Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Cabin in the Woods – 45 %

The Cabin in the Woods – 45 %

CabinintheWoods

Nový ame­ric­ký horor s fes­ti­va­lo­vým názvem Chata v horách si již sice odbyl svo­ji svě­to­vou pre­mi­é­ru v dub­nu toho­to roku, zato v Čechách není vůbec jis­té, zda­li se do kin vůbec dosta­ne. Už od samé­ho počát­ku jej dopro­vá­zí jen samé nesná­ze. Původně měl film jít na fil­mo­vé plát­no již v roce 2009, ale nako­nec byla pre­mi­é­ra odlo­že­na z důvo­du pře­dě­láv­ky do 3D. Dalším aspek­tem byly finanč­ní pro­blémy stu­dia MGM, kte­ré film pro­du­ko­va­lo, až musel být pro­jekt na něko­lik let ulo­žen k ledu. Po něja­ké době se nako­nec stu­dio MGM zota­vi­lo a pro­da­lo dis­tri­buč­ní prá­va spo­leč­nos­ti Lionsgate, kte­rá koneč­ně ten­to sní­mek uká­za­la svě­tu horo­ro­vých nad­šen­ců.

Samotný pří­běh se zpo­čát­ku zdá jed­no­du­chý – pros­tě horo­ro­vá kla­si­ka. Parta mla­dých lidí si vyra­zí na víkend do osa­mě­lé cha­tr­če upro­střed lesa, kde se se jim začnou dít straš­li­vé věci. Jsou to typič­tí mla­dí Američané, kte­ří si uží­va­jí nezá­vaz­né­ho živo­ta, sexu a mari­hu­a­ny (obzvláš­tě Marty je věč­ně zhu­le­nej). Ve fil­mu jsou samo­zřej­mě všich­ni hez­cí a cool, ale jak se říká – mají IQ tykve.  Parta má před sebou prv­ní noc v cha­tr­či - baví se a hra­jí hru, mimo­cho­dem ta scé­na s oli­zo­vá­ním hla­vy vlka je sama oso­bě nechut­ná. Netuší, že jsou nastra­že­ný­mi figur­ka­mi v jed­né krva­vé obřad­ní hře (show) a sle­do­vá­ni kame­ro­vým sys­té­mem v cha­tr­či. Pod skry­tým poklo­pem v pod­la­ze obje­ví míst­nost s haram­pá­dím. Dana (Kristen Connoly) tam najde deník mrt­vé dív­ky, z kte­ré­ho se dozví­da­jí něco málo o původ­ních maji­te­lích, a na kon­ci tex­tu Dana (ješ­tě pan­na) pře­čte nahlas jakousi for­mu­li v lati­ně. Netuší, že prá­vě roz­pou­ta­la hru o život a vybra­la jejich vyko­na­va­te­le. Z neda­le­ké baži­ny vyle­ze pohřbe­ná rodin­ka zom­bí­ků, kte­rá začne masa­kro­vat čle­ny par­ty jed­no­ho po dru­hém.

Jak už sem napsal výše, celé prv­ní děj­ství fil­mu je jed­no­du­ché a před­ví­da­tel­né - pří­mo­ča­rý pří­běh, cool a sexy posta­vy s níz­kým IQ, pař­ba, nahé kozy, tma, řev a stří­ka­jí­cí krev. Vše se táh­ne v duchu typic­ké­ho horo­ro­vé­ho béč­ka. Hlavně, když tam  jsou něja­ké sexy koč­ky, co se rádi uka­zu­jí naho­ře bez, piš­tě­jí jako Viktorky a mani­ak, kte­rý je por­cu­je jako krá­vy na poráž­ce. Tak takhle přes­ně v dneš­ní době vypa­dá typic­ký horo­vý masa­kr ame­ric­ké­ho sty­lu – sex, debi­lo­vé a krev.

Naštěstí ješ­tě než sta­čí­te u toho usnout a vysy­pat pop­corn v mis­ce na pup­ku na kobe­rec, se horo­vý sní­mek v dru­hé polo­vi­ně neo­če­ká­va­ně zvrt­ne. Najednou jako bys­te sle­do­va­li úpl­ně jiný film s novým pří­bě­hem jedou­cí po neo­kou­ka­ných kole­jích. Akcí, mon­st­ry a krví se to tu najed­nou hemží v mno­hem vět­ší por­ci. Je vidět, že pro­du­cen­ti na počí­ta­čo­vých efek­tech nešet­ři­li a necha­li udě­lat pár ori­gi­nál­ních mon­ster. Ve finá­le se dokon­ce obje­ví i zná­má Sigourney Weaver ze slav­ných Vetřelců.

Přesto mě horor Cabin in the Woods nijak zvlášť nenadchl, a pro­to mu dávám jen 45 %. Snad poz­dě­ji při­jdou Američané s něčím zábav­něj­ším a ori­gi­nál­něj­ším. Obsazení je sice skvě­lé, ale to na věci nic nemě­ní. Hereckému ansám­blu vévo­dí Chris Hemsworth, kte­ré­ho jis­tě fanyn­ky zna­jí jako komik­so­vé­ho Thora či ze Sněhurky a lov­ce, dále jsou spí­še seri­á­lo­ví her­ci jako napří­klad Fran Kranz (Dollhouse), Amy Acker (Angel, Dollhouse), Tom Lenk (Buffy, pře­mo­ži­tel­ka upí­rů, Angel), Jesse Williams zná­mý ze seri­á­lu Chirurgové, a pak prak­tic­ky nezná­má Kristen Connolly, kte­rá dosud měla jen malé role.

Raději zhas­nout a spát:-)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,58798 s | počet dotazů: 211 | paměť: 50170 KB. | 11.04.2021 - 02:29:41