Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku.

Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku.

Terminal
Terminal

Jeho plá­ny však naru­ší poli­tic­ký pře­vrat v jeho rod­né zemi Krakozii. Díky pře­vra­tu se Viktor stá­vá pro ame­ric­ké imi­grač­ní úřed­ní­ky těž­kým oříš­kem. Dostává se do pato­vé situ­a­ce, na kte­rou imi­grač­ní záko­ny nepa­ma­to­va­ly. Je ozna­čen jako „nepři­ja­tel­ný“, nemů­že být vpuš­těn na úze­mí USA a tak je odká­zán na čeká­ní, až se situ­a­ce „nějak“ vyře­ší.

Ono „nějak“ pod­le letišt­ní­ho komi­sa­ře mělo spo­čí­vat v jeho útě­ku z letišt­ní haly, do kte­ré byl pro­za­tím vyká­zán. Viktor je však čest­ný člo­věk, kte­rý pros­tě počká. A tak začí­ná mís­ty smut­ný, ale spí­še vese­lý boj Viktora a letišt­ní­ho komi­sa­ře Dixona (Stanley Tucci), kte­rý si s jeho zvlášt­ním pří­pa­dem neví rady. Viktor z počát­ku neu­mí pří­liš ang­lic­ky, na vše odpo­ví­dá „yes“ a tak je jeho počá­teč­ní komu­ni­ka­ce s úřed­ní­ky prv­ní pří­le­ži­tos­tí, kdy se při fil­mu zasmát. Tom Hanks se tak nau­čil pou­ží­vat výcho­do­ev­rop­ský pří­zvuk, že mu pak jeho blíz­cí ani nero­zu­mě­li.

Další vtip­né scén­ky vzni­ka­jí, když se pod­ni­ka­vý Viktor roz­hod­ne v rám­ci tran­zit­ní haly vydě­lá­vat, aby měl na jíd­lo. Postupně si na letiš­ti nalez­ne přá­te­le a sezná­mí se snad se vše­mi zaměst­nan­ci míst­ních obcho­dů a rych­lých občer­stve­ní. Díky tomu Dixon v závě­ru nebo­ju­je jen s jed­ním nepo­ho­dl­ným návštěv­ní­kem, ale téměř s celým per­so­ná­lem včet­ně svých pod­ří­ze­ných.

V pří­bě­hu samo­zřej­mě nesmí chy­bět love sto­ry, v tom­to pří­pa­dě však vcel­ku decent­ní. Upřímný Viktor se sezná­mí s letuš­kou Amelií (Catherine Zeta-Jones), kte­rá svou samo­tu řeší nepří­liš uspo­ko­ji­vým vzta­hem se žena­tým mužem. V závě­ru se také dozví­me o zvlášt­ním poslá­ní, se kte­rým vlast­ně Viktor do New Yorku při­jel.

Po všech Spielbergových dino­sau­rech, mino­ri­ty repor­tech a vesmír­ných návštěv­ní­cích je Terminál vel­mi poklid­né, vtip­né a pří­jem­né díl­ko, kte­ré vás poba­ví. Zásluhu na tom má pře­de­vším Tom Hanks, jehož posta­va je sym­pa­tic­ky nesmě­lá a při­tom sil­ná záro­veň a jehož beze­lstné počí­ná­ní na letiš­ti je nej­vět­ším zdro­jem vese­lí. Druhý fakt, kte­rý činí film divác­ky při­taž­li­vým, je pro mno­hé atrak­tiv­ní pro­stře­dí letiš­tě nebo spí­še letišt­ní haly. Která přes­to, že vypa­dá vel­mi věro­hod­ně, je jen jed­nou obrov­skou kuli­sou, kte­rá byla posta­ve­na jen pro ten­to film.


Photo © DreamWorks SKG


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí16. dubna 2021 Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí Kapitán Amerika patří mezi nejoblíbenější superhrdiny. Jeho domovem je „marvelovské“ univerzum, odkud pochází například Thor, X-Men nebo třeba Iron Man (Stark senior se v Kapitánovi taktéž […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vykoupení z věznice Shawshank9. dubna 2022 Vykoupení z věznice Shawshank Vykoupení z věznice Shawshank je americký dramatický film z roku 1994, který napsal a režíroval Frank Darabont podle novely Stephena Kinga Rita Hayworthová a vykoupení z věznice Shawshank […] Posted in Speciály
  • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
  • Projekt Adam – cestování časem existuje!24. března 2022 Projekt Adam – cestování časem existuje! Filmfanatic se snaží nebýt zatížený předsudky. Opravdu. Jenže u netflixovských filmů se s každým dalším kouskem utvrzuji v tom, že tohle studio zkrátka umí seriály. Ne filmy. Kde jsou ty […] Posted in Filmové recenze
  • Predátor 216. března 2022 Predátor 2 Predátor 2 je americký akční sci-fi horor z roku 1990, jehož scénář napsali bratři Jim a John Thomasovi, režíroval ho Stephen Hopkins a v hlavních rolích se představili Danny Glover, Ruben […] Posted in Speciály
  • Projekt Adam - 60 %13. března 2022 Projekt Adam - 60 % V loni šel v kinech velmi úspěšný film. Free Guy. Tento rok se režisér a hlavní hvězda loňské filmu vrhli na další projekt. Tím je Projekt Adam. Tentokrát je to více citlivé téma. Příběh […] Posted in Filmové recenze
  • Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem2. března 2022 Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem Martini... protřepané, nemíchané. Když uslyšíte tuto hlášku, pravděpodobně se díváte na bondovku, kde anglický gentleman v obleku zachraňuje svět. Víte, které jsou nejlepší kasino scény s […] Posted in Zajímavosti
  • Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %3. února 2022 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 % Film je závěrečnou částí série o Katniss Everdeenové, která se snaží zachránit obyvatele Panemu a zajistit jim budoucnost. V úvodním díle se Katniss vydala místo své sestry bojovat do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie17. ledna 2022 Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie Úspěch knižní série americké spisovatelky Suzanne Collins dával tušit, že se s jejími Hladovými hrami dříve nebo později rozhodně setkáme také na plátně. V roce 2012 se v kinech objevila […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,92075 s | počet dotazů: 224 | paměť: 61059 KB. | 19.05.2022 - 20:40:09