Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Terminator Salvation - 60 %

Terminator Salvation - 60 %

T4
T4

Hned na začát­ku bych tu rád ujas­nil, že Terminator Salvation je v jádru poměr­ně dob­rý a pře­de­vším pro fanouš­ky mili­ta­ry žán­ru roz­hod­ně zábav­ný film, kte­rý navíc doka­zu­je, že střet old scho­ol legen­dy s kli­pař­ský­mi pro­s­to­cvi­ky nemu­sí zpra­vi­dla dopad­nout jako úpl­ná kata­stro­fa. A přes­to­že čím hlou­bě­ji se do něj pono­ří­me, tím víc to postup­ně bolí, pře­de­vším jako celek má Terminátor ten správ­ný směr a sluš­nou hlav­ní záplet­ku, kte­rá je v jis­tém smys­lu i veli­ce zají­ma­vým odra­zem původ­ní tri­lo­gie.

Snímek si totiž chytře zaklá­dá na posta­vě nác­ti­le­té­ho Kylea Reese,  kte­ré­ho je tře­ba ochrá­nit před svě­tu vlád­nou­cí­mi stro­ji, aby mohl být poz­dě­ji vyslán do roku 1984 a stát se otcem vůd­ce lid­ské­ho hnu­tí odpo­ru Johna Connora, čímž nará­ží­me na poin­tu před­chá­ze­jí­cích fil­mů, ve kte­rých je zase návštěv­ní­ky z budouc­nos­ti chrá­něn sám Connor. Podobná pro­po­je­ní pak může­me cítit i u posta­vy Marcuse Wrighta, kte­rý zjiš­ťu­je, že on sám je Terminátor a opět tak reflek­tu­je úlo­hu ple­cho­vých ces­to­va­te­lů v čase z původ­ní tri­lo­gie... Když se však zavr­tá­te pod hlav­ní synop­si, nara­zí­te na prv­ní Ale. Zjistíte totiž, že kva­li­ta samot­né­ho scé­ná­ře tu lítá jako na hor­ské drá­ze. Nerad opa­ku­ji už toli­krát omí­la­ná fak­ta, ale že se na fil­mu podí­le­li jak geni­ál­ní Jonathan Nolan, tak tře­ba něko­lik tvůr­ců výpla­cho­vé Catwoman, je oprav­du hod­ně znát.

A tak, zatím­co napří­klad „šoku­jí­cí“ finá­le nové­ho Terminátora je jakousi uho­ze­nou smě­si­cí dru­hé­ho a tře­tí­ho Matrixu, v prv­ní polo­vi­ně je sní­mek sám o sobě veli­ce zají­ma­vým pře­hle­dem neotře­lé­ho a poměr­ně rafi­no­va­né­ho sty­lu vyprá­vě­ní. Příběh se tu lad­ně posou­vá pro­střed­nic­tvím něko­li­ka postav, jejichž ces­ty se něko­li­krát (tře­ba i nevě­dom­ky) navzá­jem pro­tí­na­jí a zase roz­chá­ze­jí. Zajímavý je ale i samot­ný způ­sob posou­vá­ní děje, kte­rý je spí­še než dia­lo­gy určo­ván výbor­ný­mi akč­ní­mi scé­na­mi, jež se ply­nu­le pře­lí­va­jí jed­na do dru­hé. Když se ale ve zdán­li­vé půl­ce fil­mu začnou hlav­ní hrdi­no­vé už při­pra­vo­vat na finál­ní bit­ku, plnou vahou na vás doleh­ne pro­blém snad ješ­tě věší, než je vrt­ka­vý scé­nář: Terminator Salvation se stří­hal. A hod­ně.

Nevím, jest­li snad Worthington a Schwarzenegger drže­li McGho v kra­va­tě, zatím­co Cameron sví­ra­jíc nůž­ky stál u cív­ky se zlo­věst­ným smí­chem, ale celý film je na prv­ní pohled oprav­du děra­vý jako Robert Patrick ve Dni Zúčtování. Marcus Wright se setká­vá s Kylem Reesem a malou Star (pomrk­nu­tí na Newt z Vetřelců) a vůbec se neta­jí s tím, že roz­va­li­ny Los Angeles a dvou­me­t­ro­vé ple­chov­ky s rota­čá­ky jsou pro něj doce­la novin­kou. Kyleovi na tom však evi­dent­ně nepři­jde nic div­né­ho, na nic se ho neptá a v násle­du­jí­cí minu­tě se všich­ni tři (respek­ti­ve dva, Star je naštěs­tí němá) začnou oslo­vo­vat křest­ní­mi jmé­ny, přes­to­že jedi­ný, kdo se zatím před­sta­vil, byl prá­vě Kyle.

A od znač­né­ho zkra­co­vá­ní se toho pak odví­jí dale­ko víc, než jen výsled­ně ani ne dvou­ho­di­no­vá sto­páž. K ved­lej­ším posta­vám se film sta­ví tak, jako­by už nám je někdy před­sta­vo­val a my si to pros­tě nepa­ma­to­va­li. A to se netý­ká jen rape­ra Commona, model­ky Moon Bloodgood (kte­ří se oba na plát­ně kupo­di­vu drží doce­la sluš­ně), béč­ko­vé­ho vete­rá­na Michaela Ironsidea nebo Bryce Dallas Howard, jejíž posta­va je s Connorem ve fil­mu těhot­ná, čemuž nebyl mimo­cho­dem věno­ván jedi­ný pří­mý záběr, ale bohu­žel i zdán­li­vě hlav­ní­ho hrdi­ny, Baleova Johna Connora.

