Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Terry Pratchett

Terry Pratchett

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sir Terence David John „Terry“ Pratchett, OBE (28. dub­na 1948 – 12. břez­na 2015) byl ang­lic­ký spi­so­va­tel věnu­jí­cí se pře­váž­ně žán­ru fan­ta­sy. Je zná­mý pře­de­vším svou sérií knih Úžasná Zeměplocha. Do češ­ti­ny jeho dílo pře­klá­dal Jan Kantůrek.

Životopis

Pratchett se naro­dil v Beaconsfieldu v ang­lic­kém hrab­ství Buckingham Davidovi a Eileen Pratchettovým. Své vzdě­lá­ní při­pi­su­je High Wycombe Technical High School a Beaconsfieldské veřej­né knihov­ně.

Prvním vyda­ným dílem byla krát­ká povíd­ka The Hades Business (Kšeft v Hádesu), uve­řej­ně­ná v jeho škol­ním časo­pi­se když mu bylo 13 a poté, v roce 1963, zno­vu v časo­pi­se Science Fantasy, za což obdr­žel 14 liber. Druhá uve­řej­ně­ná prá­ce se jme­no­va­la Night Dweller (Noční tvor) a obje­vi­la se v 156. čís­le časo­pi­su New Worlds v lis­to­pa­du 1965.

Po odcho­du ze ško­ly v roce 1965 zís­kal prá­ci v míst­ních novi­nách Bucks Free Press a poz­dě­ji půso­bil v něko­li­ka dal­ších regi­o­nál­ních novi­nách v jiho­zá­pad­ní Anglii včet­ně Western Daily Press a Bath Chronicle.

V tom­to novi­nář­ském obdo­bí byl vyslán udě­lat inter­view s Petrem Bander van Durenem, jed­ním z ředi­te­lů malé­ho vyda­va­tel­ství, kde prá­vě vychá­ze­la nová kni­ha. V prů­bě­hu roz­ho­vo­ru se zmí­nil, že sám napsal kni­hu The Carpet People (čes­ky Kobercové). Ta byla nako­nec vydá­na v roce 1971 a slav­nost­ně před­sta­ve­na v oddě­le­ní kober­ců obchod­ní­ho domu Heal’s na Tottenham Court Road v Londýně.

V roce 1980 se Pratchett stal tis­ko­vým mluv­čím elek­trá­ren­ské spo­leč­nos­ti Central Electricity Generating Board, kde v jeho působ­nos­ti bylo něko­lik jader­ných elek­trá­ren. Později vtip­ko­val o tom, že před­ve­dl svůj smy­sl pro doko­na­lé nača­so­vá­ní, pro­to­že změ­na zaměst­ná­ní násle­do­va­la brzy po jader­né havá­rii v elek­trár­ně Three Mile Island v Pensylvánii v USA.

Práci pro CEGB opus­til v roce 1987, kdy začal vydě­lá­vat víc peněz pří­le­ži­tost­ným psa­ním. To mu umož­ni­lo zvý­šit tem­po a ve svém nej­pro­duk­tiv­něj­ším obdo­bí napsat dvě kni­hy roč­ně.

V roce 1998 obdr­žel Řád brit­ské­ho impé­ria v hod­nos­ti Officer za služ­bu lite­ra­tu­ře. Se sobě vlast­ní iro­nií to komen­to­val pro­hlá­še­ním ve smys­lu „mám pode­zře­ní, že „služ­bu lite­ra­tu­ře“ pro­ká­žu, když se zdr­žím dal­ších poku­sů něja­kou napsat“. V roce 1999 mu byl udě­len čest­ný dok­to­rát lite­ra­tu­ry na uni­ver­si­tě ve Warwicku.

Jeho dce­ra Rhianna Pratchett (naro­ze­na 1976) je autor­kou fan­ta­sy a novi­nář­kou.

Jako svo­je záli­by Pratchett uvá­děl „psa­ní, pro­chá­ze­ní, počí­ta­če, život“. Dobře je znám také díky své zvlášt­ní záli­bě v pokrýv­kách hla­vy, což je vidět na zad­ních stra­nách obá­lek ori­gi­nál­ních vydá­ní vět­ši­ny jeho knih.

Ke kon­ci roku 2007 bylo Pratchettovi dia­gnos­ti­ko­vá­no one­moc­ně­ní Alzheimerovou cho­ro­bou.

1. led­na 2009 jej Alžběta II. jme­no­va­la rytí­řem, díky čemuž může Pratchett pou­ží­vat titul sir.

V roce 2009 Pratchett ozná­mil, že hod­lá pod­stou­pit euta­ná­zii před­tím, než nemoc doros­te do kri­tic­ké­ho stá­dia. 1. úno­ra 2010 byl vybrán, aby na toto téma před­ne­sl před­náš­ku Richarda Dimblebyho (od roku 1972 před­ná­ší něja­ká význam­ná osob­nost před­náš­ku na aktu­ál­ní téma). Přednáška se jme­no­va­la Shaking Hands With Death (Potřást si rukou se smr­tí / Smrtěm). Pratchett před­náš­ku napsal, ale vzhle­dem ke své­mu zdra­vot­ní­mu sta­vu ji nemohl před­nést osob­ně, mís­to něj ji pro­to pře­če­tl Pratchettův pří­tel herec Tony Robinson (Baldrick ze seri­á­lu Černá zmi­je).

Zemřel ve svém domě 12. břez­na 2015.


Detaily o článku Terry Pratchett


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88329 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58174 KB. | 11.08.2022 - 13:21:32