Kritiky.cz > Recenze her > The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!

The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!

ESc02

Vězení, ze kte­ré­ho není úni­ku? Hodiny a hodi­ny pře­mýš­le­ní, kterak obelstít dozor­ce, spo­luvěz­ně a vymys­let tu nej­lep­ší ces­tu ven. A ješ­tě u toho vypa­dat jako vzor­ný vězeň, co nej­víc se zúčast­ňo­vat spo­leč­ných akti­vit a nabí­rat síly a vědo­mos­ti ve fit­ku a knihov­ně. To všech­no odvrá­tí nežá­dou­cí pozor­nost dozor­ců od vaší oso­by a vy máte při­pra­ve­nou půdu pro útěk.

Či spí­še pro pokus o útěk. Není to tak jed­no­du­ché.

Halda trpě­li­vos­ti

Celá hra je hlav­ně o pře­mýš­le­ní nad orga­ni­za­cí dne, nad taj­ný­mi skrý­še­mi, kterak obelstít den­ní ruti­nu a plnit i úko­ly od věz­ňů, kte­ré vám mohou někdy i vel­mi pomo­ci. Někdy ne. V tom­to hod­ně pomů­že tuto­rial, kte­rý napo­ví a uká­že, jaký­mi způ­so­by se lze dostat ven. Sem tam dosta­ne­te i nápo­vě­du pří­mo v mapě, ale vět­ši­nou si musí­te meto­dou pokus-omyl všech­no vymys­let sami. A to je prá­vě to, co netr­pě­li­vé odra­dí, a zary­té hrá­če zary­je do hry ješ­tě víc.

TIP: Tajná při­hrád­ka v cele je sku­teč­ně taj­ným tipem. Jen do chví­le, než je odha­le­na. Pak vás čeká samot­ka a přís­né úko­ly pro ješ­tě tres­ta­něj­ší věz­ně. A když na samot­ce oškrá­be­te bram­bo­ry, tak si strá­ve­ný čas sní­ží­te.

A mimo­cho­dem, taj­né vězeň­ské noč­ní hrát­ky jsou legrač­ním zpes­t­ře­ním, no co… asi jako ze živo­ta, vaši spo­luvěz­ni nejsou žád­né cuk­ro­vé panen­ky, tak­že i na ně si musí­te dávat pozor, stej­ně jako věč­ně se cou­ra­jí­cí dozor­ce.

Příjemná hud­ba a skvě­lé mapy

Podkresová hud­ba je pří­jem­ná, udr­žu­jí­cí pozor­nost, ale záro­veň nikterak ruši­vá nebo ener­gic­ká. Prostě tako­vá ako­rát, neru­ší i toho, kdo zrov­na nehra­je. Příjemný pod­kres – za tohle jed­no­znač­ně palec naho­ru!

I pro­stře­dí, ve kte­rých se věze­ní nachá­zí se může růz­ně měnit. Jedoucí vlak nebo vesmír­ná sta­ni­ce, ze kte­ré se prý vůbec nikdy nikdo nedo­stal… no tak bude­te prv­ní! A to je oprav­du nej­těž­ší level, nad kte­rým může­te strá­vit i dlou­hé hodi­ny.

Nebo si nechat pomoct, pro­to­že hra je vyba­ve­na i hrou pro více hrá­čů, mul­tipla­yer až pro čty­ři hrá­če potě­ší. Jestli vám to ale pomů­že, to je otáz­kou, ale víc hlav, víc ví.  Můžete si pomo­ci, pro­to­že hra je cel­ko­vě nasta­ve­na v doce­la vel­ké obtíž­nos­ti a musí­te neu­stá­le pře­mýš­let, držet pozor­nost a nedě­lat chy­by. Není tak jed­no­du­ché utéct, což může být únav­né a ty chví­le, kdy začí­ná­te stá­le od píky mohou někte­ré hrá­če odra­dit. To by se dalo udat jako nevý­ho­da hry – ta obtíž­nost moh­la být men­ší, pří­pad­ně ubrat na den­ních ruti­nách, kte­ré vyža­du­jí dob­ré orga­ni­zo­vá­ní času, bez kte­ré­ho se nedo­sta­ne­te dál, do hra­tel­něj­ších a zábav­něj­ších pozic.

Čas utí­ká, váže­ní věz­ni, tak­že nástup na ran­ní ruti­nu a…. za pár dní ať vás tu už nevi­dí­me…


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...