Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Terminátor: Temný osud - opravdu nás čeká temná budoucnost!

Terminátor: Temný osud - opravdu nás čeká temná budoucnost!

T1

Tak zase se pro­du­cen­ti roz­hod­li, že nato­čí dal­ší díl série, kte­rá měla pou­ze dva úspěš­né fil­my. Ty dal­ší fil­my, kte­ré se před letoš­ní novin­kou nato­či­ly nezo­pa­ko­va­ly tako­vý úspěch, jak se oče­ká­va­lo. A pří­bě­ho­vě se hod­ně na posled­ní fil­my hod­ně nadá­va­lo.

Letošní novin­ka z Terminátora ply­nu­le nava­zu­je na prv­ní dva fil­my a dou­fá, že se poda­ří zopa­ko­vat ale­spoň část úspě­chu fil­mu z roku 1984 a z roku 1991.

T2

Terminátor: Temný osud má dost kva­lit­ní záze­mí na to, aby se mohl zopa­ko­vat úspěch, ale bohu­žel ani Cameronova pří­tom­nost k režii Tima Millera (Deadpool) nedo­ká­za­la udě­lat pří­běh, kte­rý by mně zau­jal a hlav­ně nebyl podob­ný pří­bě­hu, jak jsme vidě­li pár fil­mů před ním.

Po dru­hém díle zni­če­ní lid­stva nena­sta­lo, John Connor pře­žil a tře­tí (šes­tý) s tím pra­cu­je a zno­vu vrá­til na hvězd­né výslun­ní slav­nou akč­ní mat­ku. Vrátila se i hlav­ni hvězda všech ter­mi­ná­to­řích fil­mů,  Arnold Schwarzenegger, pro kte­ré­ho je to dal­ší  úspěš­ný návrat do fil­mů své­ho mlá­dí, nemá ten­to­krát žád­né cameo, ale je plně hod­not­nou posta­vou se kte­rou se buď­to zto­tož­ní­te nebo bude­te nená­vi­dět.

Linda Hamilton se vrá­ti­la tam, kde jsme ji vidě­li napo­sle­dy v kva­lit­ním fil­mu a je jedi­ná oprav­du kva­lit­ní posta­va, na kte­ré sto­jí celý film. Slavný Rakušan je spí­še k smí­chu, pro­to­že jako Terminátor šel do důcho­du a během doby, se setkal s Johnem Conorem v dru­hém dílu, uběh­lo už mno­ho (22) let.

Hlavní posta­va pří­bě­hu Dani Ramos (Natalia Reyes) je mezi prv­ní­mi dvě­ma hvězda­mi až na tře­tím mís­tě, s vel­kým odstu­pem, a její „ochrán­ky­ně“ Grace (Mackenzie Davis) je až sko­ro na posled­ním. A to nemlu­vím o novém Terminátorovi (Gabriel Luna), kte­rý je snad nej­hor­ším ter­mi­ná­to­řím pro­tiv­ní­kem, kte­ré­ho si moh­li tvůr­ci vymys­let.

T3

Příběh je obmě­nou prv­ní­ho a dru­hé­ho dílu, s tím, že důle­ži­tou čás­tí pří­bě­hu není Skynet, ale jiná hroz­ba, ten­to­krát kyber­ne­tic­ká. Je v tom nuce­ná eman­ci­pa­ce a Arnold Schwarzenegger už není tako­vý mla­dík, aby uhrál svůj temi­ná­to­ří part jako, ale­spoň, v roce 2003.

Režie Tima Millera nepři­ná­ší nic nové­ho, co bychom si moh­li pro dal­ší roky pama­to­vat a nesmím zapo­me­nout na scé­náris­ty, mezi kte­rý­mi vyční­vá David S. Goyer, kte­rý už „polo­žil“ něko­lik sérií (Batman vs Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti, Blade: Trinity…).

Musím při­po­me­nout ale i tech­nic­kou strán­ku věci, vše je doko­na­lé (CGI, omlád­nu­tí her­ců), jak se na správ­ný áčko­vý film slu­ší a CGI tvůr­ci od dob Captain Marvel doká­za­li vytvo­řit nej­do­ko­na­lej­ší mlá­dí dané­ho her­ce.

