Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Texaský masakr motorovou pilou

Texaský masakr motorovou pilou

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jojo. Motorovku do ruky a hurá na ně! Stará, leč osvěd­če­ná meto­da… kte­rá fun­gu­je.

Tento film popi­su­je udá­los­ti, kte­ré se při­ho­di­ly jed­no­ho léta roku 1973 v malém měs­teč­ku Travis County. Tehdy byli bru­tál­ně zavraž­dě­ni čty­ři mla­dí stu­den­ti. Vraždy měl na svě­do­mí jis­tý Thomas Hewitt, býva­lý zaměst­na­nec na jat­kách. Později se však zjis­ti­lo, že jeho obě­ti neby­li pou­ze oni čty­ři stu­den­ti, ale na far­mě Hewittových a v oko­lí se našly mrt­vo­ly cel­kem 33 lidí. Při vyšet­řo­vá­ní byli rov­něž těž­ce zra­ně­ni dva poli­cis­té vyšet­řu­jí­cí pří­pad, kte­ré šíle­ný Thomas napa­dl. Nejzáhadnější na celé věci je ovšem to, že ten­to hrůz­ný masa­kr nebyl do dneš­ní doby řád­ně vyšet­řen – pří­pad se nikdy nepo­da­ři­lo uzavřít.

Skupina pěti stu­den­tů se roz­hod­ne, že si zpří­jem­ní prázd­ni­ny a zaje­de si na kon­cert do Dallasu. Cestou však nara­zí na jakousi podiv­nou, nezná­mou dív­ku, kte­rá jim málem vběh­ne pod kola. Vezmou ji tedy k sobě do auta. Dívka je znač­ně vystre­so­va­ná, v šoku a celá od krve. Pětice se z ní mar­ně pokou­ší dostat, co se sta­lo, dív­ka jen zbě­si­le clou­má oči­ma. Jediné, co z ní vypad­ne je „nechci se tam vrá­tit, nejezdě­te tam, ON je oprav­du zlý“. Pak vytáh­ne ukry­tý revol­ver a na mís­tě se zastře­lí. Před tím je však ješ­tě neza­po­me­ne varo­vat, že všich­ni brzy umřou.

Tím se výlet této malé sku­pin­ky znač­ně kom­pli­ku­je. Rozhodnou se, že tělo mrt­vé dív­ky pře­da­jí míst­ní­mu šeri­fo­vi a nahlá­sí sebe­vraž­du. To ovšem ješ­tě netu­ší, že se tím sami dostá­va­jí do smr­tel­né pas­ti, ze kte­ré není úni­ku.

Už od prv­ní chví­le je jas­né, že něco není v pořád­ku a ani šeri­fo­vy prak­ti­ky nejsou úpl­ně pod­le pra­vi­del. A když za záhad­ných okol­nos­tí zmi­zí jeden z pěti stu­den­tů, je všem jas­né, o čem mrt­vá dív­ka mlu­vi­la.

V tomhle měs­tě je někdo, kdo si nepře­je, aby zůsta­li na živu!

Tento mis­trov­ský kou­sek byl nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti a to celé­mu fil­mu dodá­vá ješ­tě důraz­něj­ší a hrů­zostraš­něj­ší atmo­sfé­ru. V pod­sta­tě o nic moc nejde. Po plát­ně se řítí chlá­pek a v ruce tří­má nastar­to­va­nou moto­ro­vou pilu, kte­rou neu­stá­le „tůru­je“. Kousek před ním běží mla­dič­ký stu­den­tík (stu­dent­ka) a sna­ží se unik­nout smr­ti (ve čtyřech pří­pa­dech z pěti neú­spěš­ně). Ale i ten­to jed­no­du­chý námět sta­čí na to, abys­te měli oprav­du strach a film si vychut­na­li od prv­ní vte­ři­ny, až po tu úpl­ně posled­ní kap­ku krve, kte­rá vyte­če z těl obě­tí.

A navíc, když víte, že „tohle se sku­teč­ně někdy někde sta­lo“, pak je váš záži­tek ješ­tě mno­hem více emo­tiv­něj­ší a celý pří­běh pro­ží­vá­te s poci­tem, že jste to moh­li být klid­ně vy, kdo teď leží na zemi a mar­ně hle­dá svou uře­za­nou nohu.

Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou si tudíž ode mě nemů­že vyslou­žit nic jiné­ho, než vyso­ký počet bodů. Hororová tema­ti­ka pat­ří mezi mé oblí­be­né a v kom­bi­na­ci se zpra­co­vá­ním sku­teč­né udá­los­ti je ten­to film pro mě nena­hra­di­tel­ný a jedi­neč­ný. Navíc má film per­fekt­ní záplet­ku, str­hu­jí­cí děj s děsi­vou atmo­sfé­rou a bri­lant­ní závě­reč­né rozuz­le­ní. Ovšem, nenadchl mě zase nato­lik, abych jej oce­nil plným počtem bodů, pro­to dávám 4,5.

Vřele všem dopo­ru­ču­ji!

Hodnocení toho­to fil­mu: 4,5/5 (lep­ší než nad­prů­měr­né)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,93784 s | počet dotazů: 252 | paměť: 59834 KB. | 17.08.2022 - 22:32:32