Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Mandalorian - Chapter 13: The Jedi (S02E05)

The Mandalorian - Chapter 13: The Jedi (S02E05)

Mand13
Mand13
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mandalorian (Pedro Pascal) a Dítě pokra­ču­jí na své ces­tě skrz nebez­peč­nou gala­xii...

Mandalorian: Chapter 13- Epizod Mandaloriana už vznik­lo dost. Osobně se mi líbi­li oprav­du všech­ny. Za dosa­vad­ní tri­um­fy jsou poté pova­zo­val Chapter 3 (režie Deborah Chow), Chapter 7 (režie Deborah Chow), Chapter 8 (režie Taika Waititi) a Chapter 9 (režie Jon Favreau)- Rychlé seřa­ze­ní kva­lit dosa­vad­ních epi­zod před Chapter 13: 8, 3, 9, 7, 11, 12, 10, 2, 4, 1, 5, 6. Jenomže Chapter 13 mě pře­kva­pi­la ješ­tě víc než jsem čekal a zatím jí beru jako dosa­vad­ní­ho vůd­ce, co se týče kva­li­ty epi­zod týče.

Chapter 13 napsal a zre­ží­ro­val Dave Filoni, kte­rý má se Star Wars vel­mi dlou­hou historii- Byl to tvůr­ce ani­mo­va­ných seri­á­lů Star Wars: Klonové vál­ky a Star Wars: Povstalci, kte­rý je vel­kým fanouš­kem Star Wars a prá­vě George Lucas mu kdy­si nabí­dl, aby Lucasovi pomohl vytvo­řit ani­mo­va­ný seri­ál z pře­da­le­ké gala­xie. Filoni už před­tím reží­ro­val pilot celé­ho seri­á­lu (Chapter 1) a celý seri­ál tak uve­dl do pohy­bu a doká­zal, že Star Wars můžou fun­go­vat i jako hra­ný seri­ál pro malé obra­zov­ky a i zde neztra­tí svou jedi­neč­nost. Filoniho epi­zo­da se mož­ná po vydá­ní dal­ších epi­zod řadí k těm nej­slab­ším, přes­to ale byla bra­vur­ním pilo­tem. A fak­tem, že teď Filoni sku­teč­ně vytvo­řil nej­lep­ší epi­zo­du doká­zal, že v něm pře­ce jen něco je.

Dává smy­sl, že se Filoni ujmul scé­ná­ře a režie prá­vě této epi­zo­dy. Byl to totiž Filoni, kdo s Lucasem vytvo­řil posta­vu Ashoky Tano, počá­teč­ně tak tro­chu otrav­nou posta­vu, kte­rá se ale poz­dě­ji sta­la bra­vur­ně pro­kres­le­ným cha­rak­te­rem, jejíž vytvo­ře­ní ješ­tě lépe v seri­á­lu Klonové vál­ky pomoh­lo vytvo­řit men­ší počá­teč­ní aver­zi vůči řádu Jedi v jejím mis­tro­vi Anakinu Skywalkerovi. Tano se poz­dě­ji obje­vi­la i v seri­á­lu Star Wars: Povstalci, na svůj debut na vel­kém plát­ně si ale muse­la počkat. A dočka­la se prá­vě zde.

Hranou Ashoku si zahrá­la Rosario Dawson, kte­rá již něko­lik let byla typem fanouš­ků na ztvár­ně­ní této čím dál tím více popu­lár­ní posta­vy a musí se nechat jedno- Rosario Dawson do té role nesku­teč­ně sedí! Ashoka Tano si za celou svou his­to­rii ve svě­tě Star Wars pro­šla obrov­ským vývo­jem a pocho­pi­tel­ně si jím dost prav­dě­po­dob­ně pro­šla i mezi udá­lost­mi Star Wars: Povstalci a prá­vě Mandalorianem. Přesto je ale Rosario Dawson jako Ashoka Tano parád­ní a dou­fám, že jsme jí nevi­dě­li napo­sled. Vidět jí koneč­ně v živé podo­bě v akci, navíc ješ­tě s její­mi svě­tel­ný­mi meči je jed­no­du­še záži­tek a začí­ná mě čím dál tím mrzet, že seri­ál Star Wars: Klonové vál­ky nikdy neu­vi­dí­me v hra­né podo­bě.

