Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > The Fisherman - Fishing Planet

The Fisherman - Fishing Planet

Fisherman

Hned na počát­ku se slu­ší říct, že tahle hra je nej­spí­še tou nej­ví­ce roz­sáh­lou a nejde­tail­něj­ší vir­tu­ál­ní ryba­ři­nou sou­čas­nos­ti. Ovšem je to záro­veň i to, co hru dělá nedo­stup­nou pro lidi love­ním nepo­lí­be­né, i když to vývo­já­ři sli­bo­va­li.

Premisa titu­lu je logic­ky cel­kem nená­roč­ná. Lovte ryby, účast­ně­te se tur­na­jů a vyhrá­vej­te je s těmi nej­lep­ší­mi kous­ky. Hra nám sli­bu­je, že zejmé­na abso­lut­ní nováč­ky, kte­ří se chtě­jí nej­pr­ve vše vyzkou­šet vir­tu­ál­ně, vše nau­čí a při­pra­ví je na sku­teč­ný lov. Jenže je to sku­teč­ně prav­da?

Bohužel, jen čás­teč­ně. Hra je pro úpl­ně nováč­ky v obo­ru tak maxi­mál­ně na prv­ní hodi­nu hra­ní, pak totiž tako­vý člo­věk zjis­tí, co všech­no je potře­ba se nau­čit, umět odhad­nout a vybrat na kaž­dou jed­not­li­vou ces­tu. A věř­te, že to zase tako­vá zába­va, jako samot­né love­ní, už není.

Přitom vše začí­ná tak dob­ře. Projdete jed­no­du­chým tuto­ri­á­lem, kde se nau­čí­te jak házet, kde si věci nakom­bi­no­vat, jak cestovat...zkrátka všech­no potřeb­né pro to, abys­te se vůbec v té zápla­vě pru­tů, nástrah a krme­ní nějak mat­ně vyzna­li. Graficky to není nic plně svě­to­bor­né­ho, ostat­ně, kdo by taky inves­to­val mili­ar­dy do simu­lá­to­ru ryba­ře­ní, ale roz­hod­ně to není nic, za co by se dalo sty­dět. A navíc ryby samot­né mají ani­ma­ci krás­nou a cel­kem detail­ní. Jenže po pár desít­kách minut začne­te při­chá­zet na to, že nic tu není tak jed­no­du­ché, jak vypa­dá a že tady urči­tě nebu­de sta­čit jen něco vybrat a naho­dit.

Jak říkám pro úpl­né začá­teč­ní­ky je to pou­ze v pří­pa­dě, že vlast­ně úpl­ně začá­teč­ní­ci nejsou. A je to prá­vě z důvo­du až pří­liš­né detail­nos­ti celé­ho pro­jek­tu. Protože po úvod­ním sezná­me­ní při­chá­zí peklo v podo­bě obcho­du, kde si může­te vybrat stov­ky a stov­ky doplň­ků, kte­ré nevy­bí­rá­te pod­le bar­vy, nebo oblí­be­nos­ti, ale pod­le toho, zda fun­gu­jí a zda se vůbec hodí pro styl chy­tá­ní, kte­rý plá­nu­je­te.

Umím si vel­mi dob­ře před­sta­vit, že jakmi­le tako­vý člo­věk nara­zí detail­ně na tuto sek­ci, hru opus­tí.

Je to sku­teč­ně tak rea­lis­tic­ké?

Inu, téměř ano. Samozřejmě, asi těž­ko bude­te u své­ho zaří­ze­ní sedět něko­lik hodin (nebo dnů) na to, až dosta­ne­te záběr, v tomhle je digi­tál­ní ryba poměr­ně štědřej­ší, ale co se týká ostat­ních aspek­tů, už se prak­tic­ky dostá­vá­me do rea­li­ty.

Předně, žád­ná loka­li­ta není stej­ná. Diverzita pro­stře­dí se úžas­ná, stej­ně tak pro­měn­li­vost poča­sí. Co je ovšem nej­lep­ší, že zále­ží na tom, jak ven­ku je. Musíte se při­způ­so­bit vše­mu a těž­ko bude­te chy­tat se stej­ným vyba­ve­ním úpl­ně všu­de. Záleží samo­zřej­mě i na veli­kos­ti a dru­hu pou­ži­tých návnad, a to dokon­ce tak moc, že máte li chy­tit kupř. Nějakou men­ší rybu, těž­ko ji chy­tí­te na obří návna­du a ješ­tě hůře na tako­vou, na kte­rou se v běž­né rea­li­tě ani nepo­dí­vá.

No a aby  byli rybá­ři plně spo­ko­je­ni, k tomu to úče­lu slou­ží obří a roz­ma­ni­tý obchod, kde si kou­pí­te prut, navi­já­ky, krme­ní, háč­ka, návna­dy a dal­ší a dal­ší doplň­ky. Je jich dokon­ce tolik, že i mně, jakož­to rybá­ři, dalo doce­la zabrat, než jsem se v tom zori­en­to­val.

Také zále­ží na tom, jak dale­ko chy­tá­te od bře­hu, zda jste na lodi, zda je noc, poled­ne či ráno,  jest­li pou­ží­vá­te třpyt­ku nebo gumu a vůbec...pro úspěš­ný lov je potře­ba sle­do­vat oko­lí a mno­ho sou­vi­se­jí­cích detai­lů, pro­to­že ve výsled­ku mají vliv na to, zda se vám něco poda­ří chy­tit, či ne.

