Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva!

Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva!

G.I. Joe 2 plakat 10
G.I. Joe 2 plakat 10

Ono by to fun­go­va­lo ako neja­ký druh mar­ke­tingo­vej kampane,možno tak mesi­ac pred pre­mi­é­rov upo­zor­niť na film ale nie sko­ro vyše 2 mesi­a­ce pred ofi­ci­ál­nou premiérov!Bohu žiaľ toto nie­je vtip,G.I.Joe 2 sa sku­točne odkla­dá a to s najde­bil­nej­šie­ho dôvo­du na sve­te...3D!Ano,šéfovia v Paramounte sa dosť zavča­su rozhodli,že G.I.Joe budú v 3D a to s jed­no­du­ché­ho dôvodu...peniaze.Na 3D zaro­bia podľa všet­ké­ho o 30 % viac ako pôvodne,teda aspoň za nor­mál­nych okol­nos­tí by zaro­bi­li o 30 % viac.Prečo?Nakoľko už vypus­ti­li 2 plné trai­le­ry a jeden TV spot,plný har­disk pro­pa­gač­ných posterov,je dosť ťaž­ké si pred­sta­viť s čím budú chcieť udr­žať v napätí a v strehu,skoro 1 rok poten­ci­o­nál­ne­ho diváka.Presne tak G.I.Joe 2 prí­du do kín bud­úci rok v Marci.Takže na kon­ver­zá­ciu na 3D majú nece­lý rok a pochy­bu­je­me že sa bude jed­nať o špič­ko­vé dielo,pre porov­na­nie James Cameron pra­co­val na novom Titanicu vyše 2 rokov aby to vyze­ra­lo poriadne.Možno na jed­nej stra­ne je to aj dob­re,G.I.Joe neni taká sil­ná znač­ka aby usta­la súboj s Amazing Spidermanom a hlav­ne novým Batmanom.Predsa len Marec bude voľ­nej­ší a bude men­šia konkurencia,ale aj tak sú veľ­ké oba­vy s neú­spe­chu a to:1.Fanušíkovská základňa stra­tí trpez­li­vosť a rad­šej sa na film vykašľe.2.Zvýšené nákla­dy 3D mini­mál­ne 15 mili­ó­nov,predľ­že­nie mar­ke­tingo­vej kam­pa­ne o 9 mie­si­a­cov ďal­šie 10-tky mili­ó­nov.No nechajme sa teda prekva­piť ako sa ten­to posun premiéri,prejaví na kva­li­te a trž­bách sním­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66941 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56665 KB. | 03.07.2022 - 14:00:34