Kritiky.cz > Filmové premiéry > Teroristka - O FILMU

Teroristka - O FILMU

teroristkaPlakat

Komedie Teroristka je pří­bě­hem uči­tel­ky v důcho­du, kte­rá celý život uči­la žáky, že zákla­dem vše­ho je sluš­nost a nási­lí nic neře­ší. Jenže zjis­tí, že přes­ně na to gau­ne­ři spo­lé­ha­jí. „Učitelky v důcho­du pře­ce nestří­le­jí lidi,“ říká dare­bák. „Právě. Ale teď už si tím nikdy nebu­de jis­tý,“ odpo­ví mu paní, než odjis­tí zbraň.

Hlavní hrdin­kou čer­né kome­die Teroristka je Marie (Iva Janžurová), uči­tel­ka na pen­zi, kte­rá si jed­nou řek­ne, že už si nechce při­pa­dat jako krá­va. Když jí pro­ti aro­gant­ní­mu strůj­ci lokál­ní­ho zla (Martin Hofmann) nepo­mů­že ani sta­rost­ka (Tatiana Vilhelmová), seže­ne si zbraň a roz­hod­ne se udě­lat to, co vět­ši­nu z nás občas napad­ne, ale hned tu myš­len­ku rozum­ně zapu­dí­me. Brzy však zjis­tí, že stej­ně, jako je vraž­da slo­ži­tá morál­ně, je nesnad­ná i prak­tic­ky - přes­to, že jí býva­lý žák, momen­tál­ně v pod­mín­ce (Pavel Liška), dává cen­né život­ní rady: „Kriminalita jenom vypa­dá jed­no­du­še, paní uči­tel­ko, ale pak se dyc­ky něco pose­re.“

O vol­bě téma­tu reži­sér a sce­náris­ta fil­mu Radek Bajgar říká: „Jak se tak posled­ní roky posou­va­jí hra­ni­ce aro­gan­ce a hru­bos­ti, grázlo­vé na všech úrov­ních cítí, že můžou fakt úpl­ně všech­no, pro­to­že veřej­nost to zas nějak zkous­ne. Normální lidi se pře­ce nebrá­ní. Hrozí však, že jed­nou to pře­že­nou a někdo se začne cho­vat jak ta naše uči­tel­ka. Ve fil­mu to může být vtip­ný, v rea­li­tě zce­la jis­tě nebu­de.” A k obsa­ze­ní Ivy Janžurové do hlav­ní role dodá­vá: „Scénář jsem psal jed­no­znač­ně pro Ivu Janžurovou, bez ní bych do toho asi nešel. To, co ta posta­va zaži­je, je záro­veň tra­gic­ký a při­tom to ve výsled­ku vypa­dá sran­dov­ně, pro­to­že nor­mál­ní lidi nejsou tré­no­va­ní na páchá­ní nási­lí. Divák musí jít s ní, všech­no jí to věřit, rozu­mět jí i v situ­a­ci, kdy dělá extrém­ní věci. Komedie by měla být vždyc­ky o prav­dě a boles­ti. A v téhle křeh­ké polo­ze je pros­tě Iva Janžurová nedo­stiž­ná.”

 Film kopro­du­ko­va­la Česká tele­vi­ze Filmové cen­t­rum. Jaroslav Sedláček, kre­a­tiv­ní pro­du­cent České tele­vi­ze, o spo­lu­prá­ci na fil­mu pro­hlá­sil: „Teroristka má pro mě dvě rovi­ny. První je kome­di­ál­ní, pří­běh čes­ké důchod­ky­ně, kte­rá se po vzo­ru akč­ních hrdi­nů roz­hod­ne vzít spra­ve­dl­nost do vlast­ních rukou. Druhá je váž­ná, ote­ví­rá pal­či­vý pro­blém sou­čas­nos­ti – frustra­ci spo­leč­nos­ti z korup­ce, aro­gan­ce moc­ných a boha­tých, z neschop­nos­ti vymoct si prá­vo a spra­ve­dl­nost na úřa­dech a insti­tu­cích, kte­ré jsou k tomu urče­ny. Obě ty rovi­ny mě bavi­ly a dou­fám, že budou bavit a zají­mat i divá­ky.“


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,00313 s | počet dotazů: 220 | paměť: 52137 KB. | 19.06.2021 - 02:05:52