Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > The Fisherman - Fishing Planet

The Fisherman - Fishing Planet

Fisherman

Hned na počát­ku se slu­ší říct, že tahle hra je nej­spí­še tou nej­ví­ce roz­sáh­lou a nejde­tail­něj­ší vir­tu­ál­ní ryba­ři­nou sou­čas­nos­ti. Ovšem je to záro­veň i to, co hru dělá nedo­stup­nou pro lidi love­ním nepo­lí­be­né, i když to vývo­já­ři sli­bo­va­li.

Premisa titu­lu je logic­ky cel­kem nená­roč­ná. Lovte ryby, účast­ně­te se tur­na­jů a vyhrá­vej­te je s těmi nej­lep­ší­mi kous­ky. Hra nám sli­bu­je, že zejmé­na abso­lut­ní nováč­ky, kte­ří se chtě­jí nej­pr­ve vše vyzkou­šet vir­tu­ál­ně, vše nau­čí a při­pra­ví je na sku­teč­ný lov. Jenže je to sku­teč­ně prav­da?

Bohužel, jen čás­teč­ně. Hra je pro úpl­ně nováč­ky v obo­ru tak maxi­mál­ně na prv­ní hodi­nu hra­ní, pak totiž tako­vý člo­věk zjis­tí, co všech­no je potře­ba se nau­čit, umět odhad­nout a vybrat na kaž­dou jed­not­li­vou ces­tu. A věř­te, že to zase tako­vá zába­va, jako samot­né love­ní, už není.

Přitom vše začí­ná tak dob­ře. Projdete jed­no­du­chým tuto­ri­á­lem, kde se nau­čí­te jak házet, kde si věci nakom­bi­no­vat, jak cestovat...zkrátka všech­no potřeb­né pro to, abys­te se vůbec v té zápla­vě pru­tů, nástrah a krme­ní nějak mat­ně vyzna­li. Graficky to není nic plně svě­to­bor­né­ho, ostat­ně, kdo by taky inves­to­val mili­ar­dy do simu­lá­to­ru ryba­ře­ní, ale roz­hod­ně to není nic, za co by se dalo sty­dět. A navíc ryby samot­né mají ani­ma­ci krás­nou a cel­kem detail­ní. Jenže po pár desít­kách minut začne­te při­chá­zet na to, že nic tu není tak jed­no­du­ché, jak vypa­dá a že tady urči­tě nebu­de sta­čit jen něco vybrat a naho­dit.

Jak říkám pro úpl­né začá­teč­ní­ky je to pou­ze v pří­pa­dě, že vlast­ně úpl­ně začá­teč­ní­ci nejsou. A je to prá­vě z důvo­du až pří­liš­né detail­nos­ti celé­ho pro­jek­tu. Protože po úvod­ním sezná­me­ní při­chá­zí peklo v podo­bě obcho­du, kde si může­te vybrat stov­ky a stov­ky doplň­ků, kte­ré nevy­bí­rá­te pod­le bar­vy, nebo oblí­be­nos­ti, ale pod­le toho, zda fun­gu­jí a zda se vůbec hodí pro styl chy­tá­ní, kte­rý plá­nu­je­te.

Umím si vel­mi dob­ře před­sta­vit, že jakmi­le tako­vý člo­věk nara­zí detail­ně na tuto sek­ci, hru opus­tí.

Je to sku­teč­ně tak rea­lis­tic­ké?

Inu, téměř ano. Samozřejmě, asi těž­ko bude­te u své­ho zaří­ze­ní sedět něko­lik hodin (nebo dnů) na to, až dosta­ne­te záběr, v tomhle je digi­tál­ní ryba poměr­ně štědřej­ší, ale co se týká ostat­ních aspek­tů, už se prak­tic­ky dostá­vá­me do rea­li­ty.

