Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Terry Gilliam v TV - Brazil

Terry Gilliam v TV - Brazil

Podobně jako ve Dvanácti opi­cích, i zde Gilliam umís­til svůj pří­běh do těž­ko defi­no­va­tel­né­ho obdo­bí kolem Vánoc „někdy ve 20. sto­le­tí“, kdy armá­dy beze­jmen­ných úřed­níč­ků strikt­ně dodr­žu­jí­cích kan­ce­lář­skou eti­ku jak z 30. let na kaž­dém kro­ku dopro­vá­zí fan­task­ní pří­stro­je moder­ní doby. Groteskní pro­stře­dí dopl­ňu­jí stej­ně gro­tesk­ní posta­vy - hlav­ní hrdi­na Sam (Jonathan Pryce), jež se postup­ně sbli­žu­je s naiv­ní Jill (Kim Griest), pro kte­rou nej­vět­ší potě­še­ní před­sta­vu­je sau­na a fil­my bra­trů Marxových; Samova mat­ka posed­lá plas­tic­kou chi­rur­gií; Jack v podá­ní Michaela Palina, jemuž byla tato role napsá­na na tělo a jehož posta­va pro­chá­zí ve fil­mu pro­mě­nou z pří­jem­né­ho chla­pí­ka až k typic­ké­mu pro­duk­tu zrůd­né­ho sys­té­mu, kte­rý např. svou ženu oslo­vu­je Barbaro jen pro­to, že jeho šéf si není scho­pen zapa­ma­to­vat její pra­vé jmé­no.NEDĚLE 4. 1. 2004 - Prima - 23:40
Recenze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,45039 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55832 KB. | 22.05.2022 - 03:40:59