Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Terminator Genisys - když se smíchá 1. a 2. díl - vyjde z toho nejhorší terminatoří film

Terminator Genisys - když se smíchá 1. a 2. díl - vyjde z toho nejhorší terminatoří film

T5 a
T5 a
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není to sice nic nové­ho, ale budouc­nost lid­stva je hod­ně špat­ná. Svět ovlá­da­jí stro­je a velí jim počí­ta­čo­vý sys­tém Skynet. Lidé se však se svým údě­lem nespo­ko­jí a nadě­ji vklá­da­jí ve své­ho vůd­ce Johna Connora. Ten se roz­hod­ne poslat pomo­cí stro­je času do minu­los­ti mla­dé­ho Kyle Reese, jehož úko­lem je ochrá­nit Sarah Connorovou. Kyle je při­pra­ve­ný svůj úkol plnit na 100%, ale není při­pra­ve­ný na to, že Sarah se o sebe umí doce­la dob­ře posta­rat sama. Už totiž jed­no­ho ochrán­ce má. Je to „tať­ka“ Terminátor T 850.  A tak se musí tahle tro­ji­ce sehrát, aby se dílo poda­ři­lo. Sarah je sice posta­vou dro­bí­nek, ale se zbra­ně­mi to umí jako voják po základ­ním výcvi­ku. To Kyle rád uka­zu­je svou posta­vu a nej­ra­dě­ji má boj „muž pro­ti muži“. A nelé­pe je na tom Terminátor, kte­rý půso­bí svou vypra­co­va­nou posta­vou i tím, že jaká­ko­liv zbraň v jeho ruce vypa­dá jako párát­ko. K jeho doko­na­lé výba­vě pat­ří také neo­do­la­tel­ný úsměv a své­ráz­né komen­tá­ře.

T5_aJaká tedy bude budouc­nost? Je to tro­chu zma­te­né, ale něja­ké­ho pokro­ku naši hrdi­no­vé dosáh­nou. Nejdůležitější ale je, že Terminátor je báječ­ný “tať­ka“, kte­rý odve­de vždy skvě­lou prá­ci.

Hlavní hrdi­na Terminátor T 850 se před­sta­vu­je opět v podá­ní Arnolda Schwarzeneggera, kte­rý na svůj věk vypa­dá skvě­le. Narodil se 30. čer­ven­ce 1947 a v roce 1984 šel do kin prv­ní film, kdy se divá­kům v kinech před­sta­vil v roli andro­i­da. Už ten­krát se tvá­řil sve­ře­pě a ráz­ný­mi kro­ky si zís­ká­val respekt své­ho oko­lí. Pod vede­ním reži­sé­ra Jamese Camerona se posta­va Terminátora pro­sa­di­la u divá­ků a násle­do­va­ly dal­ší fil­my. Film Terminátor 2. Den zúčto­vá­ní, nato­če­ný v roce 1991 a reží­ro­va­ný opět Cameronem, zau­jal divá­ky robo­tem T-1000 se schop­nos­tí pro­mě­nit se v teku­tou hmo­tu. Triky dáva­ly posta­vám neob­vyk­lé schop­nos­ti a tím zís­ká­va­ly na zají­ma­vos­ti i sou­bo­je s andro­i­dy. Na scé­ná­řích obou fil­mů se podí­lel James Cameron a pokaž­dé měl jiné­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka. Při vzá­jem­ném porov­ná­ní obou fil­mů se poda­ři­lo ve dru­hém pokra­čo­vá­ní zvý­šit kva­li­tu tri­ků a dob­ře na sebe dějo­vě navá­zat. Výrazná posta­va andro­i­da Terminatora T 850 se dosta­la do popře­dí, zís­ka­la cha­rak­te­ris­tic­ké rysy a sta­la se popu­lár­ní také díky výraz­né herec­ké posta­vě Arnolda Schwarzeneggera. Už se zdá­lo, že vrchol slá­vy a popu­la­ri­ty byl dosa­žen.

T5_bJenže úspěch se jen tak lehce neo­pouš­tí a násle­do­va­la dal­ší pokra­čo­vá­ní, ve kte­rých zůstá­va­la nej­dů­le­ži­těj­ší a nej­po­pu­lár­něj­ší posta­vou Terminátor. Měnili se však spo­lu­hrá­či, kom­bi­no­va­ly se vzta­hy, časo­vé návaz­nos­ti děje, a to všech­no se spo­leč­nou myš­len­kou na záchra­nu Sarah Connorové, její­ho syna Johna a pocho­pi­tel­ně i celé­ho lid­stva. Na scé­ná­řích se vystří­da­lo něko­lik tvůr­ců a všich­ni pocho­pi­li, že nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vou je Terminátor a jeho jedi­neč­ný před­sta­vi­tel. Ať se řeší situ­a­ce v jakém­ko­liv roce, musí to být on, kdo při­ne­se jis­to­tu, nadě­ji a pro­sa­dí se jako vítěz.

Film Teminátor: Genisys reží­ro­val ame­ric­ký tele­viz­ní a fil­mo­vý reži­sér Alan Taylor, kte­rý  zís­kal své zku­še­nos­ti pře­de­vším při natá­če­ní tele­viz­ních seri­á­lů (Thor.Temný svět, Hra o trů­ny). Dobrodružné sci-fi pro něj není ničím novým a když byla na natá­če­ní jis­tá pří­tom­nost Arnolda Schwarzeneggera, neby­lo co řešit. Magnet pro divá­ky byl jas­ný.

