Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Těžké, těžké, leč tak lákavé a mystické jsou karty MADAME LENORMAND

Těžké, těžké, leč tak lákavé a mystické jsou karty MADAME LENORMAND

IMG 20171207 105633
IMG 20171207 105633
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak se pojď­te se mnou troš­ku potrá­pit a záro­veň podráž­dit intu­i­ci a fan­ta­zii, kte­rá se roz­bí­há jak spla­še­ný kůň v neví­da­ných a neko­neč­ných zele­ných plá­ních! Pozoruhodné kom­bi­na­ce karet. To je hlav­ní devi­za těch­to karet, čímž se stá­va­jí těž­ký­mi, ale i nesmír­ně láka­vý­mi. Významy, kte­ré mají svůj výraz­ný smy­sl o samo­tě a význa­my, kte­ré se spo­ju­jí s dal­ší­mi kar­ta­mi. Lenormand kar­ty pros­tě pat­ří k těm, kte­ré vyni­ka­jí úchvat­nou his­to­rií, pověs­tí, vel­kým cha­risma a obrov­ským vyklá­da­cím poten­ci­á­lem. Jsou dokon­ce tací, kte­ří se jich bojí, nebo je záměr­ně nevy­hle­dá­va­jí, pro­to­že mají oprav­du ost­rý jazý­ček. Autorka této sady ale na kar­ty nahléd­la s co nej­vět­ší něhou.

Tím víc, že dal­ší sva­zu­jí­cí „pavu­či­nou“ lenor­man­dek je jejich kom­bi­no­vá­ní s jiný­mi kar­ta­mi.

K umě­ní inter­pre­ta­ce autor­ka píše:

„Každá kar­ta má mno­ho­úrov­ňo­vý význam. Výpovědi saha­jí od zce­la všed­no­den­ních, „hma­ta­tel­ných“ věcí až po méně kon­krét­ní infor­ma­ce. A měj­te na pamě­ti: také kar­ty se zne­po­ko­ji­vý­mi téma­ty skrý­va­jí pozi­tiv­ní zku­še­nos­ti.

Ve výkla­do­vé čás­ti najde­te vždy popis vyob­ra­ze­ní i vysvět­lu­jí­cí text, kte­ré by vám měly pomo­ci pocho­pit základ­ní význam kar­ty. Také jsou zde před­lo­že­ny kom­bi­na­ce kaž­dé kar­ty s ostat­ní­mi tři­ce­ti pěti, kte­ré vám v heslech před­sta­ví dal­ší výkla­do­vé mož­nos­ti. Nejdůležitější jsou však vaše vlast­ní aso­ci­a­ce. Proto mohou být všech­ny návrhy výkla­du, kte­ré uvá­dím, vždy jen pod­ně­ty a roz­hod­ně si neči­ní nárok na úpl­nost. Ponořte se do obráz­ku, popusť­te uzdu své fan­ta­zii a zazna­me­ná­vej­te to,co vás napros­to spon­tán­ně napad­ne. Buďte při svých inter­pre­ta­cích kre­a­tiv­ní. Naučte se číst pří­běh, kte­rý vám budou vyprá­vět kom­bi­na­ce. Cvičení dělá mis­try.“

A pro­to­že prá­vě čte­te slo­va autor­ky, kte­rá se lenor­mand­ka­mi více než dva­cet let aktiv­ně zabý­vá, nezbý­vá než jí věřit. Jsou její váš­ní a bylo jí ctí o těch­to kar­tách napsat kni­hu a nechat je novým výtvar­ní­kem nově nama­lo­vat. To samo o sobě je v tom­to smě­ru život­ním dílem.

A vyzdvih­la bych z jejích slov dvě zásad­ní věci, kte­ré jako opa­tr­ný uži­va­tel lenor­man­dek cítím a pře­de­vším ctím…

Spontánnost a kre­a­ti­vi­ta je důle­ži­tou sou­čás­tí

Tento pří­stup, kte­rý v návo­du uvá­dí, zba­vu­je do jis­té míry sva­zu­jí­cí­ho stra­chu a kon­ven­cí, kte­ré jsou s těmi­to kar­ta­mi pev­ně spja­ty. Když jsem se zba­vi­la toho kruný­ře jas­ných a pev­ně daných význa­mů, zača­ly se mnou kar­ty více mlu­vit podob­ně jako taro­ty. Někdy to ale byly význa­my, kte­ré se jen pra­má­lo podo­ba­ly tomu, co bylo v kni­ze. Byl to závan něče­ho nového…byla to jed­na infor­ma­ce, kte­rá si sed­la do dal­ší kar­ty a najed­nou – tu byl pří­běh. Opravdu tedy pusť­te kre­a­ti­vi­tu na plné obrát­ky a fan­ta­zii se meze nekla­dou. Instinktivní nápa­dy a drob­nos­ti, kte­ré vám vyta­nou na mysl, mají i tady vel­ký význam!

