­vy­prá­vě­ní půso­bi­vé­ho pří­bě­hu a cel­ko­vě vel­mi sluš­ná řeme­sl­ná strán­ka svá­dí k pozi­tiv­ní­mu hod­no­ce­ní. Minimálně vidět Foster a Cumberbatche v téhle herec­ké for­mě nikdy neuško­dí.........

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Graham Bartholomew / STX Entertainment

  • Hobit: Šmakova dračí poušť28. listopadu 2021 Hobit: Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří celovečerních filmů. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hobit: Neočekávaná cesta20. listopadu 2021 Hobit: Neočekávaná cesta Peter Jackson se vrátil do Středozemě a je to shledání krásné a dojemné, nad kterým budou intelektuálové remcat. Byla to – vlastně ještě pořád je – filmová událost roku 2012. Každý, kdo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant26. listopadu 2021 Vetřelec: Covenant Nejnovější Vetřelec Vetřelec: Covenant pokračuje v zavedeném stylu „polo“ remaků, kdy se vezmou noví herci, nové digitální technologie a kolem toho se vystaví příběh, který postup příběhu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Můj život s Bohuslavem Martinů25. listopadu 2021 Můj život s Bohuslavem Martinů Život s Bohuslavem Martinů je hraný dokument o životě a díle slavného českého skladatele. Snímek se částečně inspiruje stejnojmennou knihou, kterou napsala jeho žena Charlotte. Její […] Posted in Filmové recenze
  • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
  • O Čertovi a jiné vánoční pohádky23. listopadu 2021 O Čertovi a jiné vánoční pohádky Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět […] Posted in Filmové recenze
  • Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění23. listopadu 2021 Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění Český konceptuální umělec slovenského původu Ján Mančuška dosáhl výrazných úspěchů, kdy se jeho tvorba dočkala prezentování i v USA či Benátkách. Tento umělec bohužel v roce 2011 ve věku […] Posted in Zajímavosti
  • The LEGO NINJAGO Movie Video Game21. listopadu 2021 The LEGO NINJAGO Movie Video Game The LEGO Ninjago movie video game je další videohrou podle Lego filmu od společnosti TT games, která je již proslulá tvorbou LEGO her a za tu dlouhou dobu co už je na scéně urazila dlouhou […] Posted in Recenze her
  • LEGO Batman 2: DC Super Heroes21. listopadu 2021 LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO máme všichni v paměti jako legendární kreativní stavebnici, která je již po generace populární a velice žádaná a oblíbená hlavně dětmi po celém světě. K recenzi této hry jsem se tedy […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,45196 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53302 KB. | 30.11.2021 - 11:03:18