Předně, žád­ná loka­li­ta není stej­ná. Diverzita pro­stře­dí se úžas­ná, stej­ně tak pro­měn­li­vost poča­sí. Co je ovšem nej­lep­ší, že zále­ží na tom, jak ven­ku je. Musíte se při­způ­so­bit vše­mu a těž­ko bude­te chy­tat se stej­ným vyba­ve­ním úpl­ně všu­de. Záleží samo­zřej­mě i na veli­kos­ti a dru­hu pou­ži­tých návnad, a to dokon­ce tak moc, že máte li chy­tit kupř. Nějakou men­ší rybu, těž­ko ji chy­tí­te na obří návna­du a ješ­tě hůře na tako­vou, na kte­rou se v běž­né rea­li­tě ani nepo­dí­vá.

No a aby  byli rybá­ři plně spo­ko­je­ni, k tomu to úče­lu slou­ží obří a roz­ma­ni­tý obchod, kde si kou­pí­te prut, navi­já­ky, krme­ní, háč­ka, návna­dy a dal­ší a dal­ší doplň­ky. Je jich dokon­ce tolik, že i mně, jakož­to rybá­ři, dalo doce­la zabrat, než jsem se v tom zori­en­to­val.

Také zále­ží na tom, jak dale­ko chy­tá­te od bře­hu, zda jste na lodi, zda je noc, poled­ne či ráno,  jest­li pou­ží­vá­te třpyt­ku nebo gumu a vůbec...pro úspěš­ný lov je potře­ba sle­do­vat oko­lí a mno­ho sou­vi­se­jí­cích detai­lů, pro­to­že ve výsled­ku mají vliv na to, zda se vám něco poda­ří chy­tit, či ne.

A pokud si říká­te, že je to v poho­dě a vše se tak nějak nau­čí­te, pak vás čeká dal­ší „pře­káž­ka“. Ryby se totiž cho­va­jí cel­kem nepřed­ví­da­tel­ně, což reál­ně zna­me­ná, že nesta­čí rybu zahák­nout, musí­te si s ní pora­dit ješ­tě na její ces­tě k vám. Ryba totiž boju­je, una­vu­je se či nabí­rá nové síly. To se samo­zřej­mě nedě­je hned na začát­ku ale počí­tej­te s tím, že vaším úko­lem bude chy­tat stá­le větší/vzácnější kous­ky, což po něko­li­ka hodi­nách hra­ní může zna­me­nat i to, že se něko­lik minut bude­te prát s vir­tu­ál­ní rybou tak vehe­ment­ně, jako v rea­li­tě. Mně se to sta­lo a upřím­ně, byl jsem napja­tý, jak můj zápas dopad­ne.

Skvělým dopl­ně­ním jsou i samot­né ryby a jejich ztvár­ně­ní, kte­ré je sku­teč­ně detail­ní a když už nic jiné­ho, lze se urči­tě pod­le nich učit dru­hům ryb. Pokud to tedy zvlád­ne­te pře­lo­žit do češ­ti­ny.

Jak jsem ale psal na úpl­ném počát­ku, pře­mí­ra detai­lů a věcí, kte­ré jsou stej­né, jako v rea­li­tě, může nao­pak celý záži­tek dost poka­zit. Jako napří­klad v oka­mži­ku, kdy je vaším úko­lem zkom­bi­no­vat urči­té vyba­ve­ní, jinak zkrát­ka na urče­ném mís­tě nechy­tí­te vůbec nic. Můžete tak i něko­lik hodin pát­rat po tom, co je špat­ně, zvláš­tě pokud nejste již zna­lec a neví­te, že na tohle kýže­nou rybu chy­tit nejde. Anebo máte vyba­ve­ní na jiné počasí...nebo moc malé záva­ží.

