Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Tesař  - příběh pro úspěch (ané)

Tesař  - příběh pro úspěch (ané)

tesař
tesař
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podnikatel Michael se jed­no­ho dne pro­bu­dí v nemoc­ni­ci s ová­za­nou hla­vou a netu­ší, jak se tam oci­tl. Tak začí­ná ano­ta­ce kni­hy Tesař, kte­rou napsal Jon Gordon, Zajímá vás, jak se mu to sta­lo? Kdo mu vlast­ně zachrá­ní jeho život i celou fir­mu? Pojďte se na to se mnou spo­leč­ně podí­vat. 

Tesař, člo­věk, se kte­rým se Michael setká po svém úra­ze, se s ním dělí o svou život­ní moud­rost a pomá­há mu tím nejen zachrá­nit pod­nik, ale i najít smy­sl živo­ta. Úspěchu nelze dosáh­nout přes noc, ale oprav­du to potře­bu­je čas. Tesař mu uká­zal ces­tu a Michael byl odhod­lán změ­nit způ­sob jímž žil, pra­co­val a řídil svou fir­mu. Michael si uvě­do­mu­je, že musí změ­nit to jak žije a fun­gu­je ve své fir­mě. Je odhod­lán se uzdra­vit a začít jinak.

Tyto otáz­ky by si kaž­dý z nás měl polo­žit a popře­mýš­let, jak to vlast­ně máme? Pomůže nám změ­nit řadu věcí, o kte­rých jsme si mys­le­li, že je to nemož­né.

Jak to vypa­dá, když jste nej­zdra­věj­ší, nej­sil­něj­ší, nej­vý­kon­něj­ší? Jak se daří vaší rodi­ně, když usi­lu­je­te o úspěch v prá­ci? Přehlížíte ty, kte­ré máte rád, nebo si pro ně udě­lá­te více času? Co je nej­dů­le­ži­těj­ší? Co vám dává chuť do živo­ta? Co dělá­te pro to, abys­te napl­nil smy­sl živo­ta?

Odpověděli jste si na ně?

Velice zají­ma­vé myš­len­ky:

Když věří­te, i nemož­né začne být mož­né. To čemu věří­te, začne být prav­da.

Váš dneš­ní opti­mis­mus určí míru vaše­ho zít­řej­ší­ho úspě­chu.

Nedívejte se na nároč­né úko­ly, před nimiž sto­jí­te, dívej­te se vzhů­ru a kupře­du, do budouc­nos­ti.

Nesoustřeďte se na okol­nos­ti. Soustřeďte se na správ­né pře­svěd­če­ní, kte­ré nám pomů­že dosáh­nout úspě­chu.

Abyste byli úspěš­ní, řiď­te se těmi­to myš­len­ka­mi:

Přijímám všech­nu lás­ku, radost, hoj­nost a úspěch, kte­ré mě v živo­tě pot­ka­jí.

Přijímám všech­ny lidi, kte­ří se mnou chtě­jí pra­co­vat a mít uži­tek z mé lás­ky a nadá­ní.

Starejte se o prá­ci, kte­rou dělá­te.

Obklopte se lid­mi, kte­ří se sta­ra­jí.

Žádná pře­káž­ka vás neza­sta­ví, pokud máte odva­hu jít kupře­du navzdo­ry svým nej­hor­ším oba­vám a nej­vět­ším výzvám. Mějte odva­hu.

Knihu Tesař jsem si k recen­zi vybra­la oprav­du náho­dou. Velice mě zau­jal for­mát kni­hy. Malinkatá kni­ha v sobě skrý­vá obrov­ský pří­běh. Knihu jsem čet­la oprav­du jed­ním dechem. Děj je sice jed­no­du­chý, ale tu ces­ta, kte­rou Michael pro­jde s pomo­cí své­ho prů­vod­ce, ta je obrov­ská. Doporučila bych jí všem úspěš­ným, ale také všem uspě­cha­ným lidem, kte­ří řídí své fir­my, jsou ve stre­su, nema­jí čas na svou rodi­nu a zapo­mí­na­jí na malič­kos­ti. Také těm, kte­ří si to uvě­do­mu­jí, že se svým blíz­kým nevě­nu­jí a chtě­jí ten správ­ný krok udě­lat.

Kniha ve mně ješ­tě dlou­ho bude dozní­vat. Četla jsem jí nece­lé dva dny. Odkládala jsem ji, postup­ně se k ní vra­ce­la a čet­la dál. Mezitím jsem pře­mýš­le­la, jak to vlast­ně doma máme. Musím říci, že jsem si mno­ho věcí uvě­do­mi­la a na někte­ré situ­a­ce už nahlí­žím i rea­gu­ji jinak. Nejedná se oprav­du o leh­kou čet­bu, pau­zy ve čte­ní jsou napros­to nezbyt­né.

Několik slov o auto­ro­vi:

Jon Gordon absol­vo­val Cornellovu uni­ver­zi­tu a vystu­do­val peda­go­gi­ku na Emoryově uni­ver­zi­tě. Jeho pora­den­ská a ško­lí­cí spo­leč­nost se zamě­řu­je na roz­ví­je­ní pozi­tiv­ních lídrů, orga­ni­za­cí a týmů. Je auto­rem knih Síla pozi­tiv­ní­ho pří­stu­pu (vyšlo v Gradě, 2016) The No Complaining Rule (pří­běh o tom, jak si pře­stat stě­žo­vat, čes­ky zatím ne), Training Camp (pří­běh o tom, co se osvěd­ču­je v pří­pra­vě spor­tov­ců, čes­ky zatím ne) a dal­ších.

Autor: Jon Gordon

Přeložila: Hana Antonínová

Žánr: pří­ruč­ka

Vydáno: 2018, Portál, Praha

Počet stran: 144

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1366-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,50314 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58177 KB. | 10.08.2022 - 10:47:10