Kritiky.cz > Novinky ze světa her > The Last of Us™ Part I pro PC: Nadšení i zklamání

The Last of Us™ Part I pro PC: Nadšení i zklamání

Foto:Naughty Dog LLC & PlayStation PC LLC
Foto:Naughty Dog LLC & PlayStation PC LLC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Dnes vyšla dlou­ho oče­ká­va­ná PC ver­ze slav­né hry The Last of Us™ Part I, kte­rá zís­ka­la přes 200 oce­ně­ní za hru roku. Hra vyprá­ví emo­tiv­ní pří­běh Joela a Ellie, kte­ří se musí pro­bo­jo­vat přes zpus­to­še­nou civi­li­za­ci plnou naka­že­ných a nebez­peč­ných pře­ži­vších. Hra obsa­hu­je také osla­vo­va­nou před­ka­pi­to­lu Left Behind, kte­rá pro­zkou­má­vá udá­los­ti, kte­ré navždy změ­ni­ly živo­ty Ellie a její nej­lep­ší kama­rád­ky Riley.

PC ver­ze hry nabí­zí řadu vylep­še­ní a funk­cí pro počí­ta­čo­vé hrá­če, jako je pod­po­ra AMD FSR 2.2 a Nvidia DLSS Super Resolution, mož­nost nasta­vit VSync a limit sním­ků za sekun­du, a mno­ho dal­ších mož­nos­tí pro úpra­vu kva­li­ty tex­tur, stí­nů, odra­zů, okol­ní­ho osvět­le­ní a dal­ších gra­fic­kých prv­ků. Hra také obsa­hu­je nový režim spe­edrun, kte­rý umož­ňu­je hrá­čům pro­jít pří­běh co nej­rych­le­ji.

Hra se však setka­la i s kri­ti­kou a zkla­má­ním ze stra­ny někte­rých hrá­čů, kte­ří si stě­žo­va­li na chy­by, pády a špat­nou opti­ma­li­za­ci hry na PC. Někteří hrá­či hlá­si­li pro­blémy s ovla­da­či, zvu­kem, roz­li­še­ním obra­zov­ky a dal­ší­mi tech­nic­ký­mi nedo­stat­ky. Někteří hrá­či také vyjá­d­ři­li nespo­ko­je­nost s cenou hry, kte­rá je na Steamu a Epic Games Store 59.99 dola­rů (asi 1300 korun), což je více než dvoj­ná­so­bek ceny hry na PlayStation 4.

The Last of Us™ Part I je tak prv­ní hrou ze série The Last of Us™, kte­rá je dostup­ná na PC. Hra je sou­čás­tí sna­hy spo­leč­nos­ti Sony o pře­ne­se­ní někte­rých svých exklu­ziv­ních her z PlayStationu na PC. Mezi dal­ší hry, kte­ré se dočka­ly PC ver­ze pat­ří napří­klad Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Zero Dawn nebo God of War. Zatím není jas­né, zda se na PC obje­ví i pokra­čo­vá­ní The Last of Us™ Part II, kte­ré vyšlo v roce 2020 na PlayStation 4.


Zdroje:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,78595 s | počet dotazů: 265 | paměť: 61733 KB. | 27.09.2023 - 03:00:11