Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Incredible Burt Wonderstone [35%]

The Incredible Burt Wonderstone [35%]

incredible burt04
incredible burt04

Jsou sním­ky, na kte­ré se těší­te jen pro­to, že vypa­da­jí zají­ma­vě. Pak jsou sním­ky, na kte­ré se těší­te už jen kvů­li tomu, kdo se na nich podí­lí. A pak jsou sním­ky, kte­ré při­ná­ší jak zají­ma­vou lát­ku, tak parád­ní obsa­ze­ní. The Incredible Burt Wonderstone je přes­ně tako­vým fil­mem. Kouzelnická kome­die, kde se obje­ví Steve Carell, Steve Buscemi a Jim Carrey? Tahle kom­bi­na­ce pros­tě nemů­že dopad­nout špat­ně, když jim záda kry­je Olivia Wilde a Alan Arkin, dalo by se říci. Jak si ale tahle oče­ká­va­ná kome­die vede v reá­lu?

incredible-burt-picture09

Kouzelnické duo The Incredible Burt & Anton už půso­bí úspěš­ně něko­lik let na prk­nách Las Vegaského kasí­na. O jejich šou však v posled­ní době opa­dá zájem, zejmé­na díky pře­su­nu divác­kých sym­pa­tií k extrém­ní magii kte­rou před­vá­dí pou­lič­ní kou­zel­ník Steve Gray. Vše vede až k roz­pa­du slav­né­ho dua kou­zel­ní­ku a celo­ži­vot­ních přá­tel. Burt chce ovšem zno­vu na vrchol a ces­ta to nebu­de jed­no­du­chá. Rozhodně se ale nevy­pra­cu­je zpět do záře reflek­to­rů bez nové­ho part­ne­ra. Motivací pro to udě­lat opět něco se svým živo­tem a posta­vit svo­ji kari­é­ru na nohy mu je ovšem nabíd­ka maji­te­le něko­li­ka kasín na pěti­le­tý kon­trakt na show v jeho nej­no­věj­ším luxusu­ním zaří­ze­ní v cen­t­ru Las Vegas. Na tuto pozi­ci si ale brou­sí zuby i milá­ček davů Gray.

Udělat dobrou kome­dii je těž­ké, ať si tvr­dí kdo chce co chce. Musíte se tre­fit do vku­su co nej­vět­ší sku­pi­ně lidí. No a pokud mož­no nepo­u­ží­vat pří­liš (pokud mož­no žád­ný) fekál­ní humor. To se ovšem v posled­ní době mno­ha fil­mům neda­ří. The Incredible Burt Wonderstone se tvá­řil jako od začát­ku tro­chu jiný pokus. Snímek sto­jí­cí pře­de­vším na jed­něch z posled­ních kome­di­ál­ních hvězd, kte­ré neztra­ti­ly obli­bu pub­li­ka, při­šel s neo­kou­ka­nou kou­zel­nic­kou téma­ti­kou a sli­bo­val zába­vu pro celou rodi­nu. Někde po ces­tě se ale sta­la chy­ba.

THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE

Už dlou­ho se mi totiž nesta­lo, že bych viděl kome­dii, kte­rá ba jed­no­du­še byla tak... nevtip­ná. Kromě toho co na vás vyba­lí trai­ler, totiž nabí­zí přes­ně jed­nu vtip­nou ani ne dese­ti vte­ři­no­vou scé­nu a to je vše. Zbylých deva­de­sát minut nud­né­ho balas­tu oko­lo, kte­rý se tvá­ří, jako­by ori­gi­na­li­ta byla spros­té slo­vo. Carell i ve své obvyk­lé otrá­ve­né polo­ze nesku­teč­ně nudí, Jim Carrey i přes­to, že je stá­le sym­paťák a má jeden dva svět­lé momen­ty, jede na půl ply­nu a ješ­tě k tomu v podiv­né polo­ze. Ve výsled­ku tak nad­še­ní ze sle­do­vá­ní této dvo­ji­ce zase pro­jed­nou na plát­ně vyprchá něko­lik minut poté, co film začne.

Není moc tře­ba co říkat dál, zby­tek totiž jede přes­ně pod­le zaži­tých sou­čas­ných kome­di­ál­ních šab­lon, tak­že coko­liv vyjí­meč­né­ho v jiných ohle­dech také neče­kej­te. The Incredible Burt Wonderstone je jed­no­du­še jed­na vel­ká nuda, kte­rá pro­mar­ni­la obrov­ský poten­ci­ál. Dvě kome­di­ál­ní esa, poměr­ně zají­ma­vý námět, pár sluš­ných her­ců na poza­dí a přes­to tako­vý pod­prů­měr­ný výsle­dek. Až si mís­ty říkám, jest­li se tou otrá­ve­nou polo­hou hlav­ní­ho hrdi­ny nesna­ži­li tvůr­ci něco říci. Nevím. Jediné co vím urči­tě je, že už takhle začát­kem roku tu máme jed­no z nej­vět­ších zkla­má­ní sezo­ny.

incredible-burt-image04

Když dva děla­jí totéž není to totoéž. Tak jako tak, je to ovšem nuda. The Incredible Burt Wonderstone je hoř­kým zkla­má­ním letoš­ní­ho roku. Dvě kome­di­ál­ní esa ani něko­lik zvuč­ných men na pozi­ci při­hrá­va­čů nesta­čí, když to po scé­náris­tic­ké strán­ce jed­no­du­še nefun­gu­je. Nesympatické posta­vy, nuda a zby­teč­nos­ti. Těch pár momen­tů co ve fil­mu vyvo­la­jí úsměv, si může­te dát v trai­le­ru a ta jed­na kte­rá je ve fil­mu navíc, za tu hodi­nu a půl mlá­ce­ní se na suchu jed­no­du­še nesto­jí. Promiň Jime, ale tohle váž­ně ne.

Hodnocení: 35%

Původní člá­nek zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71724 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55904 KB. | 22.05.2022 - 04:10:21