Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > The LEGO NINJAGO Movie Video Game

The LEGO NINJAGO Movie Video Game

LegoNinjago

The LEGO Ninjago movie video game je dal­ší video­hrou pod­le Lego fil­mu od spo­leč­nos­ti TT games, kte­rá je již pro­slu­lá tvor­bou LEGO her a za tu dlou­hou dobu co už je na scé­ně ura­zi­la dlou­hou ces­tu. Engine, kte­rý si pama­tu­je­me ješ­tě jako hrá­či na PSP dostal úpl­ně novou tvář, a přes­to­že jeho základ zůstal zacho­va­ný hrát tuto hru byl úpl­ně nový záži­tek.

NÁPLŇ HRY

Ale pře­jdě­me už k samot­né nápl­ni hry. Na začát­ku nás hra sezná­mí s růz­ný­mi útoč­ný­mi tech­ni­ka­mi, kte­ré si vyzkou­ší­te na figur­kách, a nako­nec pora­zí­te „The Master Chicken“, což je tako­vý prv­ní tré­no­va­cí boss. Je pěk­né, že tvůr­ci stá­le udr­žu­jí koo­pe­ra­ci a vy tak může­te hrát samot­ný pří­běh tře­ba i s kama­rá­dem na návštěvě. Po ukon­če­ní úrov­ně jsem pře­šel na obra­zov­ku, kde jako v kaž­dé LEGO hře došlo ke shr­nu­tí všech zís­ka­ných „Golden bric­ků“ a dal­ších zís­ka­tel­ných věcí a násled­ně mi bylo povo­le­no pře­jít do dal­ší­ho leve­lu. Zde už začí­ná pří­běh pod­le fil­mu, a to úto­kem zlé­ho lor­da Garmadona na měs­to Ninjago. Je pro­tkán cut­scé­na­mi pří­mo z fil­mu, pro­to dopo­ru­ču­ji hru hrát až po jeho shléd­nu­tí, pro­to­že může obsa­ho­vat spo­i­le­ry. Tedy, po prv­ní ani­ma­ci jsme pře­su­nu­ti do nám dob­ře zná­mé­ho svě­ta LEGO, kde opět musí­me plnit růz­né úko­ly, sta­vět, bojo­vat s nepřá­te­li. U The LEGO Ninjago movie video­ga­me se mi líbí zakom­po­no­va­né schop­nos­ti hrdi­nů, jejich úto­ky a pohy­by (běhá­ní po zdi, ská­ká­ní ze stě­ny na stě­nu, ele­men­tár­ní schop­nos­ti) a když potře­bu­je­me spl­nit urči­tý úkol musí­me mezi nimi pře­pí­nat. Jakmile jsem dohrál prv­ní level byl jsem nad­šen a hrál dál. Po něja­ké době se však někte­ré úko­ly zača­ly opa­ko­vat a mně tak při­šlo, že už jsem to samé dělal před chví­lí. To se ale dá pře­žít, pro­to­že jsem byl mile pře­kva­pen, jak někte­ré leve­ly moh­ly být sple­ti­té.

ZÍSKATELNÉ PŘEDMĚTY

K zís­ka­tel­ným před­mě­tům ve hře - ve všech LEGO hrách se vždy daly zís­ká­vat posta­vy pro­střed­nic­tvím secre­tů. Mohli jsme je najít pro­střed­nic­tvím léta­jí­cí­ho krouž­ku s obli­če­jem apod. V této hře se tvůr­ci necha­li inspi­ro­vat sku­teč­ný­mi sáč­ky, ve kte­rých se LEGO posta­vič­ky pro­dá­va­jí a to opět dodá­vá tro­chu jinou atmo­sfé­ru. Mimo posta­vy lze zís­ká­vat tzv. Ninjauity toke­ny, pomo­cí kte­rých lze vylep­šo­vat naše schop­nos­ti a úto­ky. Jinak se pod­le mě v oblas­ti collecti­bles mno­ho nezmě­ni­lo.

BATTLE MODE

Jestli si chce­te zahrát s kama­rá­dy či rodi­nou mimo hlav­ní pří­běh, hra nabí­zí tzv. Battle mode. Jde o mód, kde boju­je­te pro­ti své­mu kama­rá­do­vi, nebo sou­ro­zen­ci na roz­dě­le­né obra­zov­ce. Myslím si, že to je doce­la dob­rý nápad zakom­po­no­vat do hry i PVP. Jediný pro­blém, kte­rý ten­to mód má je, že i když nehra­jí čty­ři hrá­či, obra­zov­ka se roz­dě­lí na čty­ři díly, což je poně­kud otrav­né.

FINÁLNÍ HODNOCENÍ

Hra mě bavi­la, měla spous­tu zají­ma­vých úrov­ní, cha­rak­ter postav a jejich schop­nos­ti byly dob­ře vyrov­na­né. Grafické zpra­co­vá­ní se vel­mi poved­lo. Hra dob­ře postu­pu­je pod­le fil­mo­vé­ho pří­bě­hu a ten je výbor­ně upra­ven do hra­tel­né podo­by. Jediné mínus hlav­ní nápl­ně hry je, že se někte­ré úlo­hy časem začnou opa­ko­vat a hráč by z nich mohl být znudě­ný. Battle mode ohod­no­tím jako zají­ma­vý mul­tipla­ye­ro­vý počin v LEGO hře, kte­rý sice nena­dchne, ale poba­ví. Mínusem je obra­zov­ka roz­dě­le­ná na čty­ři díly i bez čtyř hrá­čů. Celkové hod­no­ce­ní: 9/10


Foto: Traveller’s Tales, TT Games,Warner Bros. Interactive Entertainment

  • LEGO Batman 2: DC Super Heroes21. listopadu 2021 LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO máme všichni v paměti jako legendární kreativní stavebnici, která je již po generace populární a velice žádaná a oblíbená hlavně dětmi po celém světě. K recenzi této hry jsem se tedy […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • Control – recenze jednoho z nejlepších titulů posledních let24. října 2021 Control – recenze jednoho z nejlepších titulů posledních let Tvorba finského vývojářského studia Remedy mě osobně nikdo moc nezajímala. Ano svého času jsem odehrál několik hodin na titulech Max Payne a Max Payne 2, ale tím že Max Payne 3 převzalo […] Posted in Recenze her
  • Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 %13. října 2021 Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 % Marvelu nikdy není dost (a nebo ano?). Ano, jsem fanoušek komiksů, ale mám pocit, že tentokrát to bude mít opačný vliv na hodnocení. Máme tu totiž další film z produkce Sony, která si jede […] Posted in Filmové recenze
  • Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara12. října 2021 Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara Po dvou letech  vyšla další hra Far Cry. Tentokrát to není žádný spin-off, je to plnohodnotná hra série Far Cry. Tentokrát se vracíme do ostrovního státu, podobného Kubě, kde vládne […] Posted in Recenze her
  • Válka zítřka – mimozemská pátá kolona12. října 2021 Válka zítřka – mimozemská pátá kolona V roce 2051 čelí lidstvo mimozemské invazi a svůj boj prohrává. Proto je skrze časový portál 30 let do minulosti vyslána speciální jednotka vojáků / náborářů. Naší jedinou šancí totiž je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Far Cry 33. října 2021 Far Cry 3 Je tomu už skoro deset let, kdy v listopadu roku 2012 vyšlo třetí pokračování Far Cry. Po prvním díle, který objevil volnost pohybu na velkém ostrově, přišel Far Cry 2, který byl […] Posted in Recenze her
  • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,00409 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53313 KB. | 03.12.2021 - 07:22:06