Upřímně nechá­pu někte­ré výtky, kte­ré tvr­dí, že by Mandalorian: Chapter 13 vypa­dal jako bul­har­ské béč­ko. Myslím totiž, že jsou ty obrov­ské pro­ducti­on valu­es nadá­le vidět a ten seri­ál pros­tě nadá­le vypa­dá vel­ko­le­pě. Zahlédl jsem též leh­ké výtky ohled­ně toho, že kos­tým Ashoky Tano nevy­pa­dá nej­lé­pe. Osobně si mys­lím, že když je Ashoka Tano v pohy­bu, tak si něče­ho tako­vé­ho vůbec nevšim­ne­te a i když jsem se původ­ně bál, že bude Ashoka Tano v hra­ném podá­ní vypa­dat napros­to pří­šer­ně, jsem s její výsled­nou podo­bu hod­ně spo­ko­jen. Původně jsem se bál, že jsou její rohy oprav­du vytvo­ře­né z poly­sty­re­nu, šlo ale jen o mou mejl­ku. Stojím si za tím, že hra­ná Ashoka Tano vypa­dá skvě­le.

Podobně jako s Bo-Katan Kryze budou z pří­tom­nos­ti Ashoky Tano odva­ře­ni pocho­pi­tel­ně jenom lidé, kte­ří Klonové vál­ky a Povstalce sku­teč­ně nakou­ka­li. Pro lidi, kte­ří s těmi­to ani­mo­va­ný­mi odbočka­mi nemě­li co doči­ně­ní jde ale o poten­ci­o­nál­ní napra­ve­ní res­tu mini­mál­ně co se týče Klonových válek. Tomuto ani­mo­va­né­mu seri­á­lu mož­ná ze začát­ku chy­běl pořád­ný roz­jezd, přes­to se ale od půl­ky 2. série nesku­teč­ně chy­tl a jde o dost pove­de­ný ani­mo­va­ný pro­jekt ze svě­ta Star Wars. Ale to je na poví­dá­ní na někdy jin­dy.

Drby nelha­li a v této epi­zo­dě se sku­teč­ně obje­vil i Michael Biehn. Legendární Kyle Reese z Terminátora nebo Hicks z Vetřelců se po dlou­hé době obje­vil v něja­kém výraz­ném pro­jek­tu a i přes­to, že jeho role není kdo­ví­jak veli­ká, potě­ši­lo mě ho zase po dlou­hé době někde vidět a vidět fakt, že má v sobě pořád fištrón. Ještě zají­ma­věj­ší je ale Diana Lee Inosanto jako zlá magis­t­ra pla­ne­ty Corvus Morgan Elsbeth, kte­rá fun­gu­je jako hlav­ní zápo­rač­ka této epi­zo­dy vel­mi dob­ře, dostá­vá sluš­ný bac­kground a je mož­né, že jsme jí též nevi­dě­li napo­sle­dy. A pře­de­vším je jed­ním ze dvou důvo­dů napros­to bra­vur­ní­ho sou­bo­je mezi Ashokou Tano a prá­vě jí!

Už v úvod­ní scé­ně Ashoka Tano vyta­sí své dva bílé svě­tel­né meče a je radost na to pohle­dět. Ashoka por­cu­je nepřá­te­le, tvá­ří se u toho nesku­teč­ně drs­ně a pře­de­vším ty svě­tel­né meče vypa­da­jí sku­teč­ně dob­ře. A prá­vě magis­t­ra Elsbeth je obda­ře­ná kopím vytvo­ře­ným z beska­ru, sli­ti­ně, kte­rá je odol­ná vůči svě­tel­ným mečům. Choreografie toho­hle sou­bo­je je nesku­teč­ně ener­gic­ká a dokon­ce u ní máte sku­teč­ně pocit, že jsou síly vyrov­na­né. Stejně tak cho­re­o­gra­fic­ky nápa­di­tý a půso­bi­vý je i kon­fron­ta­ce Mandaloriana a Tano. Tenhle seri­ál je jed­no­du­še nadá­le ukáz­kou špič­ko­vé akce, kte­rá navíc pře­kva­pi­vě je ješ­tě pořád schop­ná gra­do­vat. A jsem sku­teč­ně natě­šen kam víc to ješ­tě pove­de.

