Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule

Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule

IMG 6020

Překvapivě na Občanské plo­vár­ně v Praze zača­lo natá­če­ní vol­né­ho pokra­čo­vá­ní let­ní kome­die 3Bobule z pro­stře­dí pro­slu­ně­ných morav­ských vinic. Scénou vyhla­šo­vá­ní vinař­ských cen se před kame­ru vra­ce­jí posta­vy v podá­ní Kryštofa Hádka, Terezy Voříškové, Lukáše Langmajera či Miroslava Táborského.

Vinařská kome­die se natá­čí po více než dese­ti letech od uve­de­ní prv­ní­ho dílu. „Z reak­cí oko­lí vím, že ty dva před­cho­zí díly jsou mezi divá­ky oblí­be­né. Tak proč neu­dě­lat dal­ší. Samotného by mě u mého oblí­be­né­ho fil­mu zají­ma­lo, co hlav­ní hrdi­no­vé po toli­ka letech děla­jí,“ svě­řil se před­sta­vi­tel Honzy Kryštof Hádek. „Těším se na natá­če­ní, na Terezu Voříškovou, Lukáše Langmajera, na Mirka Táborského. Ale i na všech­ny dal­ší, byť je natá­če­cí tým jiný, než u před­cho­zích dílů. A samo­zřej­mě na Moravu,“ dodal těs­ně před natá­če­ním drži­tel dvou Českých lvů.

Pro Terezu Voříškovou, kte­rá ztvár­ni­la Kláru, bylo roz­ho­do­vá­ní, zda jít do dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní, slo­ži­těj­ší. „Na prv­ní schůz­ce jsem byla vylo­že­ně pro­ti. Pak jsem si ale pře­čet­la scé­nář Matěje Podzimka, kte­rý sto­jí napří­klad za Metanolem nebo Duklou61, a vyra­zi­lo mi to dech. Matěj tako­vou smut­nou, melan­cho­lic­kou for­mou nava­zu­je na jed­nič­ku, s úctou a lás­kou. A to v tomhle pří­pa­dě roz­hod­ně nebyl leh­ký úkol. Myslím, že je to obrov­ský talent na poli sce­náris­ti­ky, a tak jsem se nako­nec roz­hod­la to vzít,“ vysvět­li­la Tereza. „Moje posta­va už nemá růžo­vé brý­le, sta­rá se sama o vinař­ství a v pod­sta­tě i o děti. Ona sama už dítě­tem není. Myslím, že téma­tem troj­ky je dospě­lost a za to jsem moc ráda,“ doda­la hereč­ka.

To Jirka v podá­ní Lukáše Langmajera se těší zejmé­na na natá­če­ní a všech­no, co je s tím spo­je­né, pro­to­že má svo­ji prá­ci rád. „Jde o let­ní kome­dii, zába­vu, kte­rá má vyhnat chmu­ry z hla­vy, to všech­no na poza­dí vinař­ské téma­ti­ky, krás­né kra­ji­ny Pálavy a přá­tel­ství,“ pochva­lu­je si. A vinař­skou oblast vyzdvi­hu­je i Miroslav Táborský. Na Pálavu se moc těším, nějak mi při­rost­la k srd­ci. I když mám tro­chu smůlu, pro­to­že se část točí v Praze. Ale s Pálavou i s kole­gy je to jako bys­te se po čase vra­ce­li za pří­buz­ný­mi, kte­ré jste dlou­ho nevi­dě­li,“ dodal.

V dal­ších rolích se před­sta­ví Marian Roden, Michal Isteník, Branislav Deák, Lumíra Přichystalová, Martin Hofmann, Tomáš Měcháček, v dět­ských rolích divá­ci uvi­dí Šimona Klacla, Annu KrejčířovouProkopa Zacha.

Třetí pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die napsa­li Matěj Podzimek (Dukla 61, Metanol, Ulice, Ohnivé kuře) a Tomáš Vávra (Modrý kód, Vyšehrad, Ulice), režie se ujal Martin Kopp (Bajkeři, Vyšehrad, Tátové na tahu, Ohnivé kuře, Vinaři, Ulice). Hudbu k fil­mu sklá­dá Jan P. Muchow. Za kome­dií z vinař­ské­ho pro­stře­dí sto­jí opět pro­du­cent Tomáš Vican, kte­rý kro­mě fil­mů Bobule (2008) a 2Bobule (2009) pro­du­ko­val také sní­mek Bajkeři (2017), dvě série seri­á­lu Vinaři (2014-2015), a kopro­du­ko­val fil­my Lidice (2011) a Martin a Venuše (2013).

Oba před­cho­zí díly Bobulí vidě­lo v kinech 800 tisíc divá­ků a tele­vi­ze Nova je oba pra­vi­del­ně opa­ku­je také na svých obra­zov­kách. Film bude mít pre­mi­é­ru 12. břez­na 2020 a do kin jej uve­de spo­leč­nost Bioscop.

 

Synopse

Po mno­ha skliz­ních…

Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se sta­li maji­te­li vinař­ství a rodi­či roz­pus­ti­lých dvoj­čat. Jenže všed­ní sta­ros­ti doká­ží být občas úmor­né, tak­že v man­žel­ství jim to prá­vě teď moc nekla­pe. Navíc nastá­vá roz­ho­du­jí­cí čas vinař­ské­ho roku – vino­bra­ní.

Honza s Klárou mají pro­blé­mů nad hla­vu – ved­le man­žel­ství řeší krá­de­že na vini­cích. Klára boju­je s před­sud­ky oko­lí, kte­ré nevě­ří, že žena může dělat kva­lit­ní víno a pře­kro­čit stín své­ho otce (Václav Postránecký). Ještěže ten ji pro­vá­zí jadr­ně vtip­ný­mi a moud­rý­mi rada­mi coby na slo­vo vza­tý vinař­ský i život­ní guru.

Honza se po letech setká­vá s neo­do­la­tel­ným kum­pá­nem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nad­še­ně hrne na návště­vu, aby pomohl se skliz­ní, kte­ré samo­zřej­mě vůbec nero­zu­mí. Přitom se Honzovi zapo­me­ne zmí­nit, že záro­veň prchá před dlu­hy, kte­ré sti­hl nase­kat, a že své­ho puber­tál­ní­ho syna, kte­rý při­jíž­dí s ním, tak tro­chu une­sl.

Jirkova pří­tom­nost doká­že spo­leh­li­vě vnést do živo­ta všech oko­lo víta­ný i neví­ta­ný roz­ruch. S věři­te­li a poli­cíí v zádech, za pomo­ci sta­rých zná­mých sou­se­dů Kozderky (Miroslav Táborský) a Františka (Marian Roden) začí­ná série komic­kých omy­lů a nedo­ro­zu­mě­ní.

 

  • Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule19. srpna 2019 Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule Natáčení komedie z vinařského prostředí začalo v první polovině července sice překvapivě v Praze, ale po třech natáčecích dnech se filmaři přesunuli na jižní Moravu, kde s přestávkami […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků25. června 2020 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh […] Posted in Filmové recenze
  • 3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC.26. června 2020 3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC. PO MNOHA SKLIZNÍCH… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokážou být občas úmorné, takže […] Posted in Speciály
  • Bobule15. srpna 2019 Bobule Herecké obsazení: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský […] Posted in Speciály
  • Bobule23. března 2010 Bobule Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu […] Posted in Recenze
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […] Posted in Články
  • Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka2. března 2020 Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […] Posted in Retro filmové recenze

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...