Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Mandalorian - Chapter 10: The Passenger (S02E02)

The Mandalorian - Chapter 10: The Passenger (S02E02)

Mand10

Mandalorian (Pedro Pascal) musí na ris­kant­ní ces­tě pře­pra­vit ces­tu­jí­cí­ho se vzác­ným nákla­dem...

Režie už cel­kem 10. dílu prv­ní­ho hra­né­ho seri­á­lu ze svě­ta Star Wars se ujmul Peyton Reed, reži­sér zod­po­věd­ný za kome­die Rozchod! nebo Yes Man, ale pře­de­vším jde o reži­sé­ra Ant-Mana a jeho pokra­čo­vá­ní Ant-Man a Wasp. Peyton Reed se tak mohl v roce 2015 u Ant-Mana zdát jako zvlášt­ní vol­ba na reži­sé­ra bloc­kbus­te­ru, za ty léta u Marvelu se ale osvěd­čil a před režii Ant-Mana III dostal mož­nost zre­ží­ro­vat prá­vě 10 epi­zo­du toho­to seri­á­lu.

O dru­hé sérii už showrun­ner Jon Favreau dopře­du tvr­dil, že bude před­sta­ve­ním vět­ší­ho pří­bě­hu zasa­ze­né­ho do toho­to svě­ta, kde budou pří­běhy méně od sebe izo­lo­va­né, vytvo­ří vět­ší mozai­ku drží­cí při sobě a přes­to bude mít díky širo­ké ská­le růz­ných tvůr­ců kaž­dý díl jiný nádech a smě­si­cí nej­růz­něj­ších reži­sé­rů jako Robert Rodriguez, Jon Favreau nebo prá­vě Peyton Reed vznik­ne dohro­ma­dy vel­mi kre­a­tiv­ní celek.

Už Ant-Man měl aspek­ty kome­die, kte­ré pra­me­ni­li z Reedových počát­ků a pove­de­nou kome­di­ál­ní strán­kou násled­ně „ trpí“ i tato epi­zo­da. Přesto všech­no si ale Mandalorian záro­veň pone­chá­vá vel­ko­le­pý look, kte­rý by sku­teč­ně neu­ra­zil ani kdy­by byla celá série sestří­ha­ná do podo­by celo­ve­čer­ní­ho fil­mu a vyda­la by se do kin jako hlav­ní bloc­kbus­ter pod­zim­ní sezó­ny. Epizoda začne vel­mi sty­lo­vou úvod­ní akč­ní sek­ven­cí, kte­rá navíc sku­teč­ně doká­že, že mezi Mandem a Baby Yodou defi­ni­tiv­ně vzni­ká otcovsko-synovský vztah, kdy Din Djarin dokon­ce v jed­nom momen­tu začne sku­teč­ně poci­ťo­vat, že jde naše­mu nadá­le milo­va­né­mu McGuffinovi o život a nadá­le se tak úžas­ně budu­je jejich pou­to.

Fakt, že budou pří­běhy méně izo­lo­va­né doka­zu­je fakt, že se navá­že doslo­va pří­mo na konec před­cho­zí­ho dílu a Mandalorian se tedy pří­mo na Tatooine dosta­ne k dal­ší misi, kte­rá je ale naštěs­tí zce­la něčím novým a neko­pí­ru­je před­cho­zí mise z před­cho­zích epi­zod.

Misty Rosas, kte­rá v před­cho­zí sérii slou­ži­la jako figu­rant Kuiila zde dostá­vá pří­le­ži­tost se (samo­se­bou pod mas­kou) před­vést jako posta­va Frog Lady, kte­ré sice kvů­li její­mu jazy­ku nejde rozu­mět, ale přes­to se sta­ne zají­ma­vou a sym­pa­tic­kou figu­ru, kte­rá je dal­ším zají­ma­vým par­ťá­kem Manda a Dítěte na jed­nu epi­zo­du.

Opět je tu šká­la nesku­teč­ně fas­ci­nu­jí­cích Easter Eggů: Odkaz na scé­nu Han Shot First!, dal­ší zná­mé rasy z celo­ve­čer­ních Star Wars fil­mů ale dokon­ce i na sním­ky jako Predátor nebo Věc. Zároveň design jed­něch potvor je inspi­ro­ván nevy­u­ži­tým návrhem pro Impérium vra­cí úder. Přitom všem jsou to ale opět odka­zy, kte­ré nut­ně nebi­jí do očí a uvě­do­mí si je sku­teč­ně jenom divák, kte­rý má se svě­tem pře­da­le­ké gala­xie šir­ší pově­do­mí.