Cvičení dělá mis­try

V tom také vel­ký sou­hlas. Tyhle kar­ty vyža­du­jí hod­ně času. Za prvé je dob­ré si hod­ně stu­do­vat pří­ruč­ku, po čase zjis­tí­te, že vzá­jem­né kom­bi­na­ce karet dáva­jí oprav­du dob­rý smy­sl a čas­to je mož­né tyto kom­bi­na­ce už pře­dem před­jí­mat. Nebo vás mohou napa­dat jiné, vlast­ní. Ono někdy se sta­ne, že význam je ve sty­lu „to je konec“, nebo „to je začá­tek“… a nyní roz­lo­že­ní dal­ších karet kolem nebo vaše intu­i­ce musí napo­vě­dět, kte­rá z těch­to mož­nos­tí to je.  A tohle zís­ká­te opět cvi­kem, časem a zku­še­nost­mi. I sama Madame Lenormand čas­to děla­la výklad celý den, pro­to­že tolik infor­ma­cí v něm bylo!

Ne nadar­mo jsou to mystic­ké kar­ty, pro­to­že jak­ko­liv na ně pohléd­ne­te, jak­ko­liv pohléd­ne­te do jejich záku­li­sí, uvi­dí­te nesku­teč­ně fas­ci­nu­jí­cí svět

O auto­rech:

Regula Elizabeth Fiechter se naro­di­la v roce 1953 a vyrůs­ta­la v Bernu. Již mno­ho let žije v západ­ním Švýcarsku. Vzděláním uči­tel­ka jazy­ků, diplo­mo­va­ná andra­gož­ka, ast­ro­lož­ka, žur­na­list­ka. Věnuje se malíř­ství a půso­bí jako médi­um. Věštecké kar­ty Lenormand ji fas­ci­nu­jí již přes dva­cet let.

Urban Trösch, se naro­dil v roce 1954 v Curychu. Žije a pra­cu­je od roku 1968 v Bernu. Je zná­mý svý­mi obra­zy plný­mi fan­ta­zie, kte­ré malu­je pas­te­ly a vaječ­nou tem­pe­rou, a jeho díla jsou mezi sou­kro­mý­mi sbě­ra­te­li vyso­ce ceně­na. Výstavy ve Švýcarsku i v zahra­ni­čí. Námět i pra­cov­ní postup je pro něj jako život­ní har­mo­nie. Mystickou Lenormand nama­lo­val pod­le zadá­ní autor­ky.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky.18. ledna 2018 Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky. Co má s člověkem největší trpělivost? Knížka a kus papíru! Knížečku z karet snadno strčíte do kabelky a bude vám milým průvodcem na cestách. Karty si můžete rozložit třeba s klidným […] Posted in Recenze knih
  • Denise Jarvine: Tajný jazyk světla26. srpna 2022 Denise Jarvine: Tajný jazyk světla Celí v chaosu? Celí nešťastní? Jestli právě to jste vy, pak by vám tyto karty mohly velmi pomoci. Pak ale počítejte s tím, že první fází je to zklidňování, takže karty budou potřebovat […] Posted in Knihovnička
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
  • Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové11. dubna 2022 Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové Andělé mají v různých kulturách i různé podoby, stejně tak se můžeme různým způsobem napojovat na své předky, mudrce, šamany, medicimany nebo bytosti, které jsou symbolem dávné moudrosti. […] Posted in Recenze knih
  • Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti11. dubna 2022 Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti Řekla bych, že Čtyři dohody jsou obecně očistné. Ne vždy jsou v praxi použitelné, to rozhodně zdvihám prst, protože proplouvat životem naprosto meditativně a mít všechno na salámu, to […] Posted in Knihovnička
  • Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace28. března 2022 Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace Najít v kartičkách přítele, který vám každý den řekne něco milého, nebo v době, kdy to potřebujte, vám poradí. Nebo vás podpoří, podělíte se s  nimi o radost a nové směry  - to je dar k […] Posted in Zajímavosti
  • Alana Fairchild: Posvátné rebelky9. března 2022 Alana Fairchild: Posvátné rebelky "Toužíš, aby ptáci uměli létat pod vodou. Chceš, aby láska zvítězila nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě přistupovali jako rovnocenní a toužíš vnímat posvátnost v sobě i ve světě. Chceš […] Posted in Recenze knih
  •  Chris-Anne: Tarot světla a stínu5. ledna 2022  Chris-Anne: Tarot světla a stínu Tradiční tarotové archetypy pojaté moderním životem, situacemi, které důvěrně známe a ve kterých stojíme v jistých životních situacích tak, jako to dělaly kdysi postavy na klasických […] Posted in Recenze knih
  • Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky20. prosince 2021 Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky Jak se zamilovat do života? Jak udržovat jiskru, radost, náboj a směr? Jak tohle všechno najít, pokud to zrovna nemáte? Právě takové milé, hebké a pravdivé karty mohou být dobrým […] Posted in Ze života
  • Pověz mi to obrázkem - aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem25. května 2021 Pověz mi to obrázkem - aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem Pracujete s dětmi v mateřské škole, které mluví odlišným mateřským jazykem, či mají různé logopedické vady? Tak právě vám je určena metodická příručka, která vám pomůže pracovat s dětmi s […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,98419 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61553 KB. | 01.12.2022 - 13:42:28