Také je tu jed­na věc na prv­ní pohled málo pocho­pi­tel­ná. Ve chví­li, kdy dosáh­ne­te urči­té úrov­ně, zpří­stup­ní se vám vždy něja­ká nová část vyba­ve­ní, avšak to vůbec nezna­me­ná, že ji může­te hned pou­žít. Buď k ní nemá­te potřeb­ný zby­tek, ane­bo s tím ješ­tě neu­mí­te tolik zachá­zet. Zprvu mi to dost vadi­lo, pro­to­že když mám pří­stup, proč ne i povo­le­ní? Nakonec si ale zvyk­ne­te a počí­tá­te s tím, že ne pokaž­dé si může­te dělat úpl­ně všech­no, co chce­te.

Zkrátka, hra je až tak moc napě­cho­va­ná rea­lis­tic­kým cho­vá­ním a postu­pem, až to může ve sku­teč­nos­ti na výsled­ném dojmu dost ubrat. Ovšem na dru­hé stra­ně, výběr v obcho­du je neu­vě­ři­tel­ně pes­t­rý a již zku­še­něj­ší rybá­ři budou šťast­ni za nespo­čet mož­ných kom­bi­na­cí krme­ní, nástrah a vyba­ve­ní. Kupovat si bude­te také potřeb­né licen­ce, abys­te se vůbec moh­li do svě­ta vydat.

Hodnocení – Fisherman je sku­teč­ně skvě­lou hrou na rybá­ře a doká­že vás svým zpra­co­vá­ním vtáh­nout do obra­zu, jako byte byli na mís­tě. Bohužel to ale dělá tak sofis­ti­ko­va­ně, že není roz­hod­ně urče­na pro úpl­né nováč­ky, pro­to­že ti se v té sple­ti mož­nos­tí doká­ží lehce ztra­tit. Grafika, cho­vá­ní ryb, ovliv­ně­ní poča­sím a prostředím...to a mno­hé dal­ší jsou skvě­lé detai­ly, kte­ré při­dá­va­jí na atrak­ti­vi­tě celé­ho pro­duk­tu pro ty, kte­ré ryba­ře­ní chy­ti­lo i ve sku­teč­nos­ti. V tom pří­pa­dě hra doká­že dou­čit a uká­zat spous­tu věcí, uži­teč­ných pro sku­teč­ný lov.

Kde ale selhá­vá je edu­ka­tiv­ní slož­ka pro úpl­né nováč­ky, kte­rým někdo Fishermana nabíd­ne, zda je to náho­dou nebu­de bavit. Nebude.

76 %

Foto: Fishing Planet LLC & Nacon

  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • F1 - 202018. července 2021 F1 - 2020 F1 již ze svého názvu – Formula 1 prozradí, že se jedná o další ročník série F1. Codemasters nás opět nezklamali a my si můžeme užít nově nadesignovanou hru a závodit s několika novými […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu?2. června 2021 Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu? Blíží se léto, parné dny už pomalu začínají a je tak na čase se alespoň po večerech vydat na nějaké mrazivé dobrodružství. V následujících týdnech se podíváme na tři survival hry se zimní […] Posted in Recenze her
  • Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition27. května 2021 Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition Turok 2 vsadil na to být větší, komplikovanější, bludišťoidnější a přinesl prvky z Metroidvánie (slovo odvozené od pilířů žánru Metroidu a Castlevanie). To znamená, že se budete vracet ve […] Posted in Recenze her
  • The Suicide of Rachel Foster21. května 2021 The Suicide of Rachel Foster Na začátek fiktivní hra, dotýkající se citlivých témat. Pokud se potýkáte s osobními problémy, náš tým vývojářů vám doporučuje, abyste se do hraní nepouštěli bez dozoru a srdečně žádá – […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice17. května 2021 Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice Sakra, sedám k počítači, že konečně napíšu recenzi na poslední Mass Effect před vydáním legendární edice, no a ona je už venku – vyšla v pátek 14.5 (z nějakého důvodu jsem to čekal až dnes […] Posted in Recenze her
  • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40795 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55043 KB. | 31.07.2021 - 13:54:01