Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Deuce o zrodu pornoprůmyslu až nečekaně poeticky na způsob Ztracených zakončil svou pouť

The Deuce o zrodu pornoprůmyslu až nečekaně poeticky na způsob Ztracených zakončil svou pouť

The Deuce

Jeden z nej­vy­pipla­něj­ších seri­á­lů posled­ních let se ten­to týden ode­bral do věč­ných lovišť. Za celé tři sezó­ny se ovšem The Deuce s čes­kým podti­tu­lem Špína Manhattanu v našich kon­či­nách pří­liš vel­ké pozor­nos­ti nedo­čkal.

Seriál sta­ni­ce HBO nám během tří zmi­ňo­va­ných sérií věr­ně odvy­prá­věl pat­nác­ti­le­tou kapi­to­lu Manhattanu. Odstartovali jsme v roce 1971, kdy se v New Yorku poma­lu zača­ly rodit nápa­dy o vzni­ku nemrav­ných videí, a i za pomo­ci sko­ků v čase jsme se postup­ně dosta­li do pro­sin­ce 1984. Právě tady začí­ná závě­reč­ná řada.

Zatímco prv­ní i dru­há série mě chyt­la jako ryb­ku hne­d­le od samot­né­ho počát­ku, tem­po i zají­ma­vé pří­běhy tře­tí řady zpr­vu kra­pet pokul­há­va­ly. Jedním z hlav­ních témat tu byl napří­klad AIDS, kte­rý byl občas až úmor­ně všu­dypří­tom­ný.

Postupem času se to ale opět sluš­ně roze­běh­lo a The Deuce, jenž je za pou­hé dva roky jed­ním z his­to­ric­ky nej­ú­spěš­něj­ších kous­ků Pažótích Oskarů, dal vzpo­me­nout na sta­ré dob­ré časy. Třeba tako­vá Lori Madison (nej­pr­ve pro­sti­tut­ka a poz­dě­ji por­nohvězda), kte­rou ztvár­ni­la půvab­ná hereč­ka Emily Meade, má opět jed­nu z nej­za­jí­ma­věj­ších pří­bě­ho­vých linek. Její osud pod­le mě záro­veň nej­lé­pe vysti­hu­je pří­běh samot­né­ho seri­á­lu s nadě­je­mi, vze­stu­py a pády.

Jako už tra­dič­ně, nej­ví­ce jsem si na obra­zov­ce opět uží­val výskyt Jamese Franca, jenž mi v dvoj­ro­li jed­no­va­ječ­ných dvoj­čat Vinnieho a Frankieho za ta tři léta při­ros­tl k srd­ci a těším se na dal­ší role toho­to vskut­ku talen­to­va­né­ho her­ce. Hláškující Frankie zaple­te­ný do kšef­tů s pod­svě­tím i Vincent zin­ka­jí­cí se po uli­cích Manhattanu mi budou chy­bět nej­víc.


Pažótí verdikt: 80 %


Po finá­le The Deuce tvůr­ci pro­zra­di­li, že jed­na ze závě­reč­ných scén byla vymyš­le­na ješ­tě před vzni­kem seri­á­lu. Konec byl pak pod­le mého sou­du oprav­du pove­de­ný, tro­chu sym­bo­lic­ky jsme se tu pro­střed­nic­tvím jed­né posta­vy setka­li s ostat­ní­mi. Pokud bys­te chtě­li okoš­to­vat pohled a dovy­svět­le­ní tvůr­ců, najde­te ho v násle­du­jí­cím videu:

Části seriálu:  The Deuce: Špína Manhattanu


Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

2 komentáře

  1. hele ne... jak všu­de říka­li že to bude dru­hý Drát páč na tom děla­li stej­ní lidé tak mi to při­šlo jako nata­ho­va­ná ply­na­tá blbost. Nechytne to, otrá­ví to... tam kde Wire uka­zo­va­lo super rea­lis­tic­ké kuli­sy zko­rum­po­va­né­ho Baltimoru, tady dostá­vá­me co? Nezajimavé pří­běhy ide­a­li­zo­va­né doby a i přes vcel­ku expli­cit­ní scé­ny pocit korekt­ní sebe­cen­zu­ry. Ukazovat čůra­ky je jed­ná věc, uká­zat pra­vou tvář špí­ny Manhattanu bez korekt­ní cen­zu­ry je něco jíné­ho. Radši pode­sá­té Wire než opáč­ko toho­hle

  2. The Deuce je ale asi kra­pet jina­čí. Ne úpl­ně špi­na­vé dra­ma, ale čás­teč­ně i tako­vý seri­ál s nad­hle­dem, nevšed­ní­mi peri­pe­ti­e­mi postav a občas i s dosti humor­ný­mi vlož­ka­mi - patá­lie a hláš­ko­vá­ní Frankieho nebo cho­vá­ní a mlu­va pasá­ků...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,46600 s | počet dotazů: 213 | paměť: 50741 KB. | 11.04.2021 - 00:11:08