Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > The BFG

The BFG

BFG poster 05152016
Steven Spielberg se zami­lo­val. Ke své vyvo­le­né Kate Capshaw, kte­rou potkal v Chrámu zká­zy, si při­bral Marka Rylancea, nové­ho dvor­ní­ho her­ce. A toto nové lás­ky­pl­né spo­je­ní dvou uměl­ců se nám teď před­sta­vu­je v novém fil­mu na moti­vy pohád­ky Roalda Dahla, The BFG (Obr Dobr).
Výsledek obrázku pro the bfg
BFG vyprá­ví pří­běh o malé díven­ce Sophie, kte­rou jed­né noci odne­se obr do své země. Dívka celou dobu oče­ká­vá, kterak ji obr zabi­je a sní, ale má štěs­tí, neboť natre­fi­la na obra vege­ta­ri­á­na - tzv. Big Frien­dly Giant (u nás dří­ve MHO/Moc Hodný Obr, dneska Obr Dobr). Dobr se po veče­rech tou­lá po měs­tech a fou­ká lidem do mys­li sny, zato ostat­ní obři (kte­ří jsou mimo­cho­dem ješ­tě vět­ší než BFG) se ležér­ně pro­há­ně­jí na našem svě­tě a kon­zu­mu­jí pří­sluš­ní­ky lid­ské­ho rodu. Sophie a Dobrovi se počí­ná­ní lido­žra­vých obrů, jejichž jmé­na jsou např. Bonecruncher, Bloodbottler či Manhugger (jsem vel­mi zvě­dav na čes­ký pře­klad), vůbec nelí­bí, a chtě­jí mu zabrá­nit. Tím začí­ná vel­ká pohád­ko­vá jíz­da, do níž se násled­ně zamo­tá i jeden význam­ný monar­cha.
Marka Rylancea jsem si popr­vé vši­ml na letoš­ním pře­dá­vá­ní Oscarů, kde zís­kal soš­ku za svůj výkon ve fil­mu Bridge of Spies/Most špi­o­nů. Tenkrát mne vel­mi naštva­lo, že tuto cenu nedo­stal „Rocky“ Sylvester Stallone, avšak po zhléd­nu­tí zmí­ně­né­ho Mostu jsem uznal Rylancea jako zaslou­že­né­ho vítě­ze. Zkrátka je to dob­rý herec, což mně jas­ně potvr­dil i v BFG. Jeho str­hu­jí­cí výkon v hlav­ní roli totiž uka­zu­je, jaký v něm dří­má talent. V roli jedi­né­ho obra, kte­rý nejí lidi, ale obrům odpor­né fňo­kur­ky, se Rylance našel. Každé dítě si jej musí zami­lo­vat hned na začát­ku fil­mu. Svým dob­rác­kým zje­vem a vystu­po­vá­ném před­sta­vu­je arche­typ hrdi­nů ze sta­ré ško­ly, kte­rý se z fil­mo­vé­ho plát­na postup­ně vytrá­cí. Samotný Rylance se obje­ví i v dal­ším Spielbergově fil­mu The Kidnapping of Edgardo Mortara, tak­že se na něj příští rok může­me zase těšit. Jsem si jist, že zno­vu podá skvě­lý výkon.
Výsledek obrázku pro the bfg mark rylance
Každý Stevenův film, tedy kro­mě Lincolna, je úchvat­ná tri­ko­vá podí­va­ná, kte­rou skvě­le dopro­vá­zí hud­ba nej­vět­ší­ho fil­mo­vé­ho skla­da­te­le všech dob, Johna Williamse. Nejinak je tomu i u BFG. Triky jsou na vel­mi vyso­ké úrov­ni, obři vypa­da­jí reál­ně a jejich ohav­né tvá­ře urči­tě vydě­sí nejed­no­ho dět­ské­ho divá­ka. A hud­ba je opět famóz­ní, Williams zde smí­chal moti­vy ze Star Wars a Harry Pottera, z čehož vzni­kl roz­hod­ně vel­mi zají­ma­vý mix.
Obr Dobr je typic­ký film Stevena Spielberga. Na jeho nej­lep­ší kous­ky sice nemá, ale i tak mne jeden z posled­ních reži­sé­rů sta­ré ško­ly opět nezkla­mal a uká­zal mi, že i ve svém věku stá­le mohu mít rád pohád­ky. תודה Stevene.
Hodnocení: 80 %
Zdroj obráz­ků a videa: yvrshoots.com, nerdist.com, youtube.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59561 s | počet dotazů: 237 | paměť: 55042 KB. | 02.08.2021 - 18:12:35