Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > TEREZA VOŘÍŠKOVÁ

TEREZA VOŘÍŠKOVÁ

Tereza Voříšková (nar. 1989) pat­ří k našim nej­ob­sa­zo­va­něj­ším hereč­kám, zejmé­na ve fil­mu a v tele­vi­zi. Studovala herec­kou kon­zer­va­toř,  kte­rou v pátém roč­ní­ků po matu­ri­tě před­čas­ně ukon­či­la.  Před kame­rou debu­to­va­la v roce 2006 v tee­nage­rov­ské kome­dii Rafťáci a od té doby nato­či­la bez­má­la čty­ři­cet fil­mů a seri­á­lů, včet­ně zahra­nič­ních seri­á­lů jako Borgia, Pohřešovaný nebo  Clay´s P.O.V.  V posled­ních šes­ti letech jsme ji moh­li vídat na praž­ských diva­del­ních scé­nách Divadla Rubín, Švandova diva­dla, Divadla Komedie, Divadla Ponec (taneč­ní před­sta­ve­ní), Divadla ABC aj.  Nejnověji ztvár­ni­la posta­vu Julie ve hře Romeo a Julie v rám­ci Shakespearovských slav­nos­tí 2015.

Filmografie (výběr):  Laputa (2015, režie Jakub Šmíd), Padesátka (2015,  režie Vojtěch  Kotek), Případ pro exor­cis­tu (2015, TV seri­ál, režie Jan Hřebejk), Reportérka (2015, TV seri­ál, režie Dan Svátek),  Život je život (2015, režie Milan Cieslar),  Všiváci (2014, režie Roman Kašparovský), Terapie II (2013, režie Petr Zelenka aj), Znamení koně (2011, režie Milan Cieslar),  Ať žijí rytí­ři! (2009, TV seri­ál, režie Karel Janák), Ďáblova lest (2009, TV film, režie Jiří strach), Peklo s prin­cez­nou (2009, režie Miloslav Šmídmajer),  Zemský ráj to napo­hled (2009, režie Irena Pavlásková),  2Bobule (2009, režie Vlad Lanné) . Bobule (2008, režie Tomáš Bařina), BrainStorm (2008, TV film, režie Jiří Strach) Černá sanit­ka (2008 TV seri­ál, režie Mojmír Kučera, Jiří Novák),  Kanadská noc (2008 TV film, režie Zdeněk Zelenka), Svatba na bitev­ním poli (2007, režie Dušan Klein), Venkovský uči­tel 2007, režie Bohdan Sláma),  Ro(c)k pod­vraťá­ků (2006, režie Karel Janák),    Rafťáci (2006, režie Karel Janák)

V čem je hlavní vnitřní kon­flikt  Johanky?
Myslím, že se sna­ží najít si svo­je mís­to na svě­tě. To je tako­vý základ toho kon­flik­tu. Do toho se jí samo­zřej­mě míchá straš­ně moc věcí. Muži, mat­ka, oko­lí a jeho neu­stá­lé hod­no­ce­ní, je toho dost.

Je pod­le vás Laputa je obecně platná gene­rační výpověď, nebo spíš obraz malé části inte­lek­tuálně a alter­na­tivně zaměřených mladých lidí?
To si netrou­fám hod­no­tit, jest­li je něco obec­ně plat­né.. Myslím si ale, tedy umím si před­sta­vit, že je těž­ký být mla­dý, najít „ten “ smy­sl. Někam pat­řit a cítit se napl­ně­ně.

Johanka se cítí zma­tená a frustro­vaná i pro­to, že nemá v životě - pod­le mínění své mat­ky - žádný „velký cíl“. Jak vnímáte tyhle její poci­ty?
Ona ale má cíl. Myslím, že se sna­ží najít smy­sl v pří­tom­ném oka­mži­ku. Jednoduché štěs­tí. Což se jí ale neda­ří. A nikdo ji nechá­pe, všich­ni ostat­ní někam straš­ně rych­le ženou a to zase nechá­pe ona. Johanku jsem hrá­la tak, že jsem něko­lik věcí ukradla od svo­jí sest­ry, kte­rá je hlav­ně v reál­ném živo­tě můj vzor. Od způ­so­bu myš­le­ní přes pohy­by jsem se sna­ži­la Sáru pocho­pit. Myslím, že to je vlast­ně pocti­vá, úpl­ně prav­di­vá, pozi­tiv­ní posta­va.

