Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years

The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years

1 maxresdefault
Nový doku­ment o slav­né hudeb­ní kape­le zachy­cu­je její kon­cert­ní obdo­bí, tedy roky 1962-1966. Něvěnuje se tedy sko­ro vůbec začát­kům kape­ly a ani její­mu „stu­di­o­vé­mu“ obdo­bí. Ve fil­mu jsou pou­ži­ty nahráv­ky z kon­cer­tů, tis­ko­vých kon­fe­ren­cí či komen­tá­ře čle­nů kape­ly nebo osob­nos­tí, kte­ré s ní byly nějak spja­ty.
Výsledek obrázku pro the beatles eight days a week - the touring years
Dokument nato­čil zku­še­ný ame­ric­ký reži­sér Ron Howard, řeme­sl­ně je tedy zvlád­nut vskut­ku skvě­le. Nic jiné­ho si také kape­la neza­slou­ží, ale naroz­díl od Scorseseho fil­mu o Georgi Harrisonovi má zhru­ba o 100 minit krat­ší sto­páž, tak­že pří­jem­ně ute­če. Nikdo by se snad ani nezlo­bil, kdy­by bylo při­dá­no ješ­tě pár zázna­mů pís­ní z kon­cer­tů.
Snímek zasa­zu­je kape­lu také do kon­tex­tu teh­dej­ší­ho svě­ta bouř­li­vých šede­sá­tých let. Dotýká se témat jako např. vraž­da pre­zi­den­ta Kennedyho, raso­vá segre­ga­ce na jihu USA, vál­ka ve Vietnamu atd. Vypráví ale pocho­pi­tel­ně pře­de­vším pří­běh samot­né kape­ly, kte­rá na svých tur­né pro­ces­to­va­la takřka celý svět (USA, Austrálie Japonsko,..). Osobní komen­tá­ře dvou dnes stá­le žijí­cích čle­nů kape­ly (Paul McCartney, Ringo Starr) nám pood­kry­jí, jak to teh­dy opra­du vše bylo a jaké z toho měli poci­ty. Největší pozor­nost dokum­net totiž věnu­je prá­vě roz­hod­nu­tí kape­ly pře­stat jez­dit na tur­né a kon­cer­to­vat. Film nám doko­na­le vysvět­lí, co k tomu sku­pi­nu ved­lo. Neopomíjí také při­po­me­nout důle­ži­tost pánů Briana Epsteina (mana­žer kape­ly) a George Martina (pro­du­cent), kte­ré­mu byl doko­ce film věno­ván, jeli­kož letos zemřel. Zajímavé jsou také komen­tá­ře dneš­ních slav­ných osob­nos­tí, kte­ré kape­lu zaži­ly ve svém tee­nage­rov­ském věku. Zvlášť zábav­ná je Whoopi Goldberg (dále např. Elvis Costello nebo Sigourney Weaver).
Celkově se jed­ná o vel­mi pove­de­ný doku­ment, kte­rý oce­ní nejen fanouš­ci liver­pool­ské čtyř­ky.
Hodnocení: 90%
Zdroj obráz­ku: youtube.com

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61648 s | počet dotazů: 232 | paměť: 54792 KB. | 28.07.2021 - 09:50:44