A pokud si říká­te, že je to v poho­dě a vše se tak nějak nau­čí­te, pak vás čeká dal­ší „pře­káž­ka“. Ryby se totiž cho­va­jí cel­kem nepřed­ví­da­tel­ně, což reál­ně zna­me­ná, že nesta­čí rybu zahák­nout, musí­te si s ní pora­dit ješ­tě na její ces­tě k vám. Ryba totiž boju­je, una­vu­je se či nabí­rá nové síly. To se samo­zřej­mě nedě­je hned na začát­ku ale počí­tej­te s tím, že vaším úko­lem bude chy­tat stá­le větší/vzácnější kous­ky, což po něko­li­ka hodi­nách hra­ní může zna­me­nat i to, že se něko­lik minut bude­te prát s vir­tu­ál­ní rybou tak vehe­ment­ně, jako v rea­li­tě. Mně se to sta­lo a upřím­ně, byl jsem napja­tý, jak můj zápas dopad­ne.

Skvělým dopl­ně­ním jsou i samot­né ryby a jejich ztvár­ně­ní, kte­ré je sku­teč­ně detail­ní a když už nic jiné­ho, lze se urči­tě pod­le nich učit dru­hům ryb. Pokud to tedy zvlád­ne­te pře­lo­žit do češ­ti­ny.

Jak jsem ale psal na úpl­ném počát­ku, pře­mí­ra detai­lů a věcí, kte­ré jsou stej­né, jako v rea­li­tě, může nao­pak celý záži­tek dost poka­zit. Jako napří­klad v oka­mži­ku, kdy je vaším úko­lem zkom­bi­no­vat urči­té vyba­ve­ní, jinak zkrát­ka na urče­ném mís­tě nechy­tí­te vůbec nic. Můžete tak i něko­lik hodin pát­rat po tom, co je špat­ně, zvláš­tě pokud nejste již zna­lec a neví­te, že na tohle kýže­nou rybu chy­tit nejde. Anebo máte vyba­ve­ní na jiné počasí...nebo moc malé záva­ží.

Také je tu jed­na věc na prv­ní pohled málo pocho­pi­tel­ná. Ve chví­li, kdy dosáh­ne­te urči­té úrov­ně, zpří­stup­ní se vám vždy něja­ká nová část vyba­ve­ní, avšak to vůbec nezna­me­ná, že ji může­te hned pou­žít. Buď k ní nemá­te potřeb­ný zby­tek, ane­bo s tím ješ­tě neu­mí­te tolik zachá­zet. Zprvu mi to dost vadi­lo, pro­to­že když mám pří­stup, proč ne i povo­le­ní? Nakonec si ale zvyk­ne­te a počí­tá­te s tím, že ne pokaž­dé si může­te dělat úpl­ně všech­no, co chce­te.

Zkrátka, hra je až tak moc napě­cho­va­ná rea­lis­tic­kým cho­vá­ním a postu­pem, až to může ve sku­teč­nos­ti na výsled­ném dojmu dost ubrat. Ovšem na dru­hé stra­ně, výběr v obcho­du je neu­vě­ři­tel­ně pes­t­rý a již zku­še­něj­ší rybá­ři budou šťast­ni za nespo­čet mož­ných kom­bi­na­cí krme­ní, nástrah a vyba­ve­ní. Kupovat si bude­te také potřeb­né licen­ce, abys­te se vůbec moh­li do svě­ta vydat.

Hodnocení – Fisherman je sku­teč­ně skvě­lou hrou na rybá­ře a doká­že vás svým zpra­co­vá­ním vtáh­nout do obra­zu, jako byte byli na mís­tě. Bohužel to ale dělá tak sofis­ti­ko­va­ně, že není roz­hod­ně urče­na pro úpl­né nováč­ky, pro­to­že ti se v té sple­ti mož­nos­tí doká­ží lehce ztra­tit. Grafika, cho­vá­ní ryb, ovliv­ně­ní poča­sím a prostředím...to a mno­hé dal­ší jsou skvě­lé detai­ly, kte­ré při­dá­va­jí na atrak­ti­vi­tě celé­ho pro­duk­tu pro ty, kte­ré ryba­ře­ní chy­ti­lo i ve sku­teč­nos­ti. V tom pří­pa­dě hra doká­že dou­čit a uká­zat spous­tu věcí, uži­teč­ných pro sku­teč­ný lov.

Kde ale selhá­vá je edu­ka­tiv­ní slož­ka pro úpl­né nováč­ky, kte­rým někdo Fishermana nabíd­ne, zda je to náho­dou nebu­de bavit. Nebude.

76 %

Foto: Fishing Planet LLC & Nacon

  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara12. října 2021 Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara Po dvou letech  vyšla další hra Far Cry. Tentokrát to není žádný spin-off, je to plnohodnotná hra série Far Cry. Tentokrát se vracíme do ostrovního státu, podobného Kubě, kde vládne […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 33. října 2021 Far Cry 3 Je tomu už skoro deset let, kdy v listopadu roku 2012 vyšlo třetí pokračování Far Cry. Po prvním díle, který objevil volnost pohybu na velkém ostrově, přišel Far Cry 2, který byl […] Posted in Recenze her
  • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii1. září 2021 Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 snaží prozkoumat prostředí, které v herní oblasti nemá obdoby. Jedná se o 30. léta a zasazení je inspirováno klasickými monstry, […] Posted in Recenze her
  • RiMS Racing28. srpna 2021 RiMS Racing Chcete opravdu si zazávodit, libí se vám motorky, máte rádi, když hrajte opravdovou simulaci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pravým soustem pro vaši klávesnici, případně ovladač. Hra […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 414. srpna 2021 Far Cry 4 Jelikož recenzí je všude dost a většina už to má stejně dohráno, tak napíšu ve zkratce, jaké dojmy na mě hra udělala, co mi vadilo a naopak co se mi na Far Cry 4 líbilo. OBSAHUJE […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,40159 s | počet dotazů: 239 | paměť: 52949 KB. | 16.10.2021 - 13:40:02