Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Eight Hundred - První čínský IMAX film.

The Eight Hundred - První čínský IMAX film.

8

Historické váleč­né dra­ma pojed­ná­vá o Obraně Sihangského pří­sta­vu, kte­rá se ode­hrá­la během Bitvy o Šanghaj v roce 1937 a během Druhé čínsko-japonské vál­ky...

To, že čín­ští fil­ma­ři umí točit sku­teč­ně vel­ko­le­pě a doká­žou nato­čit vel­ké bloc­kbus­te­ry, kte­ré jsou násled­ně schop­né kon­ku­ro­vat i ame­ric­ké pro­duk­ci je již del­ší dobu zná­má věc. Dokázal to napří­klad Wolf Warrior 2 (kte­rý této sérii po prů­měr­ném prv­ním fil­mu napra­vil čest), Monster Hunt 1-2, Mermaid nebo Journey to the West 1-2. Osobně jsem ješ­tě pár let nazpá­tek doslo­va čín­ské kine­ma­to­gra­fii pro­pa­dl a násled­ně jsem čín­skou pro­duk­ci úpl­ně zapo­mněl nakou­ká­vat (do jis­té míry za to může i fakt, že jsem nena­šel pořád­né zdro­je, kde čín­ské fil­my sle­do­vat). Náhle jsem ale na inter­ne­tu obje­vil sní­mek The Eight Hundred a pocho­pil jsem, že zapo­me­nout na bra­vur­nost čín­ské pro­duk­ce byl vel­ký omyl. Čínská pro­duk­ce sice totiž není doko­na­lá a stej­ně jako na kaž­dém trhu je mož­nost, že nara­zí­te na prů­měr­nost nebo vylo­že­ný shit, stej­ně tak ale i na kva­lit­ní kusy a někdy dokon­ce pec­ky. Jako napří­klad prá­vě The Eight Hundred.

The Eight Hundred je zce­la prv­ním čín­ským fil­mem, kte­rý byl toče­ný kom­plet­ně ve for­má­tu IMAX a pojed­ná­vá o zásad­ním kon­flik­tu, kte­rý je důle­ži­tou sou­čás­tí čín­ské his­to­rie a při­tom nejde o tak svě­to­vě pro­slu­lý kon­flikt jako byla tře­ba Bitva o Normandii nebo Obléhání Dunkerque a přes­to se poved­lo nato­čit jeden z nej­in­ten­ziv­něj­ších váleč­ných sním­ků uply­nu­lých let, kte­rý se svou kva­li­tou vyrov­ná sním­kům jako Zachraňte vojí­na Ryana, Dunkerk nebo 1917. Bez par­do­nu.

The Eight Hundred je jed­no­du­še inten­ziv­ní váleč­ná řež­ba, kte­rá má parád­ní epic­ké sek­ven­ce, vel­mi dob­ré her­ce, inten­ziv­ní emo­ci­o­nál­ní náboj a je vylo­že­ně str­hu­jí­cí. Režisér Hu Guan nato­čil monu­men­tál­ní váleč­nou pec­ku, kte­rá pat­ří mezi vrcho­ly čín­ské kine­ma­to­gra­fie posled­ních let a je až pře­kva­pi­vé jak se v někte­rých moti­vech podo­bá Dunkerku Chistophera Nolana, kde se opět pra­cu­je pře­de­vším s moti­vy sta­teč­nos­ti a sna­hou o pře­ži­tí. A záro­veň je to díky ratingu R nesku­teč­ně bru­tál­ní, efek­ty jsou doko­na­lé a tri­ko­vé sek­ven­ce tak sku­teč­ně půso­bí rea­lis­tic­ky a sku­teč­ně parád­ně se tu pra­cu­je i se svý­mi pro­ta­go­nis­ty.

Je to vizu­ál­ně vypipla­né a záro­veň to celé sku­teč­ně není utr­že­né ze řetě­zu a fun­gu­je jako rea­lis­tic­ký pří­běh. Tvůrci se sna­ži­li pojmout ten­to váleč­ný kon­flikt co nej­re­a­lis­tič­tě­ji a záro­veň je pře­kva­pi­vě ten­to film sku­teč­ně pří­stup­ný i lidem, kte­ří krou­tí hla­vou nad čín­skou ide­o­lo­gií a není vylo­že­ně patri­o­tic­ký i přes­to, že se jí pře­ce jen v jis­té for­mě dočká­me. Právě ta bude prav­dě­po­dob­ně vel­kou pře­káž­kou pro všech­ny, kte­ří váha­jí nad vidě­ním toho­hle fil­mu, přes­to je ale tenhle svět dle mého názo­ru pří­stup­ný i evrop­ským divá­kům.

Dá se mož­ná pole­mi­zo­vat nad tím, že Guan celou dobu bere vět­ší důraz spí­še na ty akč­ní sek­ven­ce a něja­ká prá­ce s posta­va­mi jde chví­le­mi na dru­hou kolej. Přece jen to ale není zásad­ní pro­blém a pře­de­vším beru za úspěch fakt, že jsem s hrdi­ny sou­cí­til a bál jsem se o ně. Nebyla to pro mě už jenom ban­da ran­dom čín­ských vojá­ků, posta­vy jako Lao Hulu, Duan Wu nebo Lao Suanpan se sta­li mými favo­ri­ty a přál jsem jim co nej­lep­ší konec, kte­rý pře­ži­jí s co nejmen­ší­mi ztráta­mi. Funguje to sil­ně i prá­vě díky tomu, že se máte pocit, že jste sou­čás­tí té váleč­né řež­by a dal­ší kul­ka dost mož­ná tre­fí vás. Jsou tam parád­ní dech berou­cí akč­ní sek­ven­ce, kte­ré divá­ka pros­tě pono­ří a tohle je zce­la urči­tě váleč­ný kle­not, kte­rý se v násle­du­jí­cích letech vypla­tí ucho­vat a cpát ho co nej­ví­ce lidem, aby se dočkal uzná­ní i mimo Čínu.

O Číně si může­te mys­let coko­liv, fakt, že z ní pochá­zí jeden z nej­lep­ších fil­mů roku ale neza­pře­te. Díky for­má­tu IMAX to vypa­dá vel­ko­le­pě, záro­veň to ale bra­vur­ně pra­cu­je s posta­va­mi, emo­ce­mi, vizu­á­lem a jed­no­du­še parád­ním soun­d­trac­kem Andrewa Kawczynskiho. Vysoké kva­li­ty The Eight Hundred doka­zu­jí jediné- Nebojte se podí­vat na něja­ký film jenom kvů­li tomu, že je napří­klad prá­vě z Číny. Zcela zby­teč­ně bys­te totiž sku­teč­ně moh­li při­jít o výživ­né fil­mo­vé pec­ky, kte­rou je napří­klad prá­vě The Eight Hundred......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Another World Entertainment

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,32721 s | počet dotazů: 217 | paměť: 54387 KB. | 17.04.2021 - 01:16:55
X