Občas má tato epi­zo­da vylo­že­ně horo­ro­vý nádech a fun­gu­je zde napě­tí. Zároveň jsou akč­ní sek­ven­ce sku­teč­ně str­hu­jí­cí, nápa­di­té a zábav­né. Nechybí nahá­něč­ka s X-Wingy, klaus­tro­fo­bic­ká nahá­něč­ka sko­ro jako z Pána prs­te­nů: Návratu krá­le a pře­de­vším opě­tov­né sty­lo­vé vyu­ži­tí Din Djarinova pla­me­no­me­tu. Zároveň se zde vel­mi pove­de­ně navá­že na udá­los­ti z Chapter 6: The Prisoner a opět se uká­že, že má Din Djarin pod tím brně­ním sku­teč­ně dob­ré srd­ce a je za to nále­ži­tě spa­sen ve finá­le, kte­ré nazna­ču­je, že se v dal­ší kapi­to­le opět začne tam kde se před­tím skon­či­lo. A i díky tomu zatím půso­bí Mandalorian II ješ­tě více fil­mo­vě­ji než prv­ní série a sku­teč­ně se daří držet lať­ku na maxi­mu. Pořád to nesku­teč­ně krás­ně vypa­dá, někte­ré sho­ty by klid­ně šlo pově­sit do rámeč­ku. Ludwig Göransson potvr­zu­je svůj sta­tus jed­no­ho z nej­lep­ších hudeb­ních skla­da­te­lů sou­čas­nos­ti a pros­tě cel­ko­vě se tu oprav­du daří budo­vat pocit, že kou­ká­te na nový pří­běh ze svě­ta Star Wars a přes­to je to celé zase tak tro­chu jinak. This Is A Way, fakt, že jo!

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


  • Mandalorian - 2. série29. prosince 2020 Mandalorian - 2. série Mandalorian (Pedro Pascal) byl pověřen aby Dítě vrátil k jeho lidem- Jediům. Mandalorian se tak s Dítětem vydává na cestu napříč galaxii, při kterém se setká se starými i novými spojenci a […] Posted in TV Recenze
  • Mandalorian: Chapter 11: The Heiress13. listopadu 2020 Mandalorian: Chapter 11: The Heiress Mandalorian (Pedro Pascal) se vydává na širé moře a přitom pozná nečekané spojence... Mandalorian: Chapter 11- Režii si vzala na starost Bryce Hallas Howard, přičemž tato herečka a […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 12: The Siege (S02E04)23. listopadu 2020 The Mandalorian - Chapter 12: The Siege (S02E04) Mandalorian (Pedro Pascal) se kvůli nové misi spojí se svými starými spojenci Carou Dune (Gina Carano) a Greefem Kargou (Carl Weathers)... Mandalorian: Chapter 12- Opravdu se nechci […] Posted in TV Recenze
  • Mandalorian - 1. série30. října 2020 Mandalorian - 1. série Seriál Mandalorian je zasazen 5 let po konci události Star Wars: Epizody VI- Návratu Jediho a odehrává se tak mezi pádem Impéria a vzestupem Prvního řádu. Seriál sleduje našeho hlavního […] Posted in TV Recenze
  • Seriál Rozčarování se vrátí 9. února 202219. ledna 2022 Seriál Rozčarování se vrátí 9. února 2022 Třetí seriál Matta Groeninga, tvůrce Simpsonových a Futuramy, se vrací online na Netflix 2. února 2022. O seriálu Disenchantment je americký satirický fantasy animovaný sitcom pro […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Škatuláci - 50 %26. září 2021 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Wonder Woman 198418. dubna 2021 Wonder Woman 1984 Tentokrát to není o filmu v kinech, ale v online filmotéce. Wonder Woman 1984 totiž měla jít do kin v ČR lednu, nakonec jsme se ji nedočkaly na začátku roku, ale až teď v dubnu […] Posted in Filmové recenze
  • Duše - Nejdospělejší animák od Pixaru29. prosince 2020 Duše - Nejdospělejší animák od Pixaru Středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner (v původním znění Jamie Foxx) dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do […] Posted in Filmové recenze
  • Můžeme být hrdinové - Další mega-blbost od Roberta Rodrigueze29. prosince 2020 Můžeme být hrdinové - Další mega-blbost od Roberta Rodrigueze Vetřelci z vesmíru unesou pozemské superhrdiny a jejich děti se musí naučit táhnout za jeden provaz, aby zachránily svoje rodiče i celou planetu... Robert Rodriguez- Vášnivý filmař a tak […] Posted in Filmové recenze
  • Wonder Woman 1984 - Princezna Amazonek v 80. letech26. prosince 2020 Wonder Woman 1984 - Princezna Amazonek v 80. letech Amazonka Diana AKA Wonder Woman (Gal Gadot) se během studené války v roce 1984 za záhadných okolností opět střetává se svou dávnou láskou Stevem Trevorem (Chris Pine) a společně následně […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,55914 s | počet dotazů: 211 | paměť: 54240 KB. | 24.01.2022 - 03:43:36