Kritiky.cz > Filmové recenze > Tetsuo - The Iron man

Tetsuo - The Iron man

Myslíte že už jste toho vidě­li a zaži­ly dost a že vás nic nemů­že totál­ně šoko­vat, zhnu­sit a fas­ci­no­vat záro­veň? Tak to jste ješ­tě nevi­dě­ly totál­ní kou­sek z japon­ské kine­ma­to­gra­fie Tetsuo – The iron man.

V tom­to člán­ku se nebu­du zabí­vat dějem a nebu­du vás tak nudit tím co Shinya Tsukamoto per­fekt­ně pře­ve­dl do fil­mo­vé podo­by, budu se vás sna­žit zahr­nout svý­mi zážit­ky a postře­hy, kte­ré jsem po shléd­nu­tí, pro mě už kul­tov­ní­ho kous­ku, nabyl. Začátek fil­mu vás rych­le strh­ne do sil­ně natu­ra­lis­tic­ké, impre­si­o­nis­tic­ké a industri­ál­ní atmo­sfé­ry, kte­rá vás bude dopro­vá­zet po celý zby­tek fil­mu. Předtavte si, že jste v met­ru ve kte­rém je napros­tá tma, jen čas od času pro­blik­ne svět­lo aby vám odkryl pohled na něco oprav­du šíle­né­ho a vše dopro­vá­zí ta nejdě­si­věj­ší kyber­pun­ko­vá hud­ba, asi tak jsem se cítil celý film. V tet­suu se vyu­ží­va­jí tak neu­vě­ři­tel­ně nelo­gic­ké, až bizard­ní pře­cho­dy do násle­du­jí­cí scé­ny že to až není možné(všiměte si auta kte­ré sra­zí maní­ka, kte­rý zrov­na zjis­til, že noha do, kte­ré si narval půl­me­t­ro­vou tyč je plná čer­vů).

Dá se tako­vý film vůbec pocho­pit mys­lí­te, že scé­na kde hlav­ní aktér 2 minu­ty říká do tele­fo­nu „Kdo je?“, načež z dru­hé stra­ny se mu dostá­vá odpo­věď „Haló?“, nebo kde pro­vr­tá vrtač­kou, kte­rá se mu zni­če­ho nic pro­bi­la z kalhot, svou milou, má něco říci? Podle mého názo­ru má.

Příběh je jako obvykle zalo­žen na té nej­ne­lo­gič­těj­ší, ale záro­věn nej­sil­něj­ší věci, a to na lás­ce. Přichází, ale něco co tuto idi­lu chce naru­šit a pod­le mého názo­ru je to psy­chi­ka samot­né­ho hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­rý po úvod­ním sra­že­ní blazní­vé­ho chodn­ce zústá­vá pozna­me­nán. Duševní cho­ro­ba vznik­lá díky šoku, při pohle­du na toho mrt­vé­ho člo­vě­ka, začí­ná nabí­rat na obrátkách(představuje si že se mění v žele­zo), jeho milá si změ­ny vší­má a on ji v amoku zabí­jí. Nakonec s před­sta­vou že se spo­jil oso­bou, kte­rou sra­zil, a tím pádem zabil, sám páchá sebe­vraž­du a odchá­zí do věč­ných lovišť.

I tak se dá pocho­pit jeden z nej­ne­po­cho­pi­tel­něj­ších sním­ků všech dob. Samozřejmě, až ten­to film uvi­dí­te pochy­bu­ji že bude­te mít podob­nou před­sta­vu jako já, mož­ná si vyvo­dí­te vlast­ní vysvět­le­ní, ane­bo žád­né, ale to já dělám nerad a vždy chci dojít k nějá­ké­mu závě­ru, pozor podo­tý­kám ne k raci­o­nál­ní­mu vysvět­le­ní, pro­to­že to v mno­ha pří­pa­dech nejde(viz lyn­cho­vi­ny).

Já vlast­ně došel k tomu že vše co se ve fil­mu ode­hrá­va­lo bylo z pohle­du hlav­ní­ho hrdi­ny Tetsua, kte­rý si díky inci­den­tu vyvo­lat tež­ký šok, tím se vzbu­di­la jeho těž­ká psy­chic­ká poru­cha, kte­rá v něm dří­ma­la a tím pádem vše co se dále odví­je­lo bylo jen a jen v jeho hla­vě…

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting26. ledna 2007 Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting Vždy jsem věděl, že jsem se narodil na špatném kontinentu. Knedlo-vepřo-zelo bych hned vyměnil za pravou „čínu“, tělocvik v červených trenýrkách a „jarmilách“ za kung fu a Karlův most za […]
  • n200804191148 519. dubna 2008 Poslední legie (The Last Legion) Bouře, kterou mezi námi rozpoutal film Gladiátor od Ridleyho Scotta, ani po sedmi letech od vzniku neodezněla v hlavách hollywoodských filmových tvůrců. Vlny tenkrát vyplavily množství […]
  • 3:15 zemřeš – Horor podle skutečnosti?9. října 2005 3:15 zemřeš – Horor podle skutečnosti? S duchařskými horory se v poslední době doslova roztrhl pytel. A zvláště pak s těmi, jejichž hlavním motivem je dávná vražda, prokletý dům a pomstychtivá duše, které se ne a ne chtít jít […]
  • Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:456. května 2005 Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:45 Pokus Francouzů unudit nás k smrti…„Mumie útočí v Paříži“ podobným titulkem se honosí obal filmu Belphegor: Fantom Louvru. Ale dlouhá cesta do Francie se na ní asi hodně podepsala, protože […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com