Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > The Girl on the Train

The Girl on the Train

91c50c0a9c 103516933 o2
91c50c0a9c 103516933 o2
Emily Blunt je pohled­ná a nesmír­ně talen­to­va­ná hereč­ka s dob­rým čichem na role. Povedlo se jí dob­ře vybrat i teď?
Dívka ve vla­ku je fil­mo­vou adap­ta­cí mimo­řád­ně úspěš­né­ho detek­tiv­ní­ho romá­nu, kte­rý si zís­kal popu­la­ri­tu i fanouš­ky po celém širém svě­tě, pro­to je a bude pod drob­no­hle­dem. Já osob­ně jsem kni­hu neče­tl, ale na film jsem kvů­li sil­né­mu herec­ké­mu obsa­ze­ní zajít musel. A mé poci­ty jsou roz­pol­ce­né.
Děj sním­ku je per­fekt­ně zamo­ta­ný a divák musí pozor­ně sle­do­vat kaž­dou scé­nu, neboť téměř všech­ny jsou pro budou­cí minu­ty veli­ce důle­ži­té. Velmi čas­to se navíc fil­ma­ři spo­lé­ha­jí na to, že se divák ztra­tí a mis­tr­ně kom­bi­nu­jí fla­shbac­ko­vé scé­ny se sou­čas­ný­mi. Také sáze­jí na vel­kou podob­nost hlav­ních hrdi­nek Rachel (Emily Blunt), Megan (Haley Bennett) a Annou (Rebecca Ferguson) jež mne vel­mi čas­to mát­la. Celý děj jsem si dal dohro­ma­dy až po skon­če­ní fil­mu, kdy jsem si všech­no mohl chro­no­lo­gic­ky posklá­dat. A když jsem zběž­ně kou­kl na dis­ku­zi IMDB, roz­hod­ně jsem nebyl zma­te­ný jenom já.
Emily Blunt zau­ja­la a svou zají­ma­vou roli, oso­bu, jíž vypa­dá­vá paměť, zvlád­la na výbor­nou a jas­ně ovlád­la celý film. Její dvě žen­ské kole­gy­ně hrá­ly také vel­mi dob­ře. Problém byl v muž­ských rolích. Luke Evans ali­as Bard Lučištník neo­hro­mil a bohu­žel se dle mého sou­du film nepo­ve­dl ani jinak vel­mi skvě­lé­mu her­ci Justinu Therouxovi. A pro­to nako­nec nej­ví­ce pře­kva­pil Venezuelan Edgar Ramirez v roli Dr. Abdica.
Dívka ve vla­ku je bez­po­chy­by skvě­lý thriller s úžas­nou záplet­kou a per­fekt­ně roz­tříš­tě­ným dějem, ale něco ji chy­bí, aby moh­la dohnat v posled­ní době nej­lep­ší film s podob­nou tema­ti­kou - Gone Girl/Zmizelá (2014).
Hodnocení: 70%
Zdroj obráz­ku: comingsoon.net

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,41353 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55470 KB. | 17.05.2022 - 09:38:57