T5_cLaeta Kalogridis a Patrick Lussier napsa­li scé­nář, kde se před­sta­vu­je  mla­dič­ká Sarah Connorová  a  její ochrán­ce Kyle Reese. Obě posta­vy půso­bí odhod­la­ně a pře­de­vším svým věkem nej­ví­ce odpo­ví­da­jí cílo­vé divác­ké sku­pi­ně. Akční scé­ny se téměř pra­vi­del­ně stří­da­jí s klid­něj­ší­mi dia­lo­gy, kde se slo­ži­tým vysvět­lo­vá­ním posou­vá děj a objas­ňu­je minu­lost nebo budouc­nost. To aby bylo kaž­dé­mu jas­né, jak je všech­no zamo­ta­né a slo­ži­té. Víc slov však zna­me­ná ztrá­tu tem­pa a k objas­ně­ní pře­kom­bi­no­va­ných vzta­hů to moc nepři­spí­vá. Ale důle­ži­té je, že Terminátor si pone­chal svůj styl humo­ru!

Filmu pro­spě­lo, že se poda­ři­lo obsa­dit do rolí mla­dých hrdi­nů zají­ma­vé her­ce. Herečka Emilia Clarke si zahrá­la Sarah s mla­dic­kou ver­vou, kte­rá zaujme také půvab­nou tvá­řič­kou a drob­nou posta­vou. K tomu je dob­rým kon­tras­tem  Jai Courtney, kte­rý tro­chu vzdá­le­ně při­po­mí­ná mla­dé­ho Arnolda Schwarzeneggera.

Film se sna­ží navá­zat na před­cho­zí pří­běhy o Terminátorovi a rodin­ce Connorových. Další posta­vy děj jen tro­chu obo­ha­cu­jí, ale nijak zásad­ně se nepro­sa­dí. Budoucnost lid­stva zůstá­vá nadá­le ve hvězdách, ale hvězda Arnolda Schwarzeneggera zůstá­vá jas­ná.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Terminator 214. července 2003 Terminator 2 Před dlouhými 12 lety přišel do kin přelomový film světové kinematografie. Terminator 2. Tři miliardy životů vyhasly 29. srpna 1997 Ti, kteří prežili nukleární žár ... pojmenovali […] Posted in Filmové recenze
  • Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE2. července 2015 Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE Producent David Ellison říká: “Toto je nejvelkolepější Terminátor, který kdy vznikl. Akční scény jsou v Genisys větší než v jakémkoliv předchozím Terminátorovi. Uvidíte válku z […] Posted in Speciály
  • Terminator Genisys - GENISYS ZAČÍNÁ2. července 2015 Terminator Genisys - GENISYS ZAČÍNÁ I když se některé z postav filmu Terminator Genisys mohou objevit bez oblečení, drtivá většina scén od herců vyžadovala, aby byli navlečeni do oblečení a výzbroje dané éry i podle účelu, […] Posted in Speciály
  • Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ2. července 2015 Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ Během týdnů před začátkem natáčení snímku Terminator Genisys všichni herci započali intenzivní trénink, aby se na své role fyzicky připravili - velmi náročný natáčecí plán zahrnoval […] Posted in Speciály
  • Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI2. července 2015 Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI Podle Davida Ellisona: “Terminator Genisys není remake, není to restart ani pokračování - je to vlastně nové pojetí založené na Cameronově zdrojovém materiálu. Diváci vůbec nemusí znát […] Posted in Speciály
  • Terminator Genisys - GENISYS: ZAČÁTEK2. července 2015 Terminator Genisys - GENISYS: ZAČÁTEK V roce 1984 na zem zavítal kyborg z budoucnosti. Jmenoval se Terminátor. Mezi miliony diváků okouzlených touto novou filmovou ikonou byli i producenti David Ellison a Dana Goldberg, […] Posted in Speciály
  • Teminátor:Genisys – první dojem30. června 2015 Teminátor:Genisys – první dojem Taťka Terminátor jako ochránce mladičké Sarah Connorové se musí otáčet v novém filmu, kde se to hemží roboty v různé fázi vývoje. To starý dobrý Terminátor se drží své osvědčené kombinace […] Posted in Filmové premiéry
  • Terminátor Genisys - screeny z traileru13. dubna 2015 Terminátor Genisys - screeny z traileru Posted in Články
  • Terminátor: Temný osud - opravdu nás čeká temná budoucnost!25. října 2019 Terminátor: Temný osud - opravdu nás čeká temná budoucnost! Tak zase se producenti rozhodli, že natočí další díl série, která měla pouze dva úspěšné filmy. Ty další filmy, které se před letošní novinkou natočily nezopakovaly takový úspěch, jak se […] Posted in Filmové recenze
  • Terminátor: Temný osud30. srpna 2019 Terminátor: Temný osud Tento rok bude mít premiéru další Terminator. V režii Tima Millera, který se proslavil Deadpoolem. V hlavní roli se znovu vrátí Arnold Schwarzenegger a Linda Hamilton a producentem je […] Posted in Trailery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40926 s | počet dotazů: 239 | paměť: 58597 KB. | 15.08.2022 - 08:07:45