Takže když už hlav­ní hyba­tel celé ter­mi­ná­to­ří myto­lo­gie koneč­ně dosta­ne tvář, kte­rá se k němu per­fekt­ně hodí, je jeho role opět uvr­že­na do poza­dí, čímž vzni­ká jeden poměr­ně nepěk­ný efekt: na roz­díl od před­cho­zích fil­mů je zde John Connor totiž doko­na­lou sou­čás­tí svě­ta, se kte­rým nyní sám vědo­mě mani­pu­lu­je. Divák se tak nemů­že zto­tož­nit s ním, nýbrž s dez­o­ri­en­to­va­ným Marcusem, kte­rý toho na začát­ku fil­mu neví o moc víc, než prá­vě my (Sam Worthington je navíc váž­ně parád­ní a někte­rý­mi gri­ma­sa­mi mi straš­ně při­po­mí­ná Stephena Moyera z True Blood).

Brada vám pak ale nespad­ne ani z vizu­á­lií samot­né­ho pro­stře­dí posta­po­ka­lyp­tic­ké budouc­nos­ti. Přestože spous­tou odka­zů na původ­ní fil­my McG doka­zu­je, že to s námi mys­lí upřím­ně, jeho svět nefun­gu­je, jak by měl, a to nejen kvů­li tomu, že mod­ré fil­try ten­to­krát zůsta­ly u Lena Wisemana a že ter­mi­ná­to­ří noha tu lid­skou leb­ku roz­máčk­ne jenom jed­nou. Tenhle bra­tra­nec Šíleného Maxe je sice sviž­ný a úder­ný a Boeingy z dru­hé svě­to­vé v něm půso­bí nad­mí­ru roz­to­mi­le, ale když se začne pře­třá­sat Cyberdyne a Arnold usku­teč­ní svůj dva­ce­tivte­ři­no­vý a jed­no­úče­lo­vý „Koukněte, že na to máme!“ výstup, do kolen to niko­ho nedo­sta­ne.

A mož­ná pro to všech­no film sází hlav­ně na obstoj­né akč­ní scé­ny, kte­ré evi­dent­ně žád­né vět­ší ose­ká­vá­ní nepod­stou­pi­ly. To však s sebou při­ná­ší i jis­tá nega­ti­va. Například scé­na útě­ku z cen­t­rá­ly Odboje, kte­rá je akcí naby­tá nato­lik, že se jí na roz­díl od ostat­ních zřej­mě nikdo neod­vá­žil dotknout, je při své dél­ce v porov­ná­ní s jiný­mi pasá­že­mi až neú­měr­ně... zby­teč­ná.

Zpětně bych tak rád pře­hod­no­til svůj postoj napří­klad k narych­lo pře­psa­né­mu hap­pyen­du nebo Elfmanově od kla­sic­kých melo­dií napros­to odci­ze­né­mu soun­d­trac­ku, kte­ré se k výsled­né­mu loo­ku „nové­ho Terminátora“ hodí nako­nec per­fekt­ně. Pokud se na DVD dosta­ne ver­ze fil­mu s původ­ním kon­cem, bez dal­ší ale­spoň půl­ho­din­ky při­da­né­ho mate­ri­á­lu to stej­ně nebu­de mít váhu. Tenhle come­back se pros­tě zrov­na nevy­ve­dl a jest­li si ho chce­te užít, zapo­meň­te na chví­li, že jste fanouš­ci Cameronovy kla­si­ky.


Photo © Sony Pictures Entertainment (SPE)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé.14. prosince 2021 Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé. Zatímco v prologu předchozího dílu jsme sledovali, jak se mladému superhrdinovi hroutí život před očima - nestíhá práci, školu, lidé se ho bojí, jeho láska si ho nevšímá - nyní se vše […] Posted in Retro filmové recenze
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty9. prosince 2021 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […] Posted in Retro filmové recenze
  • Training Day23. května 2022 Training Day Policistu Jaka Hoyta (Ethan Hawke) čeká velký den. Má se osvědčit jako člen protidrogové jednotky, na což má dohlédnout mnohokrát vyznamenaný veterán Alonzo Harris(Denzel Washington) – […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Predátor 216. března 2022 Predátor 2 Predátor 2 je americký akční sci-fi horor z roku 1990, jehož scénář napsali bratři Jim a John Thomasovi, režíroval ho Stephen Hopkins a v hlavních rolích se představili Danny Glover, Ruben […] Posted in Speciály
  • Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem2. března 2022 Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem Martini... protřepané, nemíchané. Když uslyšíte tuto hlášku, pravděpodobně se díváte na bondovku, kde anglický gentleman v obleku zachraňuje svět. Víte, které jsou nejlepší kasino scény s […] Posted in Zajímavosti
  • Temný rytíř28. února 2022 Temný rytíř Filmové sequely na úspěšné hollywoodské trháky bývají různé. Jsou takové, které přímo navazují na děj svého předchůdce, takové, které z něj vycházejí jen volně, i takové, které původní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lovci pokladů: Kniha tajemství27. února 2022 Lovci pokladů: Kniha tajemství První díl Lovců pokladů vydělal obrovské peníze a stal se z něj hit, a to i když samotný film nebyl žádný zázrak. Přesto všechno si našel své publikum a když jste se chtěli v kině […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93439 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56600 KB. | 26.05.2022 - 06:40:11