The Irishman (Irčan) - Recenze - 70%

poster

Do našich obý­va­cích poko­jů vtr­hl na kon­ci lis­to­pa­du nový sní­mek uzná­va­né­ho reži­sé­ra Martina Scorseseho The Irishman. Díky onli­ne služ­bě Netflix máme tak mož­nost nahléd­nout do vzpo­mí­nek zlo­dě­jíč­ka, mafi­á­na, zabi­já­ka a odbo­rá­ře Franka Sheerana (Robert De Niro). Film je pře­de­vším jeho výpo­vě­dí o tom, jak se on sám vypra­co­val na výslu­ní, kdo mu v tom pomohl a pře­de­vším co se udá­lo, když zmi­zel (a pří­pad­ně zemřel) Jamese Hoffa (Al Pacino), ame­ric­ký šéf odbo­rů v 60. letech.
Film je nato­čen pod­le kniž­ní před­lo­hy (kte­rou jsem neče­tl) spi­so­va­te­le Charlese Brandta.

Keitel
Zdroj: Imdb.com

Irčan je směs oprav­do­vých vzpo­mí­nek, výpo­vě­dí a pře­de­vším spe­ku­la­tiv­ních udá­los­tí toho, co se ve zmi­ňo­va­ných letech sta­lo. Ale o tom poz­dě­ji.
První věcí, na kte­rou rekla­ma kolem Irčana láká je obsa­ze­ní. To je vskut­ku feno­me­nál­ní a dává vzpo­me­nout sku­teč­ným fil­mo­vým gan­gs­ter­ským skvos­tům jako Godfather nebo Goodfellas. Určitě to bude tím, že vět­ši­na her­ců aktu­ál­ní­ho sním­ku v těch­to fil­mech hrá­la. A když už se zmi­ňo­va­lo obsa­ze­ní herec­kých hvězd a vete­rá­nů, tak se všu­de sklo­ňo­va­lo jejich digi­tál­ní omla­zo­vá­ní.
První věc, na kte­rou se divák zamě­ří je tak vizu­ál­ní strán­ka fil­mu. Té se obec­ně nedá téměř nic vytknout, výpra­va je skvě­lá a navo­ze­ní poci­tu, že jste v obdo­bí kolem 60. let je oprav­du parád­ní. Nakonec bylo cel­kem zají­ma­vé, že jsem zís­kal pocit, že kdy­by film nato­či­li čer­no­bí­lý, tak by to bylo ješ­tě lep­ší (a tako­vé poci­ty já mívám oprav­du zříd­ka).
Ale tou nej­za­jí­ma­věj­ší věcí na kte­rou všich­ni čeka­li, bylo to otlou­ka­né digi­tál­ní omla­ze­ní. Povedlo se? Já vlast­ně ani nevím, asi jo. Jde o to, že prv­ních cca 20 minut nekou­ká­te na nic jiné­ho. Efekt je vel­mi patr­ný, a to téměř u všech her­ců. Zvláštní bylo, že jsem po chví­li měl pocit, že omla­di­li snad kaž­dé­ho na plát­ně a při­pa­da­lo mi to fakt div­né. Na jed­nu stra­nu cel­kem pove­de­ná prá­ce, ale i tak je vidět, že tech­no­lo­gie ješ­tě není tak dale­ko a ne na 100% byl efekt tak kva­lit­ní. Občas se mi tyto „mla­dé“ obli­če­je a hlav­ně jejich výra­zy vyslo­ve­ně nelí­bi­ly. Po zhru­ba půl hodi­ně si zvyk­ne­te (nebo se s tím pros­tě smí­ří­te) a máte ješ­tě hro­ma­du času zjis­tit, o čem vlast­ně film je.

