Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > The Long Dark – simulátor přežití v zimě

The Long Dark – simulátor přežití v zimě

word image 3

Poslední hrou v seri­á­lu sur­vi­val her se zim­ní téma­ti­kou je The Long Dark. Tato hra svým zasa­ze­ním zkrát­ka nemů­že v podob­ném seri­á­lu chy­bět. Hra byla vydá­na v Early Acces v září 2014 a ofi­ci­ál­ní vydá­ní hry pro­běh­lo v srpnu 2017. Obdivuhodné však je, že ješ­tě dnes tvůr­ci z Hinterland Studio na hře stá­le pra­cu­jí a vydá­va­jí upda­ty v podo­bě při­dá­vá­ní obsa­hu a dokon­če­ní pří­bě­hu. Tvůrci se tím sna­ží docí­lit auten­tic­ké­ho zážit­ku pře­ži­tí v zimě, a to se jim roz­hod­ně daří.

Každý někdy pře­mýš­lel nad tím, jak by si pora­dil v situ­a­ci, kdy by musel pře­žít v divo­či­ně. Této otáz­ce se The Long Dark věnu­je vcel­ku důklad­ně a důka­zem je již pro­hlá­še­ní při star­tu hry „sami tohle nezkou­šej­te“. Hra je zasa­ze­na do pro­stře­dí Velkého med­vě­dí­ho ost­ro­va, fik­tiv­ní­ho kanad­ské­ho ost­ro­va, kte­rý byl po eko­no­mic­ké kri­zi v Kanadě odříz­nut od civi­li­za­ce. Nekontrolovatelná zima, nedo­sta­tek potra­vin a kom­plet­ní výpa­dek dodá­vek ener­gií způ­so­bil, že původ­ní oby­va­te­lé ost­rov opus­ti­li. Jako pře­ži­vší jste tak v tom­to nehos­tin­ném pro­stře­dí odká­zá­ni pou­ze sami na sebe.

Špička v simu­la­ci pře­ži­tí

The Long Dark vskut­ku před­sta­vu­je abso­lut­ní špič­ku žán­ru. Ve hře musí­te, kro­mě chla­du, řešit potra­vu, vodu a dosta­tek spán­ku. Nedostatek tep­la vám může způ­so­bit omrz­li­ny, nedo­sta­tek spán­ku, způ­so­bí, že vám posta­va začne usí­nat. Teplo posta­vy mimo jiné řeší­te něko­li­ka vrst­va­mi oble­če­ní – to mě veli­ce zau­ja­lo, pro­to­že to je popr­vé kdy sys­tém vyu­ží­vá­ní oble­če­ní v podob­né hře dává smy­sl. Ale i když máte obsa­ze­ny všech­ny slo­ty oble­če­ní tak vám to nepo­mů­že např. v pří­pa­dě kdy se pro­pad­ne­te ledem. Po této nepří­jem­né udá­los­ti to téměř vždy zna­me­ná game over.

V rám­ci hry bude­te puto­vat mezi mís­ty, kte­ré slou­ží jako úkryt a ide­ál­ní je si v těch­to „save zónách“ vytvo­řit záso­by pro pří­pad nou­ze. Avšak i samot­ná ori­en­ta­ce při puto­vá­ní není žád­ný med a není vůbec těž­ké abso­lut­ně ztra­tit pojem o tom, kde jste. Stalo se mi, že v oblas­ti, kde jsem byl už něko­li­krát, jsem byl zasti­žen mlhou. Absolutně jsem ztra­til pojem o tom, jakým smě­rem jdu a roz­hod­ně mi nepo­moh­la ani důklad­ně vytvo­ře­ná mapa. Do úkry­tu jsem to do noci nesti­hl a posled­ní kap­kou byl střet s vlkem. Po bez­má­la 30 dnech pře­ži­tí jsem tak kvů­li nepří­z­ni poča­sí musel začí­nat od začát­ku. A toto jsou momen­ty, kte­ré z The Long Dark děla­jí jedi­neč­ný záži­tek.

Hodně mož­nos­tí hra­ní

The Long Dark nabí­zí rela­tiv­ně hod­ně obsa­hu. Prvním z módů hry je pří­bě­ho­vá část hry „Wintermute“. Jedná se o pří­běh vyprá­vě­jí­cí o pilo­tu Willu Mackanziem a dok­tor­ce Astrid Greenwoodové, kte­ří po záhad­né geo­mag­ne­tic­ké kata­stro­fě na Velký med­vě­dí ost­rov spad­nou leta­dlem. Musím říct, že pří­bě­ho­vý mód této hře moc nese­dí a mě to zkrát­ka neba­vi­lo. Lepší situ­a­ce nastá­vá u výzev, kte­ré před­sta­vu­jí mini pří­běhy, kdy např. musí­te pře­žít v situ­a­ci kdy po vás jde med­věd. Tyto výzvy jsou zpra­co­vá­ny dob­ře a roz­hod­ně zaba­ví. Osobně ale za to nej­lep­ší, co hra může nabíd­nout pova­žu­ji kla­sic­ký mód pře­ži­tí. Ten vám nesta­no­vu­je žád­né hra­ni­ce ani úko­ly a vše je tak ve vašich rukách.

Co se týče gra­fic­ké­ho zpra­co­vá­ní, tak auto­ři se roz­hod­li pro oso­bi­tý styl, kte­ré­mu já osob­ně úpl­ně nefan­dím a někte­ré věci ve hře (jako tře­ba vodo­pá­dy!) vypa­da­jí pros­tě špat­ně. Hudba a zvu­ky dodá­va­jí hře pří­jem­nou atmo­sfé­ru a není tomu co vytknout. Co se týče hra­tel­nos­ti, tak ta je povět­ši­nou bez pro­blé­mu, jen mi chy­bí mož­nost napří­klad pře­lé­zá­ní pře­ká­žek, pro­to­že se snad­no může­te v pro­stře­dí zasek­nout. Nakonec hra někdy půso­bí zpo­ma­le­ně, jako by jí chy­bě­lo tem­po. To není úpl­ně na ško­du a ke hře to neod­mys­li­tel­ně pat­ří, ale ty netr­pě­li­věj­ší z nás to zkrát­ka může nudit.

The Long Dark je beze­spo­ru špič­kou žán­ru. Jedná se o hru, kte­rá roz­hod­ně není pro všech­ny, ale pro fan­dy sur­vi­val her před­sta­vu­je povin­nost. Dokáže uko­jit jak nená­roč­né hrá­če, kte­ří jí chtě­jí jen rych­le pro­plout, tak i hard­co­re hrá­če, kte­ří u hry mohou strá­vit i stov­ky hodin. Celkově se jed­ná o per­fekt­ní atmo­sfé­ric­ký záži­tek, kte­rý si zaslou­ží pozor­nost.

80 %


Foto: Hinterland Studio Inc.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66256 s | počet dotazů: 236 | paměť: 52922 KB. | 17.10.2021 - 16:27:48