Kritiky.cz > Pro domov > Textilní dekorace

Textilní dekorace

img a292001 w1993 t1504204183

Pokud vám všech­ny tyto věci při­pa­da­jí zby­teč­né, věř­te, že tomu tak není. Jestliže si chce­me zútul­nit náš domov, tyto věci k tomu pros­tě pat­ří. Slovem záclo­ny nejsou myš­le­ny tako­vé ty kraj­ko­vé či háč­ko­va­né, kte­ré míva­la snad kaž­dá babič­ka. Dnes si může­te poří­dit záclo­ny, kte­ré jsou lehouč­ké, prů­svit­né, dají poko­jům tro­chu dyna­mi­ky a pro­dá­va­jí se v růz­ných bar­vách. Závěsů je také vel­ká spous­ta, mohou půso­bit tako­vým mohut­ným dojmem, ale mohou být i leh­čí, opět je lze kou­pit v růz­ných bar­vách. Holé okna bez závě­sů či záclon půso­bí tako­vým stu­de­ným dojmem, pro­to je zkus­te troš­ku zútul­nit.
kulatá pohovka s polštáři
Přehoz na postel či na gauč je také vel­mi důle­ži­tý. Dělají se pře­ho­zy růz­ných barev a veli­kos­tí, mohou vypa­dat jako patchwork, nebo dokon­ce mohou být oprav­du šité tou­to tech­ni­kou. Přehoz na postel vypa­dá nejen dob­ře, ale také postel chrá­ní před zne­čiš­tě­ním. Pokoj vypa­dá více ukli­ze­ně, upra­ve­ně a pří­jem­ně.
manželská postel ilustrace
Polštářky jsou pře­ci roz­to­mi­lé. Někomu sice mohou při­pa­dat napros­to zby­teč­né, ale pohov­ka nazdo­be­ná pol­štá­ři je pře­ce tak krás­ná. Tak samo postel, když na pře­hoz úhled­ně nasklá­dá­te pol­štá­ře. Potahy si může­te nakou­pit, ale může­te si je také ušít. Například patchwork je skvě­lá a veli­ce oblí­be­ná tech­ni­ka, sta­čí troš­ku šikov­nos­ti a chu­ti a věř­te, že si je zvlád­ne­te ušít i sami, ale­spoň ty leh­čí. Tak si může­te vytvo­řit růz­né typy povla­ků, kte­ré poté bude­te obmě­ňo­vat pod­le aktu­ál­ní situ­a­ce.

Holý stůl se lépe udr­žu­je. To je napros­tá prav­da. Ubrus nebo běhoun nemu­sí­te mít na sto­le pořád zvlášť, když máte tře­ba malé děti. Museli bys­te jej pořád prát. Ale pokud oče­ká­vá­te návště­vu, může­te jej na stůl dát.

Všechny tex­til­ní deko­ra­ce v bytě by měli být barev­ně sla­dě­né. To zna­me­ná, že bys­te si měli vybrat bar­vy, kte­ré chce­te v bytě vyu­žít, a tře­ba i šká­lu odstí­nů, kte­ré bude vhod­né pou­žít. Dle toho potom naku­puj­te záclo­ny, šij­te či kupuj­te povla­ky na pol­štář­ky, a ušij­te si nebo kup­te také běhoun, ale­spoň do zálo­hy. Textilie doká­žou byt zútul­nit, pro­stor vypa­dá více zabyd­le­ně a stá­vá se z něj oprav­do­vý domov. Takže se jich urči­tě neboj­te.
Sedací soupra­vy

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,30877 s | počet dotazů: 221 | paměť: 46800 KB. | 04.03.2021 - 19:22:35