Al Pacino
Zdroj: Imdb.com

Irčan je poměr­ně line­ár­ní svým pří­bě­hem. Občas se koná výlet do minu­los­ti v podo­bě vzpo­mí­nek, ale vše je to za úče­lem vysvět­le­ní aktu­ál­ní­ho dění. Měl jsem pocit, že to bylo taky kvů­li samot­ným divá­kům. Protože málo­kdo (včet­ně mě) ví něco o obdo­bí čin­nos­ti a „boje“ odbo­rů v Americe 60. let 20. sto­le­tí. Spousta scén je tak tro­chu navíc, aby divá­ka pou­či­li o situ­a­ci, aby měl i tu mož­nost sezná­mit se s posta­va­mi, kte­ré byly důle­ži­té. Film jich na vás vychr­lí oprav­du dost a prv­ní hodi­nu bude­te mít oprav­du prá­ci se zori­en­to­vat, kdo je kdo. A hlav­ně kdo je pro­ti komu. V tomhle smě­ru je kla­sic­ké mafi­án­ské „kaž­dý s kaž­dým“ a „všich­ni pro­ti všem“. Frank Sheeran je tak nějak upro­střed a fun­gu­je jako tlu­moč­ník názo­rů mezi obě­ma stra­na­mi. Zpočátku oby­čej­ný zlo­děj a pod­vod­ní­ček potká­vá Russella Bufalina (Joe Pesci) a ten ho uve­de do vel­ké­ho svě­ta mafie a odbo­rů. I díky němu se poz­dě­ji dostá­vá do vli­vu samot­né­ho Jimmyho Hoffy. Dokonce se pár­krát setká s bos­sem východ­ní­ho pobře­ží USA, což byl Angelo Bruno (Harvey Keitel).
Od drob­ných zlo­či­nů pře­chá­zí­me k vyso­ké hře, kde už jde o vel­ké pení­ze hlav­ně o živo­ty. Tady už má na vní­má­ní děje i vliv (mojí) nezna­los­ti před­lo­hy a sku­teč­ných udá­los­tí. Spousta věcí je urči­tě čirá spe­ku­la­ce, spous­ta bude upra­ve­na pou­ze pro úče­ly dra­ma­ti­za­ce, ale na výsled­ku to pří­liš nemě­ní.
Všichni v téhle čás­ti fil­mu hra­jí přes­ně tak, jak bychom oče­ká­va­li. De Niro - diplo­mat, věr­ný svým zása­dám. Joe Pesci - tichá voda, šedá emi­nen­ce, co v sobě dusí bes­tii a když je potře­ba řek­ne to své „fuck you“. Al Pacino - cha­risma­tic­ký vůd­ce, tro­chu mani­ak a vel­mi prud­ké pova­hy, kte­rý navíc neu­stou­pí. Harvey Keitel bohu­žel pro­stor nedo­stal a jen díky herec­ké minu­los­ti půso­bil v roli kápa dosta­teč­ně věr­ně.

