Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku.

Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku.

Terminal

Jeho plá­ny však naru­ší poli­tic­ký pře­vrat v jeho rod­né zemi Krakozii. Díky pře­vra­tu se Viktor stá­vá pro ame­ric­ké imi­grač­ní úřed­ní­ky těž­kým oříš­kem. Dostává se do pato­vé situ­a­ce, na kte­rou imi­grač­ní záko­ny nepa­ma­to­va­ly. Je ozna­čen jako „nepři­ja­tel­ný“, nemů­že být vpuš­těn na úze­mí USA a tak je odká­zán na čeká­ní, až se situ­a­ce „nějak“ vyře­ší.

Ono „nějak“ pod­le letišt­ní­ho komi­sa­ře mělo spo­čí­vat v jeho útě­ku z letišt­ní haly, do kte­ré byl pro­za­tím vyká­zán. Viktor je však čest­ný člo­věk, kte­rý pros­tě počká. A tak začí­ná mís­ty smut­ný, ale spí­še vese­lý boj Viktora a letišt­ní­ho komi­sa­ře Dixona (Stanley Tucci), kte­rý si s jeho zvlášt­ním pří­pa­dem neví rady. Viktor z počát­ku neu­mí pří­liš ang­lic­ky, na vše odpo­ví­dá „yes“ a tak je jeho počá­teč­ní komu­ni­ka­ce s úřed­ní­ky prv­ní pří­le­ži­tos­tí, kdy se při fil­mu zasmát. Tom Hanks se tak nau­čil pou­ží­vat výcho­do­ev­rop­ský pří­zvuk, že mu pak jeho blíz­cí ani nero­zu­mě­li.

Další vtip­né scén­ky vzni­ka­jí, když se pod­ni­ka­vý Viktor roz­hod­ne v rám­ci tran­zit­ní haly vydě­lá­vat, aby měl na jíd­lo. Postupně si na letiš­ti nalez­ne přá­te­le a sezná­mí se snad se vše­mi zaměst­nan­ci míst­ních obcho­dů a rych­lých občer­stve­ní. Díky tomu Dixon v závě­ru nebo­ju­je jen s jed­ním nepo­ho­dl­ným návštěv­ní­kem, ale téměř s celým per­so­ná­lem včet­ně svých pod­ří­ze­ných.

V pří­bě­hu samo­zřej­mě nesmí chy­bět love sto­ry, v tom­to pří­pa­dě však vcel­ku decent­ní. Upřímný Viktor se sezná­mí s letuš­kou Amelií (Catherine Zeta-Jones), kte­rá svou samo­tu řeší nepří­liš uspo­ko­ji­vým vzta­hem se žena­tým mužem. V závě­ru se také dozví­me o zvlášt­ním poslá­ní, se kte­rým vlast­ně Viktor do New Yorku při­jel.

Po všech Spielbergových dino­sau­rech, mino­ri­ty repor­tech a vesmír­ných návštěv­ní­cích je Terminál vel­mi poklid­né, vtip­né a pří­jem­né díl­ko, kte­ré vás poba­ví. Zásluhu na tom má pře­de­vším Tom Hanks, jehož posta­va je sym­pa­tic­ky nesmě­lá a při­tom sil­ná záro­veň a jehož beze­lstné počí­ná­ní na letiš­ti je nej­vět­ším zdro­jem vese­lí. Druhý fakt, kte­rý činí film divác­ky při­taž­li­vým, je pro mno­hé atrak­tiv­ní pro­stře­dí letiš­tě nebo spí­še letišt­ní haly. Která přes­to, že vypa­dá vel­mi věro­hod­ně, je jen jed­nou obrov­skou kuli­sou, kte­rá byla posta­ve­na jen pro ten­to film.


Photo © DreamWorks SKG

  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí16. dubna 2021 Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí Kapitán Amerika patří mezi nejoblíbenější superhrdiny. Jeho domovem je „marvelovské“ univerzum, odkud pochází například Thor, X-Men nebo třeba Iron Man (Stark senior se v Kapitánovi taktéž […] Posted in Retro filmové recenze
  • Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho?30. března 2021 Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho? Kdyby se dělala anketa, jejímž cílem by bylo poodhalit jméno osoby, která nejvíce nenávidí Spojené státy americké, zřejmě bychom se dočkali nečekaného výsledku. Nevyhrál by ji totiž Usama […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly30. listopadu 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly je americký fantasy film z roku 2003, který režíroval Gore Verbinski a který je prvním filmem ze série Piráti z Karibiku. Film produkovaný […] Posted in Speciály
  • Vykoupení z věznice Shawshank21. října 2021 Vykoupení z věznice Shawshank Drama režírované Frankem Darabontem nominované na sedm Oskarů a dva Zlaté globy se odehrává v Nové Anglii dvacátého století v nechvalně známé věznici Shawshank. Viceprezident významné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Riddick - Druhé pokračování Černočerné tmy12. října 2021 Riddick - Druhé pokračování Černočerné tmy Je tomu už hodně let, co přišla do kin postava Riddicka. Ve filmu Černočerná tma už z roku 2000 si režisér David Twohy natočil první velkofilm, který měl úspěch. V té době začínal ve […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly1. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly Já osobně pirátské a námořní filmy všeobecně moc rád nemám. Ale na tento snímek jsem se těšil a doufal jsem, že nebudu zklamán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl. Celý příběh se točí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami12. července 2021 Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami Spojení zcela odlišných tvůrčích osobností jakými jsou Tom Tykwer a (dnes už) ségry Andy a Lana Wachowští je na první pohled celkem riskantní, zvlášť v případě, že mají na plátna převést […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,29198 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53443 KB. | 03.12.2021 - 15:15:06