Nejen Johanka, ale i většina jejích kamarádů a návštěvníků Laputy, působí nejistě, ztra­ceně, i když už jsou dospělí, jako by nevěděli, co si se sebou počít... Netíží je i to, že vlastně mohou dělat coko­li?
Myslím, že ne. To by byl rych­lý soud. Myslím, že je oprav­du těž­ký, těž­ký a krás­ný, najit si svo­je mís­to na svě­tě.

Vaše hrdin­ka těká i ve vztazích k mužům - Miki, Merlot, Felix, Šimon - ale ani v tomhle směru se nedokáže roz­hod­nout. Proč?

Protože jsou všich­ni skvě­lí! Ne, moje teo­rie je, že jed­no­ho z nich milu­je dlou­ho a furt. Když on je neschop­nej. A ty ostat­ní jsou asi tako­vá klid­ní­cí sila. Nebo nadě­je.

Jaká byla spo­lu­práce vás jako zkušené herečky s debu­tujícím Jakubem Šmídem?

Skvělá. Nenapadlo mě nad tím pře­mýš­let až do teď, když se mě na to ptá­te. Jakub je cit­li­vej, přes­ně ví, co chce, a roz­hod­ně jsem nemě­la pocit jaké­ko­li pře­va­hy. Kuba je vel­mi jis­tej reži­sér, vede vás přes­ně.

Vlastně jediným pevným pozi­tivním bodem hrdinčina světa je její babička. Ale ani nápad převzít babiččinu živnost nedotáhne do konce...Je to další marný pokus změnit život?
Ona vnitř­ně ví, ze změ­na se musí ode­hrát uvnitř. Ne změ­nou bar­vy kavár­ny nebo povo­lá­ní.

Máte pro svou hrdin­ku pocho­pení, nebo bys­te jí tu ode­vzda­nost, pasi­vi­tu a určité nalhávání si něco sobě samé vyčetla?
Je to moje hrdin­ka, ješ­tě s leh­ký­mi rysy mojí milo­va­ný sest­ry. Mám pro ni veš­ke­ré pocho­pe­ní

  • Tereza Voříšková o filmu Po strništi bos21. srpna 2017 Tereza Voříšková o filmu Po strništi bos Jaké bylo natáčení snímku Po strništi bos pod vedením režiséra  Jana Svěráka? Krásné. Honza pracuje zase jinak než ostatní režiséři, je inteligentní, až překvapivě racionální. Já se hodně […] Posted in Rozhovory
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […] Posted in Filmové recenze
  • Letní komedie přichází do kin19. července 2018 Letní komedie přichází do kin Ve středu 18.července proběhla v kině Atlas v Praze novinářská projekce nové letní komedie Chata na prodej. Projekce se zúčastnili kromě novinářů také tvůrci filmu a hlavní představitelé: […] Posted in Filmové premiéry
  • Tereza Voříšková21. srpna 2017 Tereza Voříšková Divadelní, filmová a televizní herečka, rodačka z Prahy, studovala na Pražské konzervatoři hudebně-dramatický obor. Poprvé se před kamerou objevila v osmi letech, kdy si zahrála v hudebním […] Posted in Profily osob
  • Laputa - O příběhu/O tvůrcích8. října 2015 Laputa - O příběhu/O tvůrcích Laputa je název kavárny, hlavního dějiště komorního filmu, ve kterém se všechno točí kolem Johanky (Tereza Voříšková). Její vnitřní rozpoložení, emoce a myšlenky se odrážejí na proměnách […] Posted in Speciály
  • Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule17. července 2019 Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule Překvapivě na Občanské plovárně v Praze začalo natáčení volného pokračování letní komedie 3Bobule z prostředí prosluněných moravských vinic. Scénou vyhlašování vinařských cen se před […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou31. května 2019 Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvojicí Mádl - Kotek z dílny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků trochu zestárli, nic tedy nebránilo Rafťákům poněkud přitvrdit. O sportovní činnost […] Posted in Retro filmové recenze
  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají […] Posted in Články
  • Rafťáci3. května 2006 Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […] Posted in Filmové recenze

TEREZA VOŘÍŠKOVÁ
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...