Myslím si, že Terminátoří poku­sy o restart byly špat­né. Tento film sice pří­mo nava­zu­je na film z roku 1991, ale kva­li­ty nedo­sa­hu­je. Je, dle mého názo­ru, i hor­ší  než Terminator Salvation, kte­rý nám při­ne­sl budouc­nost Terminatorů a lidí po jader­né vál­ce. Bohužel kva­li­tou je až na pátém mís­tě, a tak bych doce­la rád, kdy­by se buď­to za režii vrá­til sám Cameron nebo už se pro­du­cen­ti nesna­ži­li o návrat do zná­mých vod tem­né budouc­nos­ti.


  • Terminátor: Temný osud30. srpna 2019 Terminátor: Temný osud Tento rok bude mít premiéru další Terminator. V režii Tima Millera, který se proslavil Deadpoolem. V hlavní roli se znovu vrátí Arnold Schwarzenegger a Linda Hamilton a producentem je […] Posted in Trailery
  • Terminátor 2: Den zúčtování5. července 2021 Terminátor 2: Den zúčtování Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou (Linda Hamilton), matku budoucího vůdce lidstva ve válce proti strojům, se do Los Angeles vrací z budoucnosti nový Terminátor, typ […] Posted in Filmové recenze
  • Před 30. lety přišel do kin Terminátor 2: Den zúčtování1. července 2021 Před 30. lety přišel do kin Terminátor 2: Den zúčtování Terminátor 2: Soudný den (také propagován jako T2) je americký akční sci-fi film z roku 1991, který produkoval a režíroval James Cameron, jenž se podílel na scénáři společně s Williamem […] Posted in Speciály
  • Terminator Genisys - když se smíchá 1. a 2. díl - vyjde z toho nejhorší terminatoří film25. dubna 2019 Terminator Genisys - když se smíchá 1. a 2. díl - vyjde z toho nejhorší terminatoří film Není to sice nic nového, ale budoucnost lidstva je hodně špatná. Svět ovládají stroje a velí jim počítačový systém Skynet. Lidé se však se svým údělem nespokojí a naději vkládají ve svého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminator - první velkofilm Jamese Camerona14. dubna 2019 Terminator - první velkofilm Jamese Camerona Psal se rok 1984. Krotitele duchu zacinali chranit New York, Filadelfsky experiment zapricinil rozsklebenou trhlinu v casoprostoru, posadka lodi Enterprise se vydala patrat po ztracenem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminator - smazané scény18. dubna 2016 Terminator - smazané scény Když včera dávali Terminatora, tak jsem si hned vyhledal, o co všechno nás kina a televize ochudila. Smazané scény z tohoto filmu jsem našel na internetu, tak se na ně v klidu podívejte. […] Posted in Smazané scény
  • Terminátor na Blu-ray1. prosince 2015 Terminátor na Blu-ray Na domácí televize (DVD a Blu-ray) přišel nejnovější Terminátor. Sluší se ale připomenout, že si k němu musíte přikoupit i prvního Terminátora z 80. let, kdy u nás bylo úplně jinak a těžko […] Posted in Filmové recenze
  • Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE2. července 2015 Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE Producent David Ellison říká: “Toto je nejvelkolepější Terminátor, který kdy vznikl. Akční scény jsou v Genisys větší než v jakémkoliv předchozím Terminátorovi. Uvidíte válku z […] Posted in Speciály
  • Terminator Genisys - GENISYS ZAČÍNÁ2. července 2015 Terminator Genisys - GENISYS ZAČÍNÁ I když se některé z postav filmu Terminator Genisys mohou objevit bez oblečení, drtivá většina scén od herců vyžadovala, aby byli navlečeni do oblečení a výzbroje dané éry i podle účelu, […] Posted in Speciály
  • Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ2. července 2015 Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ Během týdnů před začátkem natáčení snímku Terminator Genisys všichni herci započali intenzivní trénink, aby se na své role fyzicky připravili - velmi náročný natáčecí plán zahrnoval […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66964 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53812 KB. | 03.12.2021 - 14:11:58