Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Terry Pratchett - Nevídaní akademikové

Terry Pratchett - Nevídaní akademikové

Jméno Terry Pratchetta asi není tře­ba širo­ké čte­nář­ské veřej­nos­ti před­sta­vo­vat. Jeho série o Zeměploše čítá s tím­to kous­kem už 33 knih (z nichž vět­ši­nu jsem měl to potě­še­ní číst), o kte­rých si dovo­lím tvr­dit, že pat­ří ke špič­ce fan­ta­sy žán­ru.

V kni­ze Nevídaní aka­de­mi­ko­vé se Pratchett zabý­vá dal­ším spo­le­čen­ským feno­mé­nem, kte­rý dopo­sud do osu­dů oby­va­tel slav­né­ho měs­ta Ankh - Morporku nepro­mmlu­vil, po hud­bě a pohyb­li­vých obráz­cích dojde i na fot­bal. Fotbal na Zeměploše je hra hru­bá, násil­ná, nicmé­ně (mož­ná prá­vě pro­to) i hra oblí­be­ná. To vše se však má změ­nit. Nová pra­vi­dla sta­no­ve­ná tam­ním tyra­nem Vetinarim a odpo­věd­ný­mi mágy mají nádech civi­li­za­ce a vše­o­bec­né­ho pokro­ku (vždyť je pře­ce sto­le­tí ovoc­né­ho neto­pý­ra!!), kte­rý chtě­jí dostat i do toho­to kru­té­ho spor­tu. V kni­ze se mih­ne mno­ho postav, kte­ré budou fanouš­ci beze­spo­ru znát z před­cho­zích dílů (ať už se jed­ná o stráž­ni­ci Anguu, či o pro­da­va­če pop­ných lahů­dek Kolíka A.S.P.), hlav­ní část děje však obsta­rá­va­jí mágo­vé z NU, kte­ří se při­pra­vu­jí na prv­ní fot­ba­lo­vý zápas pod­le nových pra­vi­del (v úto­ku s Mrakoplašem:-)).

Kniha ovšem není jen o fot­ba­lu (stej­ně jako fot­bal sám není jen sám o sobě, že?).

Nevídaní aka­de­mi­ko­vé se vel­mi poved­li a já osob­ně je řadím do té „lep­ší“ polo­vi­ny knih o Zeměploše.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,52675 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55467 KB. | 17.05.2022 - 10:20:11