Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU

TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU

Film, kte­rý musí­te vidět, i když při něm bude­te zaví­rat oči.

Skupinka vyso­ko­škol­ských stu­den­tů z texaské­ho Austinu si vyra­zí na výlet do Mexika, kde si hod­la­jí pořád­ně užít. Adrenalinový trip, kte­rý zaži­jí, se však znač­ně liší od toho, co si vysni­li. Cestou Kemper ( Eric Balfour ) se svou pří­tel­ky­ní Erin ( Jessica Biel ) a jejich kama­rá­di Pepper, Andy a Morgan nara­zí na zkr­va­ve­nou dív­ku, kte­rá – když se ji sna­ží dopra­vit do nemoc­ni­ce - před jejich oči­ma spáchá sebe­vraž­du. Vyděšení kama­rá­di se obrá­tí na míst­ní­ho šeri­fa Hoyta a když se u něj nedo­vo­la­jí pomo­ci, roz­hod­nou se zjis­tit, co se děje.

Netuší, že se tak vysta­vu­jí smr­tel­né­mu nebez­pe­čí: v texaském okre­se Travis řádí psy­cho­pa­tic­ký Thomas Hewitt, kte­rý své obě­ti likvi­du­je moto­ro­vou pilou. Je jed­ním ze čle­nů šíle­né rodi­ny s kani­bal­ský­mi sklo­ny, kte­rá ve starém domě pro­vo­zu­je své sadis­tic­ké hrát­ky.

Hrdinům nezbý­vá, než se poku­sit z děsi­vé­ho mís­ta vyváz­nout na vlast­ní pěst. Souboj na život a na smrt začí­ná - a je jas­né, že ne všich­ni z něj mohou vyváz­nout živí.

Na pod­zim roku 1973 poli­cie na far­mě Thomase Hewitta obje­vi­la těla 33 obě­tí, kte­ré býva­lý zaměst­na­nec jatek zavraž­dil a zoha­vil nej­růz­něj­ší­mi způ­so­by, také moto­ro­vou pilou. Příběh Texaského masa­k­ru moto­ro­vou pilou vzni­kl na moti­vy udá­los­tí, kte­ré teh­dy otřásly celou Amerikou.

Producentem horo­ru se stal Michael Bay, kte­rý se akč­ní­mi fil­my Mizerové, Mizerové 2, Skála, Armageddon Pearl Harbor zařa­dil mezi nej­po­pu­lár­něj­ší a komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ší reži­sé­ry svě­ta. Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou je prv­ním poči­nem Bayovy nové pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Platinum Dunes. O tom, že ten­to fil­mař se ani jako pro­du­cent nemý­lí, svěd­čí i víken­do­vá trž­ba 29,1 mili­o­nů dola­rů, jíž se film bles­ko­vě zařa­dil mezi divác­ky nej­ú­spěš­něj­ší titu­ly roku 2003.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47686 s | počet dotazů: 238 | paměť: 55792 KB. | 24.05.2022 - 07:14:54