Především je ale Mandalorian pořád skvě­lý v tom co doteď- Pořád má nesku­teč­ný wes­ter­no­vý fee­ling, fee­ling svě­ta pře­da­le­ké gala­xie, kupu fan­tas­tic­kých odka­zů (kte­ré zde pře­de­vším pra­me­ní z účas­tí Ashoky Tano) a pře­de­vším vzta­hu Din Djarina a Dítěte. Tenhle vztah je čím dál tím pev­něj­ší, emo­ci­o­nál­ně sil­něj­ší a vylo­že­ně dojem­ný. Skutečně máte dojem, že mezi nimi defi­ni­tiv­ně vzni­ká vztah mezi otcem a synem a vidí­te, že ho Mando defi­ni­tiv­ně začí­ná brát jako sou­část své­ho živo­ta. A je to fakt nesku­teč­ně sil­ný.

Tahle epi­zo­da navíc před­sta­ví pár odpo­vě­dí (dokon­ce mno­hem zásad­něj­ších než bys­te v téhle fázi seri­á­lu čeka­li!), kte­ré ale záro­veň ote­vřou dve­ře k otáz­kám novým. Jsem hod­ně zvě­dav jak moc se nadá­le bude bac­kground Dítěte osvět­lo­vat a pře­de­vším se těším na dal­ší díly téhle nadá­le vizu­ál­ně půso­bi­vě, spek­ta­ku­lár­ně akč­ní a vel­mi zábav­né podí­va­né. Pořád jde o vrcho­lo­vý audi­o­vi­zu­ál­ní skvost a jsem nesku­teč­ně rád, že tenhle seri­ál sku­teč­ně svou lať­kou nekle­sá.

Především mě ale dosud žád­ná epi­zo­da Mandaloriana nena­pl­ni­la tako­vou emo­ci­o­nál­ní silou, boží­mi akč­ní­mi sek­ven­ce­mi (jedi­ná srov­na­tel­ná kon­ku­ren­ce je snad fakt ta kon­fron­ta­ce s kra­yt­ským dra­kem v Chapter 9) a pře­de­vším vylo­že­nou nad­še­nos­tí. A i pro­to pře­ce jen Chapter 13 těs­ně ozna­ču­ju za nej­lep­ší epi­zo­du.

Opět se najdou lidi, kte­ří budou vyčí­tat, že se epi­zo­da sklá­dá více­mé­ně ze side mise, kde se musí zasta­vit jis­tá for­ma dik­tá­tor­ské­ho reži­mu a zachrá­nit měs­to zou­fa­lých ves­ni­ča­nů, jak ale zásad­ní odha­le­ní na kon­ci uka­zu­je tak se tu dost mož­ná hra­je o hod­ně víc. Mandalorian pros­tě oči­vid­ně bude nadá­le těch misí, kte­ré vypa­da­jí na prv­ní pohled zby­teč­ně a výpla­cho­vě, pře­ce jen se ale uká­žou jako důle­ži­té. Ať už co se týče smě­ro­vá­ní dal­ší­ho vývo­je pří­bě­hu seri­á­lu či upev­ně­ní vzta­hu Manda a Dítěte. Ne všich­ni pocho­pi­tel­ně budou spo­ko­je­ni, osob­ně mi ale při­jde mini­mál­ně smut­né srov­ná­vat tohle s béč­ko­vý­mi pro­jek­ty s Brucem Willisem, Stevenem Seagalem a Nicolasem Cagem v hlav­ní roli. Pořád to totiž vypa­dá jako nesku­teč­ný spek­tá­kl a opět jsem tomu oči­vid­ně sko­čil na chuť. A kdo navíc viděl Chapter 9 a finá­le s vel­kým kra­yt­ským dra­kem, ví, že tenhle seri­ál je všech­no, jenom ne béč­ko­vou pro­duk­cí. This Is a Way a osob­ně fakt nemám pro­blém s tím, když se v ní tímhle smě­rem bude nadá­le pokra­čo­vat!

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,00184 s | počet dotazů: 246 | paměť: 62071 KB. | 27.09.2023 - 11:36:02