De Niro
Zdroj: Imdb.com

Já jsem měl nako­nec s fil­mem tři pro­blémy, kte­ré srá­ží hod­no­ce­ní na koneč­nou hod­no­tu.
Tím prv­ním bylo digi­tál­ní omla­zo­vá­ní. Samotná tech­ni­ka je pou­ži­ta na tak dlou­ho, že není mož­nost si toho nevšim­nout. Navíc to byl jeden z tahá­ků, a ne vždy je ve fil­mu ten­to efekt tak dob­rý, abych si ho nadá­le nevší­mal. Takto omla­ze­no je tu spous­ta lidí, což mě nako­nec nemi­le pře­kva­pi­lo. Bylo to dáno i dějem, jenž je roz­pro­střen do cca 20 let. Bohužel pro mě nej­hor­ší byl prá­vě začá­tek, kde měl půso­bit De Niro asi jako tři­cát­ník. Na mě ale půso­bil jako pade­sát­ník, co má udě­la­nou dra­hou plas­ti­ku (pro­to­že „neu­mí stár­nout“) a běhá po Filadelfii a stří­lí lidi do obli­če­je na počká­ní. U Pesciho mi efekt tolik neva­dil, pro­to­že měl pořád stej­ný výraz ve tvá­ři. U Al Pacina jsem ten­to efekt vní­mal taky, ale zvy­kl jsem si rych­le­ji. A navíc samot­ný Pacino je mis­tr ges­ti­ku­la­ce a mono­lo­gů, což vám situ­a­ci zjev­ně uleh­čí.
Druhý pro­blém, kte­rý jsem vní­mal je samot­né téma. To je sice zpra­co­vá­no nako­nec poměr­ně dob­ře a smys­lu­pl­ně i pro lai­ka, ale i tak si nemys­lím, že by bylo až tak zají­ma­vé, aby utáh­lo celý film. Už jsme vidě­li spous­tu jiných podob­ných fil­mů, kte­ré se věno­va­ly jiným men­ším a komor­něj­ším věcem a nako­nec byly lep­ší. Je to kvů­li atmo­sfé­ře, kte­rou má film vyvo­lat. Zde se z mé stra­ny neko­na­la téměř žád­ná zpět­ná vaz­ba a děj mě oprav­du nechy­til tak, abych někde v prů­bě­hu fil­mu vyslo­vil (byť jen myš­len­kou) WOW. Snad jedi­ná scé­na s dia­lo­gem ohled­ně ryby v autě byla pro mě nej­lep­ší v tom, jak navo­dit tu správ­nou hut­nou atmo­sfé­ru.
tře­tí pro­blém sou­vi­sí tak tro­chu s před­cho­zí­mi. A tím je dél­ka fil­mu. Irčan je oprav­du tuč­ný macek, kte­rý má věř­te nebo ně 3,5 hodi­ny! A za ty tři hodi­ny máte spous­tu mož­nos­tí všim­nout si nedo­ko­na­lých digi­tál­ních tri­ků. Máte mož­nost všim­nout si něko­li­ka zby­teč­ných scén. Kvůli dél­ce a zvo­le­né­mu téma­tu půso­bí výsle­dek hod­ně uta­ha­ně. Žádná akce se neko­ná, tak­že divák ani nemá tu mož­nost se něčím pro­brat. Od Scorseseho jsem čekal víc v podo­bě kon­spi­ra­ce, zvra­tů ve scé­ná­ři, lep­ší atmo­sfé­ru. Nic z toho jsem tu nedo­stal.

V koneč­ném zúčto­vá­ní je však Irčan poměr­ně vyso­ko. Jednak v něm nako­nec není nic vyslo­ve­ně špat­ně, ale také jako celek fun­gu­je. Třebaže je určen pro domá­cí podí­va­nou na Netflixu, zde mohou mít divá­ci pro­blém se dél­kou fil­mu. Já osob­ně bych si film podru­hé jen jako TV zába­vu nepus­til. A věřím, že nebu­du sám.
Herecké výko­ny jsou na vyso­ké úrov­ni, což se dalo čekat. Občas to tro­chu kazí nedo­ko­na­lé digi­tál­ní úpra­vy.
Hrát ve fil­mu mlad­ší her­ci, kte­ré by nalí­či­li star­ší v posled­ní fázi fil­mu, a kdy­by se sní­mek zkrá­til, bylo by to lep­ší. Sice by film mož­ná půso­bil víc jako TV film, ale asi by to spl­ni­lo účel lépe. Sázet na jed­né stra­ně na vete­rá­ny, pak ale i na moder­ní tech­no­lo­gie a věřit že to zachrá­ní obří por­ce, to se pan Scorsese při vší úctě dost sekl. Kdybych ale viděl oprav­do­vou řeme­sl­nou prá­ci s nový­mi lid­mi, v hut­né atmo­sfé­ře, v při­ja­tel­né dél­ce cca 2 hodin, tak bych opět líbal Martinovi ruce. Však si vzpo­meň­te na jeho dal­ší sním­ky jako Goodfellas nebo Shutter Island.
Takhle mě to sice mrzí, pro­to­že Netflix opět uká­zal, že má „kou­le“ i na vel­ké pro­jek­ty s hvězda­mi kina, ale maxi­mum, co mohu udě­lit je 70%. Všechny dal­ší hod­no­ce­ní fil­mu nad tuto hra­ni­ci jsou pod­le mě nad­sa­ze­ny buď nad­šen­ci žán­ru, nebo lid­mi ovliv­ně­ný­mi repu­ta­cí reži­sé­ra a herec­kých před­sta­vi­te­lů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,28430 s | počet dotazů: 239 | paměť: 46851 KB. | 25.01.2021 - 20:46:11