Kritiky.cz > Recenze knih > Terry Pratchett - Pod parou

Terry Pratchett - Pod parou

Na Zeměplochu sestou­pi­la pára a jak už to tak má v obli­bě, pomí­cha­la pěk­ně celý tam­ní svět. Inu, pára je pros­tě pára..., kam se na ni hra­be magie.

Terry Pratchett letos v břez­nu bohu­žel zemřel a toto je s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí posled­ní Zeměplocha (respek­ti­ve ješ­tě by měla vyjít jed­na - Pastýřská koru­na, ale to je ze série, kte­rou zrov­na nečtu), což je urči­tě ško­da. Knihy páně Terryho mě pro­vá­ze­ly někdy od roku 1997, tak­že se mnou pro­šly poměr­ně zásad­ní­mi život­ní­mi zvra­ty... a na to se neza­po­mí­ná.

Zeměplocha zača­la jako hod­ně humor­ná taš­ka­ři­ce, plná paro­dií na kla­sic­ké fan­ta­sy klišé (krás­né ženy s mečem a VELMI hlu­bo­kým dekol­tem, apod.), poz­dě­ji autor tro­chu tema­ti­ku změ­nil a více­mé­ně nabí­zel ana­lo­gic­ký vývoj našich pozem­ských dějin narou­bo­va­ný na Zeměplochu. Ke slo­vu se tak dostá­va­jí novi­ny, padlo, rocko­vá hud­ba, vla­ky a já nevím co ješ­tě. Pratchett opus­til i kli­šo­id­ní pro­stře­dí jaké­ho­si pseu­do­stře­do­vě­ku a pro­stře­dí knih se stá­le více blí­ži­lo vik­to­ri­án­ské Anglii.

A to bylo pod­le mě moc dob­ře.

Stejně tak v „Pod parou“ (v ori­gi­ná­le Raising Steam) se řeší mno­ho pro­blé­mů, kte­ré nejsou zce­la nepo­dob­né i těm z naše­ho reál­né­ho svě­ta. Tak před­ně tu jsou kra­ko­vé (už se v kni­hách obje­vi­li dří­ve), tem­ní trpas­lí­ci, kte­ří žijí ve stí­nech, prak­tic­ky necho­dí na den­ní svět­lo a chtě­jí se vrá­tit k „pra­vé­mu trpas­lic­tví“. Nedá moc vel­kou prá­ci poznat v nich někte­ré radi­kál­ní poli­tic­ké sku­pi­ny dneška. Stejně tak jako jejich boj pro­ti moder­ním vyná­le­zům (což je na Zeměploše prá­vě vlak a sig­na­li­zač­ní věže).

Katalyzátorem pří­bě­hu se tak stá­vá prá­vě par­ní loko­mo­ti­va pana Štědrovky (nová posta­va v sérii), kte­rá doslo­va zkra­cu­je vzdá­le­nos­ti, umož­ňu­je nové for­my pod­ni­ká­ní - a sta­ré zavr­hu­je - zkrát­ka mění svět. A jeli­kož je kaž­dá změ­na spja­ta s oba­vou, stra­chem, tak je to pocho­pi­tel­ně živ­ná půda pro růz­né extre­mis­tis­ty a jedin­ce, kte­ří jim kvů­li vlast­ní­mu stra­chu uvě­ří.

Ano, i toto je v posled­ní Zeměploše.

Kniha je samo­zřej­mě nadá­le nápa­di­tá a vtip­ná, nicmé­ně ke „zla­té­mu fon­du“ auto­ra asi pat­řit nebu­de. Úvodní část postrá­dá napí­na­vý děj, vti­pů je tu také o něco méně než v dří­věj­ších kni­hách (což zna­me­ná, že je to ješ­tě pořád cel­kem sluš­ná por­ce) a Pratchett pod­le mě chce více než „jen“ odvy­prá­vět dal­ší napí­na­vý a humor­ný pří­běh, chce posu­nout svo­ji Zeměplochu někam dále. Není to roz­hod­ně špat­né, jen tro­chu jiné, než by čtenářka/čtenář čekal.

  • Nohy z jílu31. března 2020 Nohy z jílu Kniha Nohy z jílu je další ze série humorných fantasy publikací Terryho Pratchetta ze světa Zeměplochy (Discworld). Je až s popem, jak si ten zajímavý pán z Anglie již po více než deset […] Posted in Recenze knih
  • Terry Pratchett - Pyramidy28. července 2020 Terry Pratchett - Pyramidy Terry Pratchett už hodně let pařil mezi mé oblíbené spisovatele. Jeho celkem originální pojetí jinak IMHO nudného žánru fantasy okořeněné a pozoruhodné paralely se současným světem se mi […] Posted in Recenze knih
  • Terry Pratchett - Nevídaní akademikové21. července 2020 Terry Pratchett - Nevídaní akademikové Jméno Terry Pratchetta asi není třeba široké čtenářské veřejnosti představovat. Jeho série o Zeměploše čítá s tímto kouskem už 33 knih (z nichž většinu jsem měl to potěšení číst), o […] Posted in Recenze knih
  • Pátý elefant2. května 2020 Pátý elefant Terry Pratchett - Pátý elefantDalší fantastický příběh ze Zeměplochy nám opět přivádí na scénu známé postavičky Ankh - Morporské městské hlídky, konkrétně velitele Elánia, strážnici […] Posted in Recenze knih
  • Tvůrčí psaní pro každého aneb Nevýrazná snaha o vše2. února 2016 Tvůrčí psaní pro každého aneb Nevýrazná snaha o vše Dá se i v českém háji najít kvalitní příručka tvůrčího psaní, nebo se mámě raději držet něčeho zahraničního? Každý, kdo se nějakým způsobem věnuje psaní, začne časem pátrat po odborné […] Posted in Recenze knih
  • Michael Weiss, Hassan Hassan - Islámský stát: Uvnitř armády teroru23. prosince 2015 Michael Weiss, Hassan Hassan - Islámský stát: Uvnitř armády teroru Zatímco konflikt v Sýrii letos vstoupil do svého již pátého roku, zločiny Assadova režimu byly zatemněny obrovským vzestupem organizace ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Nejnovější […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází […] Posted in Recenze knih
  • Radka Křivánková: Ozdobné balení dárků – 4. díl19. ledna 2016 Radka Křivánková: Ozdobné balení dárků – 4. díl Přestože je Štědrý den už dávno za námi, vždy lze najít příležitost k obdarování blízkých i přátel. Inspiraci nám poskytne kniha Radky Křivánkové, Ozdobné balení dárků. Jedná se o již […] Posted in Recenze knih
  • 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli27. ledna 2019 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli “Být více všímaví, to zní skvěle, ale nejspíš bude nutné, abyste změnám ve svém životě něco obětovali.” (str. 23) Chcete žít přítomností, ale pořád se vám to nedaří? Utíkáte od toho, co […] Posted in Recenze knih
  • Restorativní jóga – cesta ke zdraví26. června 2020 Restorativní jóga – cesta ke zdraví Cítíme se unaveně? Bolívá nás hlava, trpíme zánětem sedacího nervu, potřebujeme snížit hmotnost či získat více energie? Pomocí této užitečné publikace pronikneme do tajů  specifické odnože […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...