Terminál

200409141912 terminal

Viktor Navorski (Tom Hanks) se těší na dlou­ho plá­no­va­nou návště­vu New Yorku. Jeho plá­ny však naru­ší poli­tic­ký pře­vrat v jeho rod­né zemi Krakozii. Díky pře­vra­tu se Viktor stá­vá pro ame­ric­ké imi­grač­ní úřed­ní­ky těž­kým oříš­kem. Dostává se do pato­vé situ­a­ce, na kte­rou imi­grač­ní záko­ny nepa­ma­to­va­ly. Je ozna­čen jako „nepři­ja­tel­ný“, nemů­že být vpuš­těn na úze­mí USA a tak je odká­zán na čeká­ní, až se situ­a­ce „nějak“ vyře­ší.

Ono „nějak“ pod­le letišt­ní­ho komi­sa­ře mělo spo­čí­vat v jeho útě­ku z letišt­ní haly, do kte­ré byl pro­za­tím vyká­zán. Viktor je však čest­ný člo­věk, kte­rý pros­tě počká. A tak začí­ná mís­ty smut­ný, ale spí­še vese­lý boj Viktora a letišt­ní­ho komi­sa­ře Dixona (Stanley Tucci), kte­rý si s jeho zvlášt­ním pří­pa­dem neví rady. Viktor z počát­ku neu­mí pří­liš ang­lic­ky, na vše odpo­ví­dá „yes“ a tak je jeho počá­teč­ní komu­ni­ka­ce s úřed­ní­ky prv­ní pří­le­ži­tos­tí, kdy se při fil­mu zasmát. Tom Hanks se tak nau­čil pou­ží­vat výcho­do­ev­rop­ský pří­zvuk, že mu pak jeho blíz­cí ani nero­zu­mě­li.

Další vtip­né scén­ky vzni­ka­jí, když se pod­ni­ka­vý Viktor roz­hod­ne v rám­ci tran­zit­ní haly vydě­lá­vat, aby měl na jíd­lo. Postupně si na letiš­ti nalez­ne přá­te­le a sezná­mí se snad se vše­mi zaměst­nan­ci míst­ních obcho­dů a rych­lých občer­stve­ní. Díky tomu Dixon v závě­ru nebo­ju­je jen s jed­ním nepo­ho­dl­ným návštěv­ní­kem, ale téměř s celým per­so­ná­lem včet­ně svých pod­ří­ze­ných.

V pří­bě­hu samo­zřej­mě nesmí chy­bět love sto­ry, v tom­to pří­pa­dě však vcel­ku decent­ní. Upřímný Viktor se sezná­mí s letuš­kou Amelií (Catherine Zeta-Jones), kte­rá svou samo­tu řeší nepří­liš uspo­ko­ji­vým vzta­hem se žena­tým mužem. V závě­ru se také dozví­me o zvlášt­ním poslá­ní, se kte­rým vlast­ně Viktor do New Yorku při­jel.

Po všech Spielbergových dino­sau­rech, mino­ri­ty repor­tech a vesmír­ných návštěv­ní­cích je Terminál vel­mi poklid­né, vtip­né a pří­jem­né díl­ko, kte­ré vás poba­ví. Zásluhu na tom má pře­de­vším Tom Hanks, jehož posta­va je sym­pa­tic­ky nesmě­lá a při­tom sil­ná záro­veň a jehož beze­lstné počí­ná­ní na letiš­ti je nej­vět­ším zdro­jem vese­lí. Druhý fakt, kte­rý činí film divác­ky při­taž­li­vým, je pro mno­hé atrak­tiv­ní pro­stře­dí letiš­tě nebo spí­še letišt­ní haly. Která přes­to, že vypa­dá vel­mi věro­hod­ně, je jen jed­nou obrov­skou kuli­sou, kte­rá byla posta­ve­na jen pro ten­to film.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Terminál
Režie: Steven Spielberg
Scénář: Sacha Gervasi, Jeff Nathanson
V hlav­ních rolích: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna, Barry Shabaka Hanley, Kumar Pallana

Délka fil­mu: 128 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Čokoláda31. října 2005 Čokoláda Film Čokoláda na vás bude mít zajímavý účinek. Při jeho sledování velmi pravděpodobně dostanete na tuto sladkost chuť. A já sama jsem se dokonce vydala psát tuto recenzi do […]
  • Láska nebeská3. prosince 2003 Láska nebeská Pro všechny milovníky vánoc, Hugha Granta, Rowana Atkinsona, jemného anglického humoru, Claudie Schifferové, Notting Hillu, Čtyř svateb a jednoho pohřbu a romantických komedií, je Láska […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě!5. července 2018 Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě! Arthur je velmi dobrá pohádka, která kombinuje v sobě poměrně nové prvky. Chvilku se děj odehrává v normálním světě a během pár minut je děj promítnut do podzemí a má překrásný animovaný […]
  • Doba ledová 4: Země v pohybu – klasika opět ožívá!13. července 2018 Doba ledová 4: Země v pohybu – klasika opět ožívá! Díky humorné veverce, která nikdy nemůže dostat svůj milovaný ořech, všichni moc dobře znají pohádkovou ságu Doba ledová. Nejenom veverka, ale i ostatní postavičky srší humorem, který […]
  • Nekecej a pádluj!19. srpna 2005 Nekecej a pádluj! Lehce ulítlá komedie o trojici kamarádů, kteří se po letech setkávají na pohřbu čtvrtého z nich. Na jeho počest podniknou dobrodružnou výpravu za pokladem uprostřed americké […]